Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Trường Hải quan Việt Nam tham dự phiên họp thứ 24 của Nhóm làm việc xây dựng năng lực Hải quan ASEAN

Cập nhật : 10/04/2019
Lượt xem: 118
(BBT) - Từ ngày 9/4/2019 đến ngày 11/4/2019, cùng với đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Cải cách hiện đại hóa, Trường Hải quan Việt Nam đã tham dự phiên họp lần thứ 24 của Nhóm làm việc xây dựng năng lực Hải quan ASEAN tại khách sạn Pullman, thành phố Đà Nẵng. Tham dự phiên họp có đầy đủ 10 nhóm làm việc của Hải quan ASEAN. Chủ trì phiên họp là Ngài R.Syarif Hidayat, Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế và Công vụ của Hải quan Indonesia.

Mở đầu phiên họp, Ban Thư ký ASEAN tóm tắt kết quả cuộc họp của: Cộng đồng kinh tế ASEAN lần thứ 17 (AEC Council) được tổ chức ngày 12/11/2018 và Ủy ban điều phối về Hải quan lần thứ 29 được tổ chức từ ngày 27 đến ngày 29 /11/2018. Ban Thư ký ASEAN cũng tổng kết các hoạt động và nội dung đã được thống nhất tại phiên họp CCBWG lần thứ 23 ở Philippines.


Các thành viên tham dự cuộc họp chụp ảnh lưu niệm
(Ảnh: BTC)Các Nhóm làm việc của Hải quan ASEAN đã thảo luận và bàn bạc sôi nổi về các vấn đề như: cải cách, hiện đại hóa hải quan, kế hoạch chi tiết về thực hiện đạo đức và liêm chính hải quan ASEAN, quản lý và phát triển nguồn nhân lực, phân tích nhu cầu đào tạo, dịch vụ hải quan dựa trên tri thức, kế hoạch hành động và những ưu tiên trong phạm vi hoạt động của CCBWG lần thứ 24; đề xuất về chiến lược phát triển nguồn nhân lực mới với những hoạt động phù hợp, hỗ trợ kỹ thuật cho kiểm tra sau thông quan. Nhóm họp cũng thảo luận địa điểm và thời gian phiên họp CCBWG lần thứ 25, thông báo về các hội thảo với sự tài trợ của Mỹ và Úc, và các tư vấn của Nhật Bản về hỗ trợ kỹ thuật (TA) cho công tác kiểm tra sau thông quan.Đoàn Việt Nam tại cuộc họp
(Ảnh: BTC)


Các nội dung quan trọng được phiên họp nêu ra bao gồm:

- Tiêu chí và tiêu chuẩn lựa chọn chuyên gia hải quan của khu vực (tại Việt Nam hiện tại có hai chuyên gia hải quan khu vực đã được WCO xác nhận là ông Nguyễn Nhất Kha - Cục Giám sát quản lý về hải quan và bà Đặng Thị Quỳnh - Cục Kiểm tra sau thông quan).

- Dịch vụ kiến thức nền tảng và website để triển khai, cung cấp dịch vụ này (do Hải quan Thái Lan phối hợp Ban Thư ký ASEAN thực hiện)

- Các giải pháp để thu hẹp khoảng cách về nghiệp vụ hải quan giữa các nước trong khu vực ASEAN.

- Các chiến lược nghiên cứu và dự báo để hạn chế các rủi ro phát sinh trong nghiệp vụ hải quan.

Tại phiên họp, các thành viên còn được tổng kết và xem lại các hoạt động xen kẽ của Nhóm làm việc diễn ra từ CCBWG 23 đến CCBWG 24. Trong thời gian qua, các nước ASEAN đã đạt được những bước tiến nhất định trên con đường cải cách, hiện đại hóa hải quan, đặc biệt trong việc nâng cao chất lượng quản lý nguồn nhân lực. Trên cơ sở đó, một Cộng đồng Kinh tế ASEAN đã được hình thành (AEC) và được kỳ vọng sẽ hội nhập một cách mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế toàn cầu và được coi như một quốc gia chung của công dân ASEAN.

 
Các thành viên tham dự phiên họp
(Ảnh: BTC)


Tại CCBWG lần thứ 24, đại diện Trường Hải quan Việt Nam đã trình bày giới thiệu tổng quan về Trường trong quá trình cải cách, hiện đại hóa hải quan. Bài trình bày khẳng định Trường đang sở hữu một cơ sở vật chất hiện đại, đủ sức đáp ứng các nhu cầu đào tạo trong và ngoài Ngành, thậm chí cả các hoạt động đào tạo quốc tế. Trường Hải quan Việt Nam có nhiều thời cơ và thuận lợi song cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Một trong các thách thức của Trường trong nỗ lực hướng đến trở thành một trung tâm đào tạo hải quan vùng của khu vực là nguồn lực giảng viên.

Các nội dung và hoạt động được thảo luận tại phiên họp thứ 24 và các phiên họp tiếp theo, nếu được triển khai và ứng dụng vào thực tế, như chương trình "Knowledge-based Service" có thể được xem là một gợi ý đáng quý cho Trường.

(Trường HQVN)