Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Trường Hải quan Việt Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai xây dựng nội dung đào tạo cho doanh nghiệp và các Bộ, Ngành liên quan

Cập nhật : 21/01/2019
Lượt xem: 232

(BBT) - Tại Kết luận hội thảo “Đổi mới công tác đào tạo của ngành Hải quan đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2018 - 2020”, Lãnh đạo Tổng cục đã xác định một trong những công việc trọng tâm trong thời gian tới của Tổng cục Hải quan là đào tạo cập nhật kiến thức về hải quan cho cộng đồng doanh nghiệp, các Bộ, Ngành liên quan. Đồng thời, Lãnh đạo Tổng cục đã phân công Trường Hải quan Việt Nam phối hợp với các Vụ, Cục nghiệp vụ, hải quan địa phương thực hiện hoạt động nêu trên .

Căn cứ chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, ngày 16/01/2018, Trường Hải quan Việt Nam đã có công văn đề nghị Cục Quản lý rủi ro, Cục Thuế xuất nhập khẩu, Cục Kiểm định Hải quan, Ban Cải cách hiện đại hóa phối hợp xây dựng các nội dung đào tạo cập nhật kiến thức về hải quan cho cộng đồng doanh nghiệp và cán bộ thuộc các Bộ, Ngành liên quan. Hoạt động đào tạo sẽ được tiến hành trong năm 2019.Đào tạo cho cộng đồng doanh nghiệp là một hướng đi mới của
Nhà trường trong bối cảnh thực hiện tự chủ tài chính,
mà khởi đầu là nhiệm vụ biên soạn tài liệu đào tạo
(Ảnh: Internet)


Theo đó, nội dung đào tạo được Lãnh đạo Tổng cục định hướng tập trung vào các nghiệp vụ hải quan cơ bản nhằm tăng cường hiệu quả phối kết hợp trong hoạt động quản lý nhà nước về hải quan. Đồng thời, giúp doanh nghiệp và các cơ quan Bộ, Ngành có liên quan kịp thời tiếp cận những chính sách mới, văn bản thay đổi và các yêu cầu mới trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Từ đó, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, tạo hiệu quả tốt nhất trong nhiệm vụ bảo vệ nền chủ quyền kinh tế của Việt Nam.

Nhà trường cùng các đơn vị nghiệp vụ sẽ chi tiết hóa các nội dung cơ bản của từng chương trình để xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với nhu cầu, điều kiện của từng đối tượng tham gia học tập. Cụ thể như:

- Nội dung đào tạo (tên chuyên đề).

- Đối tượng đào tạo.

- Thời lượng đào tạo.

- Số lượng học viên.

- Các yêu cầu khác,…


Phát triển quan hệ đối tác hợp tác Hải quan - Doanh nghiệp với nền tảng trang bị
các kiến thức cốt lõi về hoạt động hải quan cho doanh nghiệp
(Ảnh: Internet)

Đào tạo cho cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan liên quan là một nhiệm vụ được Lãnh đạo Tổng cục kỳ vọng rất lớn đối với Trường Hải quan Việt Nam. Thông qua hoạt động này, Tổng cục Hải quan sẽ đến gần hơn với doanh nghiệp và các cơ quan chức năng có liên quan đến hoạt động hải quan, để từ đó có thêm những đánh giá đa chiều về công tác phối hợp với lực lượng hải quan. Mặt khác, chính sách về thương mại và các thủ tục hải quan của khu vực thế giới đã và đang ảnh hưởng, tác động không nhỏ đến hoạt động hải quan trong nước nói chung, các tổ chức, doanh nghiệp nói riêng. Điều này đòi hỏi Trường Hải quan Việt Nam cần có những chủ động, tích cực xây dựng các chương trình đào tạo cập nhật để đáp ứng nhu cầu của xã hội trong giai đoạn hiện nay. Tuy đây là một nhiệm vụ mới những với bề dày kinh nghiệm đã từng tổ chức đào tạo bao gồm đào tạo cho doanh nghiệp trong các năm qua, Trường Hải quan Việt Nam đã từng thực hiện đã tích lũy được các kinh nghiệm cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ trên.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2019, Nhà trường sẽ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai biên soạn tài liệu và trình Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt, trước khi tổ chức đào tạo. Đây cũng là một hướng đi mới, một triển vọng mới của Trường Hải quan Việt Nam trong giai đoạn tự chủ tài chính.

(Hồng Hường - Phòng ĐT&QLHV)