Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

WCO trình bày về vai trò của HS tại Hội thảo Sáng kiến Hải quan xanh tổ chức ở Paraguay

Cập nhật : 02/09/2019
Lượt xem: 24

(BBT) - Nhận thức về nguy cơ của việc buôn bán trái phép các mặt hàng có khả năng ảnh hưởng lớn đến môi trường, đe dọa sức khỏe của con người, gây thất thu ngân sách cho các quốc gia, WCO đã phối hợp cùng Cơ quan Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) tổ chức Hội thảo về vấn đề này vào cuối tháng 8 năm 2019 tại Paraguay. Tại Hội thảo, các vấn đề kỹ thuật liên quan đến sự thay đổi của mã HS về nhóm các mặt hàng nhạy cảm cũng được trình bày một cách chi tiết.

WCO đã mời Cơ quan Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) tham dự một hội thảo ba ngày về buôn bán trái phép các loại hàng hóa được quy định bởi các tổ chức quốc tế là thành viên của Sáng kiến Hải quan xanh. Hội thảo diễn ra tại Asunción, Paraguay từ ngày 20 đến ngày 22/8/2019, được đồng tổ chức bởi UNEP và Bộ Phát triển bền vững và Môi trường Paraguay. Hội thảo cũng được hỗ trợ bởi Sáng kiến Hải quan xanh, đối tác duy nhất của các tổ chức quốc tế và Ban Thư ký Thương mại liên quan đến các hiệp định môi trường đa phương nhằm mục đích nâng cao năng lực cho cơ quan hải quan các nước.

Việc chống buôn bán trái phép toàn cầu các mặt hàng nhạy cảm liên quan đến môi trường như các chất phá hoại tầng ozone, các hóa chất cực độc, các phế thải nguy hiểm, các loài bị đe dọa tuyệt chủng và các sinh vật bị biến đổi đời sống đang là một vấn nạn quốc tế với nhiều hậu quả nghiêm trọng. Nó đe dọa trực tiếp sức khỏe con người, môi trường; góp phần tạo nên sự tuyệt chủng của các loài; dẫn đến thất thu thuế của các chính phủ và làm xói mòn sự thành công của các hiệp định môi trường toàn cầu bởi việc tránh né các quy định và thủ tục vốn đã được thống nhất từ trước.

Tập trung hướng đến những thách thức này, 55 công chức thuộc cơ quan quốc gia về ozone và các công chức hải quan từ 16 nước Mỹ La Tinh đã tham dự Hội thảo.


 
Đại diện Hải quan các nước tham dự Hội thảo
Sáng kiến Hải quan xanh tại Paraguay tháng 8/2019
(Ảnh: WCO)


Hội thảo đã nhấn mạnh vào sự hợp tác thực tiễn để hỗ trợ tuân thủ lẫn nhau và chống buôn bán trái phép. Một nhân viên từ bộ phận Thương mại và Thuế quan của Ban Thư ký WCO đã trình bày về mã HS liên quan đến kiểm soát các chất theo quy định của Công ước Rotterdam, Stockholm, Basel, Minamata; về Nghị định thư Montreal cũng như các sự thay đổi trong tương lai do sự điều chỉnh đối với Hệ thống HS vào năm 2022.

Đại diện WCO cũng chủ trì các phiên thảo luận toàn thể về kiểm soát các chất ở khu vực tự do, việc vận chuyển hàng hóa và việc làm thế nào để báo cáo các chất bị kiểm soát bởi Nghị định thư Motreal.

Hội thảo được khai mạc bởi Giám đốc Hải quan Paraguay, ngài Julio Fernandez Frut và giám đốc, đại diện khu vực của UNEP, ngài Leo Heileman. Cả ngài Julio Fernandez Frut và ngài Leo Heileman đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác giữa cơ quan môi trường và cơ quan hải quan để ngăn chặn và chống lại việc buôn bán trái phép các hàng hóa nhạy cảm liên quan đến các vấn đề về môi trường.

Hầu hết các vấn đề môi trường đều xảy ra trên phạm vi toàn thế giới và gây ảnh hưởng toàn cầu. Chúng chỉ có thể được giải quyết hiệu quả thông qua sự hợp tác mạnh mẽ và việc chia sẻ trách nhiệm thông qua các hiệp ước quốc tế. Một số hiệp định môi trường đa phương (MEAs) quy định cụ thể về việc vận chuyển qua biên giới các hàng hóa, chất và sản phẩm dưới hình thức hàng nhập khẩu, xuất khẩu và tái xuất. Do đó, các nhân viên bảo vệ biên giới và hải quan ở cửa khẩu đầu tiên đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường toàn cầu và môi trường quốc gia.

Để hiểu hơn về Sáng kiến Hải quan xanh, công chức Hải quan Việt Nam có thể tham dự khóa học Giới thiệu về các hiệp định môi trường đa phương trên chương trình đào tạo trực tuyến CLiKC! của Tổ chức Hải quan thế giới. Khóa học chỉ cần khoảng 30 phút để hoàn thành. Qua khóa học và phần tài liệu tham khảo, người học sẽ trả lời được câu hỏi vì sao mã HS lại là một nội dung trọng tâm của Hội thảo trên. Một loạt các biểu mẫu, bảng tham chiếu cũng như các ví dụ thực tế sẽ giúp người học xác định được các chất gây hại cho môi trường cần được cơ quan hải quan nhận dạng và kiểm soát như thế nào?(Khánh Yên, dịch từ Bản tin tháng 8 của WCO)