Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Toàn văn bài phát biểu của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tại Lễ kỷ niệm ngày 20/11/2018

Cập nhật : 23/11/2018
Lượt xem: 188

(BBT) - BBT website truonghaiquan.edu.vn xin đăng tải toàn văn bài phát biểu của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tại Lễ kỷ niệm ngày 20/11/2018.


Hôm nay, trong không khí cả nước phấn khởi chào mừng kỷ niệm lần thứ 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tôi rất vui mừng được đến dự Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam của Trường Hải quan Việt Nam để tri ân cho những đóng góp của các thầy cô giáo mang sắc phục Hải quan. Thay mặt lãnh đạo Tổng cục, xin gửi tới các Thầy giáo, Cô giáo của Trường Hải quan Việt Nam, các đồng chí giảng viên kiêm chức, các đồng chí cán bộ công chức của các đơn vị trực tiếp làm công tác đào tạo, các bạn học viên và khách quý trong buổi Lễ lời chào trân trọng nhất. Kính chúc toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác của mình, góp phần vào sự nghiệp hiện đại hóa ngành Hải quan.

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Tôn sư trọng đạo là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, ngày 20/11 đi vào tiềm thức của mỗi con người Việt Nam “ngày của Thầy, Cô”. Hôm nay, chúng ta long trọng tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, tri ân cho những hy sinh lớn lao của những người thầy, người cô đã và đang cống hiến hết mình cho sự nghiệp “trồng người” của nước nhà, mà cụ thể ở đây là sự đóng góp vào sự nghiệp xây dựng lực lượng, phát triển ngành Hải quan mà chúng ta vẫn gọi là những người Thầy giáo, Cô giáo mang sắc phục Hải quan.

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Lãnh đạo các đơn vị và cán bộ công chức Hải quan luôn ghi nhận sâu sắc công lao của các thế hệ Thầy giáo, Cô giáo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp của ngành Hải quan trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ công chức Hải quan đủ sức đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của ngành.

Trường Hải quan Việt Nam là cơ sở đào tạo duy nhất của ngành Hải quan, qua hơn 32 năm hình thành và phát triển, chủ động khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, kinh nghiệm giảng dạy, giáo trình tài liệu,…Trường Hải quan đã vững bước, khẳng định vị thế của mình trong sự nghiệp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, hơn thế nữa đã tìm ra được hướng đi đúng đắn của mình trên lộ trình “chính quy, hiện đại” qua Đề án 1844 “Nâng cao năng lực đào tạo của Trường Hải quan Việt Nam đến năm 2020”, một hướng đi phù hợp với xu hướng phát triển toàn ngành Hải quan trên chặng đường cải cách, hiện đại hóa.

Tiếp nối những thành tích xuất sắc đạt được trong năm 2017, Trường Hải quan Việt Nam đã có một năm làm việc đầy hiệu quả với những nhiệm vụ, thử thách mới trong năm 2018.

Điều ghi nhận đầu tiên đó là Nhà trường đã vượt qua những khó khăn ban đầu trong việc tiếp quản và hoạt động tại trụ sở mới, vừa nghiên cứu, trang bị cơ sở vật chất đảm bảo hoạt động đào tạo vừa thích nghi với môi trường làm việc mới xa trung tâm Hà Nội mà vẫn hoàn thành xuất sắc và vượt kế hoạch đào tạo do Tổng cục Hải quan giao, cụ thể đến nay đã hoàn thành 123% kế hoạch và dự kiến đến hết năm sẽ hoàn thành 134% kế hoạch.

Thứ hai , nội dung, chương trình, tài liệu đào tạo được cải tiến theo hướng chính quy, giảng viên chủ động nghiên cứu văn bản để cập nhật kiến thức giảng dạy đảm bảo phù hợp với thực tế, cụ thể chúng ta thấy rõ chương trình đào tạo nghiệp vụ Hải quan dành cho công chức tuyển mới đã đổi mới toàn diện phù hợp với đặc thù của Ngành Hải quan với thời lượng đào tạo trong 05 tháng. Công chức Hải quan được đào tạo từ điều lệnh đội ngũ, võ thuật, băn súng, bơi lội cho đến các kỹ năng soạn thảo văn bản và các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ Hải quan.

