Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Trường Hải quan Việt Nam phối hợp cùng Cơ quan bảo vệ biên giới Anh tổ chức đào tạo cho Hải quan Việt Nam

Cập nhật : 24/12/2018
Lượt xem: 171

(BBT) - Theo Ý định thư được phê duyệt giữa Tổng cục Hải quan và Cơ quan Bảo vệ biên giới Anh, năm 2019, Cơ quan Bảo vệ biên giới Anh sẽ hỗ trợ Ngành xây dựng năng lực cho cán bộ Hải quan Việt Nam. Trường Hải quan Việt Nam sẽ giữ vai trò điều phối chính hoạt động đào tạo này.

Ngày 26/7/2018, Tổng cục Hải quan đã tổ chức lễ ký kết Ý định thư về hợp tác để thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ của Hải quan Việt Nam giữa Tổng cục Hải quan và Cơ quan Bảo vệ biên giới Anh.

Theo nội dung của Ý định thư, từ tháng 8/2018 đến tháng 9/2019, Cơ quan Bảo vệ biên giới Anh sẽ hỗ trợ Hải quan Việt Nam trọng việc xây dựng năng lực cho cán bộ hải quan Việt Nam trong các lĩnh vực xác định trọng điểm đối với hàng hóa tại sân bay và cảng biển. Cơ quan Bảo vệ biên giới Anh sẽ cung cấp các cán bộ có kinh nghiệm nhằm hỗ trợ việc đào tạo xác định trọng điểm và kỹ thuật kiểm tra. Đồng thời, xây dựng các báo cáo thực tế để chia sẻ cho Hải quan Việt Nam. Nhiệm vụ của Hải quan Việt Nam là cử các cán bộ công tác tại Chi cục hải quan sân bay, cảng biển, các cán bộ kiểm soát, cán bộ làm việc trong các lĩnh vực xác định trọng điểm, lập hồ sơ rủi ro tham dự các khóa học.

Theo đó, Trường Hải quan Việt Nam được giao chủ trì xây dựng các khóa đào tạo với thường lượng khoảng một tuần (có thể bao gồm các hoạt động khảo sát), xác định thành phần học viên tham gia đào tạo phù hợp với nội dung của Ý định thư và tổ chức các khóa đào tạo trên.

Trường Hải quan Việt Nam đã chủ động và phối hợp các Vụ, Cục nghiệp vụ xây dựng các chương trình đào tạo trong khuôn khổ hợp tác với Cơ quan bảo vệ biên giới Anh trên một số lĩnh vực sau: Kiểm soát hải quan, thủ tục hải quan, quản lý rủi ro với các khóa học tương ứng với chi tiết từng nghiệp vụ.

I. Kiểm soát hải quan

1. Kinh nghiệm xác định trọng điểm về hàng hóa, phương tiện vận tải và đối tượng buôn lậu đường hàng không, đường biển, chuyển phát nhanh.

2. Kinh nghiệm phân tích chứng từ đường hàng không, đường biển, chuyển phát nhanh và các đối tượng trọng điểm nghi vấn buôn lậu, vận chuyển trái phép các chất ma túy, tiền chất, buôn bán hàng cấm và hàng giả.

3. Kỹ thuật hỏi cung (lấy lời khai): Lý thuyết và bài tập thực hành.

4. Kinh nghiệm phối hợp với các cơ quan thực thi kiểm soát biên giới trong công tác phòng, chống buôn lậu.

II. Thủ tục hải quan

1. Kỹ năng giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh.

2. Chuyển giao hàng hóa nội địa có kiểm soát.

3. Thiết bị theo dõi định vị GPS: Lý thuyết và thực hành.

III. Quản lý rủi ro

1. Kỹ năng thu thập, phân tích thông tin phục vụ công tác xác định trọng điểm đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

2. Kỹ năng xác định trọng điểm đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua đường hàng hải và hàng không.

3. Kỹ năng phân tích hình ảnh soi chiếu đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua đường hàng hải và hàng không.

Phía Bạn đã đồng ý hỗ trợ đào tạo trong lĩnh vực xác định trọng điểm, phân tích thông tin, quản lý rủi ro. Theo đề xuất của Vụ Hợp tác quốc tế, phía Cơ quan Bảo vệ biên giới Anh sẽ có buổi làm việc và thống nhất các nội dung với Nhà trường dự kiến từ ngày 13 đến ngày 15/02/2019.

Để thực hiện nhiệm vụ và đạt được kết quả tốt nhất trong buổi làm việc với phía Bạn, Trường Hải quan Việt Nam đang khẩn trương chuẩn bị các tài liệu liên quan các khóa học như đã dược phê duyệt để tận dụng tối đa hiệu quả hỗ trợ đào tạo từ phía Cơ quan bảo vệ biên giới Anh. Hiện tại, Khoa Kiến thức tổng hợp là đầu mối, được giao chủ trì nghiên cứu và triển khai các nội dung trên.

Với sự tích cực hợp tác và triển khai các hoạt động hỗ trợ đào tạo từ nước ngoài, Trường Hải quan Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để giao lưu, học hỏi và tiếp cận các chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo tiến bộ trên thế giới nhằm đổi mới công tác đào tạo toàn Ngành trong thời kỳ hội nhập, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của Nhà trường.

(Hồng Hường - Phòng ĐT&QLHV)