Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Trường Hải quan Việt Nam tổ chức hội thảo xây dựng khung chương trình vị trí việc làm lĩnh vực thuế xuất nhập khẩu và giám sát quản lý

Cập nhật : 28/08/2019
Lượt xem: 37

(BBT) - Trung tuần tháng 8/2019, Trường Hải quan Việt Nam đã tổ chức hội thảo nội bộ lấy ý kiến xây dựng khung chương trình vị trí việc làm (VTVL) hai lĩnh vực: thuế xuất nhập khẩu và giám sát quản lý. Mục tiêu quan trọng nhất của hội thảo là nhằm xác định phương pháp chung để thiết kế khung chương trình cũng như giải thích cặn kẽ hơn cho các giảng viên mới lần đầu tiếp cận khung chương trình theo VTVL tiến độ công việc và các yêu cầu cần đạt được khi phác họa khung chương trình theo các cấp độ 1 (cơ bản), 2 (độc lập), 3 (thành thạo), kiến thức trọng tâm, kiến thức có liên quan, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng thực thi.

Không xây dựng khung chương trình VTVL cấp độ 1

Tính đến trước tháng 8/2019, Tổng cục Hải quan đã ban hành được 2 khung năng lực chuyên môn nghiệp vụ (theo cấp độ) (với từ điển năng lực chuyên môn nghiệp vụ theo cấp độ và khung năng lực chuyên môn nghiệp vụ theo cấp độ): thuế xuất nhập khẩu và giám sát quản lý. Trên cơ sở đó, Ban xây dựng chương trình đào tạo theo khung năng lực VTVL đã vẽ sơ đồ toàn bộ các VTVL, xác định nội dung kiến thức trọng tâm và kiến thức có liên quan khác; so sánh yêu cầu kiến thức trọng tâm của cấp độ 1 với chương trình nghiệp vụ hải quan tổng hợp 100 ngày. Qua rà soát, Ban nhận thấy 90% nội dung đào tạo cấp độ 1 của hai lĩnh vực trên đã được thể hiện ở chương trình đào tạo nghiệp vụ hải quan tổng hợp, thậm chí có nội dung chương trình này còn sâu hơn yêu cầu cấp độ 1.

Vì thế, Ban đã xin ý kiến Vụ Tổ chức cán Bộ, Ban Cải cách hiện đại hóa và báo cáo lãnh đạo Trường trình Lãnh đạo Tổng cục việc không xây dựng khung chương trình VTVL cấp độ 1.

Khi quan điểm này được khái quát và trình bày tại hội thảo, toàn bộ giảng viên tham dự đều nhất trí.

Các khó khăn khi xây dựng khung chương trình VTVL cấp độ 2, 3

Ban VTVL đã tiến hành dựng thử khung chương trình 05 vị trí tham mưu ở Cục Thuế xuất nhập khẩu và nhận thấy việc định hình được cấp độ 2, 3 trong cùng một nội dung đào tạo là tương đối phức tạp. Ví dụ, tại lĩnh vực tham mưu xây dựng chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thì kiến thức trọng tâm của cấp độ 2, 3 đều có cùng nội dung phải đào tạo, đó là: Văn bản quy phạm pháp luật, quy trình và các văn bản hướng dẫn về thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (bao gồm cả quản lý thuế; thuế tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp,…). Nhưng rõ ràng, để thể hiện được cấp độ trong khung chương trình hoặc khi biên soạn giáo trình thì cần có những tiêu chuẩn định mức rất chi tiết, thậm chí còn là kỹ năng, kỹ thuật biên soạn đối với người thực hiện.


Bên cạnh đó, một số VTVL có nội dung kiến thức trọng tâm hoặc kiến thức có liên quan trùng lặp theo yêu cầu khung nên việc rà soát để loại bỏ các phần trùng lặp cũng cần rất kỹ lưỡng, cẩn thận.

Ngoài ra, việc lựa chọn ưu tiên viết khung chương trình cho VTVL nào trước để đảm bảo huy động được các chuyên gia tham gia thiết kế khung và biên soạn hiệu quả, đồng thời thu hút được một lượng lớn đối tượng tham gia học cũng là rất quan trọng.

Tại hội thảo, các giảng viên đã tập trung thảo luận nhiều về việc “gộp” hay “không gộp” mức độ 2, 3 vào một khung chương trình, một quyển giáo trình. Nhận thấy vướng mắc này cần được bàn bạc kỹ hơn ngoài cấp độ Trường, Lãnh đạo Trường thống nhất sẽ thông qua nội dung này tại các hội thảo liên đơn vị tiếp theo trong tháng 9 năm 2019.

Phân công nhiệm vụ cụ thể về các Khoa

Hội thảo thống nhất phân công Khoa Kiến thức tổng hợp xây dựng khung chương trình VTVL lĩnh vực thuế xuất nhập khẩu, Khoa Nghiệp vụ xây dựng khung chương trình VTVL lĩnh vực giám sát quản lý. Các Khoa căn cứ vào năng lực và khả năng của giảng viên trong đơn vị để phân công nhiệm vụ, lộ trình triển khai thực hiện. Theo kế hoạch, trong tháng 9/2019, Trường sẽ tổ chức một Hội thảo với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan về nội dung dự thảo lần 1 (là dự thảo do các Khoa xây dựng) do Lãnh đạo Tổng cục chủ trì để chỉnh sửa, hoàn thiện bản dự thảo lần 2. Tháng 10, tháng 11, Trường sẽ lấy ý kiến các đơn vị trong Ngành để tháng 12 tiến hành thẩm định, trình Lãnh đạo Tổng cục ra quyết định phê duyệt.

(BBT)