Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Trường Hải quan Việt Nam đồng loạt khai giảng các lớp tập huấn và nghiệp vụ trong nửa cuối tháng 8/2018 đảm bảo đúng tiến độ của kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng

Cập nhật : 27/08/2018
Lượt xem: 328
Sáng ngày 20/8/2018, Trường Hải quan Việt Nam đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng 04 lớp: Lớp bồi dưỡng kỹ năng Lãnh đạo cấp Tổ, Đội khóa 12; Lớp bồi dưỡng kỹ năng lễ tân, văn phòng ngành HQ; Lớp Nghiệp vụ chuyên ngành Thuế và trị giá hải quan ; Lớp tập huấn chuyên đề về QLRR trong hoạt động nghiệp vụ HQ. Trong đó, lớp Tập huấn chuyên đề về QLRR trong hoạt động nghiệp vụ Hải quan được tổ chức tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 03 lớp còn lại tổ chức tại trụ sở Nhà trường.

Sau lễ chào cờ tập trung tại sân trường đầu tuần, các lớp học được tổ chức khai giảng theo từng lớp. Đến dự buổi lễ có các thầy cô trong Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các Khoa, Phòng thuộc Trường và đầy đủ các học viên của các lớp học. Các đ/c trong Ban giám hiệu Nhà trường đã tới dự và phát biểu tại buổi lễ khai giảng của các lớp: PHT Vũ Hồng Vân tới dự và phát biểu tại Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lễ tân, văn phòng ngành Hải quan; PHT Trần Văn Dũng tới dự và phát biểu tại lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng Lãnh đạo cấp Tổ, Đội khóa 12; PHT Vũ Việt Đức; Hiệu trưởng Nguyễn Đình Phiên đã vào tận Vũng Tàu để tham dự lễ khai giảng lớp quản lý rủi ro thể hiện rõ sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường với các lớp.

 
(Ảnh: PHT Vũ Hồng Vân tới dự và phát biểu tại Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lễ tân, văn phòng ngành Hải quan)

Phát biểu tại lễ khai giảng, Lãnh đạo Nhà trường nhiệt liệt chào mừng các cán bộ, công chức, viên chức đã về dự các khóa học của Nhà trường tổ chức. Học viên chính là lực lượng chính tạo nên sự thành công của khóa học. Lãnh đạo Nhà trường khẳng định, với cơ sở vật chất và điều kiện hiện tại của Trường Hải quan Việt Nam đảm bảo đáp ứng tốt nhất cho các khóa học diễn ra tại Trường. Tuy mới được đưa vào hoạt động song Trường Hải quan Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều khóa học và đặc biệt là Hội thảo toàn ngành về đổi mới công tác đào tạo ngành Hải quan, đã khẳng định được uy tín và thương hiệu trong khối cơ quan thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan cũng như các cơ sở đào tạo của Bộ Tài chính.

 
(Ảnh: PHT Trần Văn Dũng tới dự và phát biểu tại lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng Lãnh đạo cấp Tổ, Đội khóa 12)

Đồng thời, các Phó Hiệu trưởng cũng nhấn mạnh và quán triệt tinh thần học tập, rèn luyện và nề nếp sinh hoạt của học viên khi tham gia học tập tại Trường. Đây là một trong những yêu cầu bắt buộc học viên phải tuân thủ để đảm bảo kỷ cương Trường lớp và ký túc xá. Đồng thời, cũng là đảm bảo một môi trường học tập, sinh hoạt lành mạnh, văn hóa.

 
(Ảnh: PHT Vũ Việt Đức tới dự và phát biểu tại lễ khai giảng lớp Nghiệp vụ chuyên ngành Thuế và trị giá hải quan)

Cũng trong buổi sáng này, tại Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức lớp Tập huấn chuyên đề về QLRR trong hoạt động nghiệp vụ Hải quan. Khóa học kéo dài trong 10 ngày với những đổi mới và cập nhật trong chương trình học bám sát tình hình thực tiễn hoạt động nghiệp vụ hải quan trong thực tế. Tới tham dự và phát biểu tại buổi lễ còn có đại diện Lãnh đạo Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu, lãnh đạo Cục Quản lý rủi ro cùng một số cán bộ của Khoa Kiến thức tổng hợp phụ trách tổ chức lớp học trên. Đặc biệt là sự hiện diện của 58 học viên khóa học có mặt đầy đủ.

Tính đến hết tháng 8/2018, Trường Hải quan Việt Nam đã triển khai được ¾ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 do Lãnh đạo Tổng cục phân công theo Quyết định số 68/QĐ-TCHQ ngày 09/01/2018. Các lớp trên đã được tổ chức theo đúng dự kiến và kế hoạch đề ra. Dự kiến trong quý III và quý IV, Nhà trường sẽ hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của năm. Việc cùng lúc tổ chức 04 lớp học như lần này của Nhà trường là một quyết tâm cao độ của Ban Giám hiệu, các đơn vị thuộc Trường, khẳng định năng lực, khả năng quản lý, điều hành và tinh thần sẵn sàng phục vụ, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường. Hy vọng, với sự ổn định và dần dần lớn mạnh của Nhà trường ông tác đào tào nâng cao năng lực của ngành hải quan sẽ đi đúng hướng như mong đợi.

                                                                                                                                                                            Hồng Hường
                                                                                                                                                                            (Phòng ĐT và QLHV)