Hỏi :

Hỏi:  Thời gian vừa qua có nhiều văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực hải quan. BBT website truonghaiquan.edu.vn có thể thống kê giúp chúng tôi một số văn bản từ tháng 9 năm 2018 đến nay để chúng tôi tiện theo dõi không (Công ty XNK Gỗ Trường An)

Trả lời :

Hỏi:  Thời gian vừa qua có nhiều văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực hải quan. BBT website truonghaiquan.edu.vn có thể thống kê giúp chúng tôi một số văn bản từ tháng 9 năm 2018 đến nay để chúng tôi tiện theo dõi không (Công ty XNK Gỗ Trường An)

Đáp: Công ty có thể tham khảo một số văn bản như sau:

1. Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

2. Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

3. Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022.

4. Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục tại cửa khẩu nhập.

5. Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

6. Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.

7. Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

8. Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

9. Thông tư số 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định và Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

10. Thông tư 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

11. Thông tư 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

(BBT)

Hỏi :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Trả lời :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Đáp: Để nắm được mã HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan, DN có thể lựa chọn phương án đề nghị xác định trước mã số hàng hoá theo quy định hiện hành. Theo đó, tại Khoản 11, Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định “2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan: a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi XNK lô hàng”. Cũng tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: “1. Hồ sơ, mẫu hàng hoá xác định trước mã số. a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này; b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hoá cung cấp (bản phân tích thành phần, catologue, hình ảnh hàng hoá): 1 bản chụp; c) Mẫu hàng hoá dự kiến XNK (nếu có)".

Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Trải nghiệm giao diện và các tính năng mới trên CLiKC!

Cập nhật : 08/11/2019
Lượt xem: 111

(BBT) - Ngày 7/11/2019, Ban E-Learning của WCO thông báo cổng đào tạo trực tuyến CLiKC! chính thức chạy trên giao diện mới. Sau một thời gian ngắn tạm thời ngừng hoạt động để nâng cấp, hoàn thiện, website phiên bản mới hiện tại đã hoạt động trơn tru và mang đến cho người dùng những cải thiện đáng kể.


Ở phiên bản mới, người dùng dễ dàng tham dự các cơ hội đào tạo do WCO cung cấp nhờ vào bảng phân loại các khóa đào tạo được thiết kế mới, chú trọng hơn đến tính năng hiển thị. Thư mục đào tạo này tiến tới bao gồm cả khóa học trực tuyến và khóa học truyền thống.


Giao diện trang chủ mới của CLiKC! (Ảnh chụp màn hình)


 
Giao diện trang chủ mới của CLiKC! (Ảnh chụp màn hình)

Website mới đã đơn giản hóa thủ tục đăng ký hành chính cho các sự kiện của WCO.

Người học có thể ghi danh trực tiếp trên website CLiKC!

Định hướng, kiểm soát các chương trình đào tạo sắp diễn ra bởi WCO.

Giao diện hiển thị rõ ràng, thân thiện hơn.

Để làm quen với các tính năng mới của CLiKC!, Ban E-Learning của WCO sẽ tổ chức một số buổi giảng dạy hoặc hội thảo dạng webinars. Dưới đây là một số link để người dùng truy cập nếu muốn tham dự các webinars này.

Buổi 1 (ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Anh): Thứ Hai, 11/11/2019, lúc 03:00PM CET: https://register.gotowebinar.com/register/7147922196331945227

Buổi 2 (ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Pháp): Thứ Tư, 13/11/2019, lúc 11:00AM CET: https://register.gotowebinar.com/register/1106924937865607179

Buổi 3 (ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Anh): Thứ Sáu, ngày 15/11/2019, lúc 10:00AM CET: https://register.gotowebinar.com/register/8671551742824937739

Nếu học viên không thể tham dự, sách và hướng dẫn cho cả người dùng lẫn điều phối viên quốc gia sẽ có sẵn trên đầu trang của CLiKC!


