Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

TRƯỜNG HẢI QUAN VIỆT NAM TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG ĐẦU TIÊN TẠI TRỤ SỞ MỚI - TỈNH HƯNG YÊN

Cập nhật : 30/05/2018
Lượt xem: 569
Ngày 23/5/2018, Trường Hải quan Việt Nam tổ chức lễ bế giảng 02 lớp Kiểm tra viên chính khóa 15 và lớp Tiếng Anh chuyên ngành Hải quan. Tới dự buổi lễ có các thầy cô trong Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các Khoa, Phòng thuộc Trường và đông đủ học viên các lớp.

Các lớp trên là 02 lớp được tổ chức đào tạo tại trụ sở mới của Nhà trường. Đây cũng là các lớp được ứng dụng và trải nghiệm một số điều kiện cơ sở vật chất mới, hiện đại của Nhà trường theo tiêu chuẩn quốc tế và khu vực. Sau thời gian học tập và rèn luyện tại Nhà trường, các lớp đã thu được kết quả đáng khích lệ. Cụ thể:

TT

Tên lớp

Xếp loại tốt nghiệp của học viên

Xuất sắc

Giỏi

Khá

Trung bình

1

Kiểm tra viên chính K15

0

6

62

0

2

Tiếng Anh chuyên ngành Hải quan K19

0

5

12

0


Phát biểu tại buổi lễ, đại diện học viên 02 lớp cũng bày tỏ lòng cảm ơn, tri ân Nhà trường và các thầy cô giáo đã giúp đỡ lớp trong thời gian học tập tại Trường và hi vọng trong tương lại, trên cương vị là đồng nghiệp vẫn có thể nhận được sự giúp đỡ của Nhà trường và thầy cô. Lớp học đã nhận được sự quan tâm tận tình và sát sao của Ban Giám hiệu và các Khoa, Phòng phụ trách lớp cũng như giáo viên chủ nhiệm các lớp. Nhân dịp này, các lớp gửi tặng Nhà trường cây và ghế đá lưu niệm, hưởng ứng lời kêu gọi phủ xanh không gian và làm đẹp khuôn viên Trường Hải quan Việt Nam.

Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ban giám hiệu nhà trường đã ghi nhận kết quả và sự cố gắng của các đơn vị tổ chức lớp, giảng viên và tập thể học viên. Đồng thời, thầy cũng ghi nhận tấm lòng của học viên đã hướng về Nhà trường trong thời điểm đặc biệt. Các lớp trên được tổ chức trong bối cảnh Nhà trường chuyển giao trụ sở từ Hà Nội về Hưng Yên nên ngoài những thuận lợi với cở sở vật chất khang trang, hiện đại cũng gặp phải một vài khó khăn như: khoảng cách xa trung tâm, các điều kiện sinh hoạt chưa đáp ứng đầy đủ, Nhà trường đang trong quá trình kiện toàn dần các điều kiện giảng dạy, một số mô hình thực tế còn chưa được ứng dụng trong các bài học như mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, trên tất cả vẫn là sự cố gắng, tận tâm và đoàn kết của cả thầy và trò trong quá trình tổ chức lớp học. Kết thúc bài phát biểu, thầy Hiệu trưởng gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể các đồng chí giảng viên, học viên.

 
(Ảnh: Hiệu trưởng Nguyễn Đình Phiên phát biểu tại lễ bế giảng lớp KTVC K15)

Nhất trí và nhấn mạnh thêm một vài điểm trong bài phát biểu của Hiệu trưởng Nhà trường, các Hiệu phó phụ trách đơn vị tổ chức lớp cũng có những lời động viên, nhắc nhở học viên sau khi tốt nghiệp cần cố gắng ứng dụng được các kiến thức đã học vào thực tiễn công tác được giao. Đồng thời khẳng định, Nhà trường sẽ luôn giúp đỡ nếu các học viên cần sự tư vấn hoặc chia sẻ về các chính sách nghiệp vụ khi cần.

 
(Ảnh: PHT Vũ Hồng Vân phát biểu tại buổi lễ bế giảng lớp KTVC K15)

 
(Ảnh: PHT Trần Văn Dũng đến trao chứng chỉ cho học viên lớp Tiếng Anh chuyên ngành Hải quan)

Thêm một lớp tốt nghiệp là thêm một phần nhiệm vụ của Trường Hải quan Việt Nam đã hoàn thành, thêm một sự cố gắng đã được ghi nhận song cũng thêm một thách thức mới cho Trường Hải quan Việt Nam trong thời gian tới – cần phải làm tốt hơn, khắc phục được các hạn chế trong quá trình tổ chức các lớp trước đó để xứng đáng với xứ mệnh là cơ sở đào tạo nòng cốt của Tổng cục Hải quan. Trường Hải quan Việt Nam là đơn vị đào tạo đặc biệt, không giống các mô hình Trường chuyên nghiệp khác, các lớp hầu hết là ngắn ngày. Thầy và trò, bạn bè và đồng nghiệp gặp nhau chưa kịp quen thân đã chia tay. Có lẽ vì thế mỗi cá nhân lại càng thấy trân trọng thời gian, tình cảm đó. Bởi tất cả chỉ là sự bắt đầu cho một tình đồng nghiệp -  đồng chí dài rộng hơn, gắn bó hơn trong tương lai.

 
(Ảnh: Tập thể lớp Bồi dưỡng ngạch KTCV khóa 15)

Khép lại tất cả là những câu hát “Mong ước kỷ niệm xưa” đầy xúc động mà lớp Tiếng Anh chuyên ngành đã gửi trao cho nhau trong sự xúc động đến nghẹn lời.


 
(Ảnh: Học viên lớp Tiếng Anh chuyên ngành hát chia tay khóa học)

 
(Ảnh: Lớp Tiếng Anh chuyên ngành Hải quan trồng cây lưu niệm tại Trường Hải quan Việt Nam)

 
(Ảnh: Lớp Bồi dưỡng ngạch KTVC khóa 15 tặng ghế lưu niệm cho Nhà trường)


Bài viết / Trần Thị Hồng Hường