Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Trường Hải quan Việt Nam tiếp và làm việc với cố vấn khu vực chương trình Kiểm soát xuất khẩu và An ninh biên giới

Cập nhật : 14/03/2019
Lượt xem: 160

(BBT) - Chiều ngày 12/3/2019, Trường Hải quan Việt Nam đã tiếp và làm việc với ông Ransom Avilla - Cố vấn khu vực Chương trình Kiểm soát xuất khẩu và An ninh biên giới, đại điện Đại sứ quán Hoa Kỳ. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế và nhân viên Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Về phía Trường Hải quan Việt Nam có đồng chí Nguyễn Đình Phiên - Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Nhóm làm việc CIT của Trường.

Tại buổi làm việc, Ban Giám hiệu Trường Hải quan Việt Nam đã giới thiệu khái quát về Trường Hải quan Việt Nam và đưa ra nhu cầu hợp tác năm 2019 với phía Hoa Kỳ. Nhà trường đề xuất phía Hoa Kỳ hỗ trợ dịch tiếng Việt toàn bộ giáo trình đào tạo máy soi và đào tạo đội ngũ giảng viên giảng dạy máy soi cho Trường. Ngoài ra Trường cũng mong muốn phía bạn hỗ trợ đào tạo giảng viên và hỗ trợ các trang thiết bị, giáo cụ trực quan phục vụ công tác giảng dạy hàng hóa lưỡng dụng.Ban Giám hiệu Nhà trường tiếp xã giao ông Ransom Avilla -
Cố vấn khu vực Chương trình Kiểm soát xuất khẩu và An ninh biên giới
(Ảnh: VP)

Đồng chí Nguyễn Đình Phiên cũng nhấn mạnh việc hợp tác, phối hợp lâu dài giữa hai bên để xúc tiến các chương trình đào tạo cho cán bộ, công chức Hải quan Việt Nam các kiến thức, kỹ năng về nhận diện hàng hóa lưỡng dụng, kỹ năng phân tích hình ảnh soi chiếu hàng hóa qua máy soi chiếu.


Ông Ransom Avilla rất ghi nhận sự nhiệt tình và trách nhiệm của Trường trong việc đào tạo cho công chức Hải quan Việt Nam nhận diện hàng hóa lưỡng dụng. Hiện tại Nhóm làm việc CIT của Việt Nam đã xây dựng được Tài liệu đào tạo quốc gia về nhận diện hàng hóa lưỡng dụng và đào tạo thí điểm 03 lớp cho đối tượng là lãnh đạo Cục và 03 lớp cho đối tượng là công chức thừa hành tại ba miền Bắc, Trung, Nam dưới sự giúp đỡ của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ.Buổi làm việc mở ra nhiều triển vọng hợp tác đào tạo chiều sâu giữa hai cơ quan
(Ảnh: VP)Ông cũng khẳng định sẽ hết sức tạo điều kiện để đáp ứng nhu cầu hợp tác mà Trường đưa ra. Trong năm 2019, phía Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giúp đỡ Việt Nam trong việc hoàn thành nội dung của Tài liệu đào tạo về nhận diện hàng hóa lưỡng dụng. Đặc biệt về phía Trường, Ông Ransom Avilla sẽ tạo điều kiện cho các giảng viên của Nhà Trường tham gia các khóa học Chống khủng bố và Buôn lậu, khóa học Điều tra và Chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, khóa đào tạo giảng viên giảng dạy chương trình tập huấn hàng hóa lưỡng dụng, một số khóa học liên quan đến an ninh biên giới và kiểm soát xuất khẩu,… Ngoài ra, phía Hoa Kỳ cũng sẽ hỗ trợ Việt hóa tài liệu đào tạo máy soi cho Trường đồng thời cũng xúc tiến tổ chức các khóa học và tham quan kinh nghiệm tại Hoa Kỳ có sự tham gia của Trường Hải quan Việt Nam.


Buổi làm việc kết thúc tốt đẹp với tinh thần cầu thị hợp tác từ hai phía. Hy vọng trong năm 2019, Trường Hải quan Việt Nam sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ và trợ giúp của phía Hoa Kỳ trong việc đào tạo giảng viên và xây dựng tài liệu đào tạo máy soi và hàng hóa lưỡng dụng.

(Lê Thị Lệ Hằng – Khoa KTTH)