Màn hình Dashboard hiển thị các khóa học của CLiKC!
(Ảnh chụp màn hình)Một trong những cải tiến mới của CLiKC!
(Ảnh chụp màn hình)


Cũng như bất kỳ hệ thống mới nào, Ban E-Learning của WCO không thể đảm bảo CLiKC! sẽ chạy “mượt” 100% từ ngày đầu tiên mà không gặp trục trặc nào. Bởi thế, sự hỗ trợ của người dùng CLiKC! sẽ giúp Ban E-Learning cải thiện các lỗi đó để giúp CLiKC! hoàn thiện hơn. Người dùng có thể thông báo bất kỳ vấn đề phát sinh nào hoặc có thể gửi thông tin phản hồi về phiên bản mới của CLiKC! tới địa chỉ learning@wcoomd.org. Các điều phối viên quốc gia là một phần quan trọng của CLiKC! và Ban E-learning trân trọng cảm ơn sự tận tâm các thành viên đối với sự phát triển và thành công của CLiKC!


Tính năng "team" giúp các NC dễ dàng quản lý học viên
(Ảnh chụp màn hình)


Ban E-Learning của WCO hy vọng phiên bản CLiKC! mới sẽ cải thiện trải nghiệm học tập của các công chức hải quan và cho phép một sự truyền bá rộng rãi hơn và đơn giản hơn các tài liệu đào tạo của WCO!

Một số tính năng mới của CLiKC!:

- Xây dựng thêm nút “tin nhắn” và nút “thông báo”. Hai nút này có tác dụng đẩy mạnh tính tương tác giữa người học với nhau. Mỗi khi có tin nhắn hoặc thông báo mới, trên màn hình sẽ hiển thị biểu tượng số lượng tin nhắn/thông báo mới (tương tự như trên điện thoại).

- Đặc biệt, trên thanh công cụ, số lượng các tab phong phú hơn. Có 2 tab mới tiện ích và hỗ trợ người dùng hơn, là “Record of Learning”; “Team”.

+ Chức năng “Record of Learning” giúp học viên dễ dàng lưu và ghi lại bài học ở các dạng: CSV/Excel/ODS/PDF (landscape và portrait). Đây chắc chắn sẽ là một trong những cải tiến quan trọng nhất của CLiKC! đối với những học viên vừa muốn học trực tuyến vừa muốn lưu lại các bài học dưới dạng tài liệu để tiện nghiên cứu, học tập.

+ Chức năng “Team” giúp các điều phối viên quản lý dễ dàng người học với các tiêu chí: User/User last login/User's Courses Started Count/User's Courses Completed Count/User's Achieved Competency Count/User's Achieved Competency Count Ascending/Actions.

- Phần Nội dung, bổ sung thêm 2 chuyên mục “Webinars” và “Videos”. Webinars có thể hiểu là các phòng học trực tuyến để người học ghi danh và theo học các khóa giảng dạy cập nhật của WCO (các khóa không thuộc danh sách các khóa của CLiKC!). Còn Videos là phần cung cấp bản ghi lại các khóa học đó để những người dùng không có điều kiện học trực tuyến có thể xem lại các khóa này.

- Ngoài ra, ngay trang chủ, chức năng Hỗ trợ (Help) được hiển thị nhấn mạnh với các phần Get Registered/Tutorials/Manuals/FAQ/Contact.

Ban CLiKC! Trường Hải quan Việt Nam sẽ giới thiệu chi tiết các chức năng này ở bài viết sau và cập nhật bản hướng dẫn sử dụng CLiKC! trên website truonghaiquan.edu.vn


CLiKC! phiên bản 2019 được nâng cấp hướng đến tính tiện ích nhiều hơn, đặc biệt chú trọng đến nỗ lực đưa CLiKC! thực sự trở thành một cổng đào tạo trực tuyến sinh động của WCO với nhiều khóa học, nhiều nội dung - chương trình - tài liệu đào tạo cũng như nhiều công nghệ đào tạo hiện đại - tiên tiến.


Chắc chắn, phong trào học tập CLiKC! năm 2019 tại Hải quan Việt Nam là một trong những động lực quan trọng, thúc đẩy WCO cải tiến, đổi mới CLiKC! theo hướng phong phú hơn, trực quan hơn, tiện ích hơn, thân thiện hơn.

(Ban CLiKC! - Trường HQVN)