Thứ ba, phương pháp giảng dạy của giảng viên có nhiều bước chuyển biến tích cực theo hướng lấy người học làm trung tâm. Các giờ giảng trên lớp tăng tính thảo luận gắn với nhiều tình huống thực tế phát huy tính sáng tạo, tìm tỏi của học viên. Phương pháp thầy đọc, trò ghi chép hầu như giảm thiểu tối đa.

Thứ tư , đội ngũ cán bộ, giảng viên được nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ nghiệp vụ sư phạm, nhờ được tham gia nhiều khóa đào tạo tập huấn trong và ngoài nước. Trong số đó, có những giảng viên tình nguyện lên vùng sâu, vùng xa 2 năm để nghiên cứu và học tâp thực tế.

Thứ Năm, đã xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với các Vụ, Cục nghiệp vụ và Hải quan các địa phương để cập nhật thường xuyên kiến thức thực tế đưa vào bài giảng giúp rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế.

Thứ Sáu , xây dựng phương án và thực hiện cơ chế tự chủ theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan để định hướng hoạt động của Trường theo yêu cầu của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Vừa qua, Trường Hải quan đã tiến hành tổ chức lớp đầu tiên theo hướng tự chủ tại Cục Hải quan Hà Nam Ninh, đây là dấu mẫu quan trọng để Trường Hải quan tiếp tục thực hiện các lớp tiếp theo.

Một lần nữa xin chúc mừng và biểu dương các Thầy, Cô giáo, các cán bộ làm công tác Đào tạo của Trường Hải quan Việt Nam đã làm được trong năm 2018 cũng như sự đồng hành, giúp đỡ Trường của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị trong Ngành, sự nhiệt tình đồng chí giảng viên trong công tác đào tạo đội ngũ cán bộ công chức Hải quan của chúng ta.

Kính thưa các đồng chí!

Trong không khí thân mật này, tôi muốn được trao đổi với các đồng chí một đôi điều:

Thời gian qua, các đồng chí ở Trường đã rất cố gắng làm được nhiều việc, nhưng để đáp ứng được yêu cầu hiện đại hoá thì các đồng chí còn phải có rất nhiều cố gắng và cố gắng gấp bội.

Thứ nhất , tiếp tục đổi mới toàn diện công tác đào tạo ngành Hải quan đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2018 - 2020 theo Quyết định 3215/QĐ-TCHQ ngày 02/10/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Nội dung, chương trình đào tạo phải gắn chặt với vị trí việc làm.

Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu và đổi mới phương pháp giảng dạy cũng như giáo trình tài liệu để đảm bảo tốt hơn nữa việc gắn đào tạo chặt chẽ với thực tế. Qua đây, tôi cũng đề nghị các lãnh đạo đơn vị Vụ, Cục luôn luôn hỗ trợ Nhà trường trong việc cử các cán bộ, giảng viên kiêm chức có trình độ chuyên môn sâu, nhiều kinh nghiệm thực tế để hỗ trợ Nhà trường. Năm qua, rất nhiều cán bộ tham gia giảng dạy tại Trường nhưng nghe phản ảnh từ phía người học, có cán bộ, công chức ở các Vụ, Cục chưa đủ trình độ, kinh nghiệm để đứng trên bục giảng. Đề nghị Trường và Vụ Tổ chức kiên quyết không nhận những cán bộ không đủ chuyên môn để đứng lớp.

Ngoài ra, đội ngũ giảng viên kể cả giảng viên kiêm chức chúng ta đã cố gắng xây dựng và có được một số lượng khá đông, trong đó chủ yếu là giảng viên kiêm chức. Đó là hướng đi đúng bởi đào tạo Hải quan là đào tạo kỹ năng nghề nghiệp. Giảng viên phải luôn gắn với thực tiễn nghiệp vụ mà nghiệp vụ Hải quan là một hệ thống “động”, việc đào tạo nghiệp vụ phải luôn được cập nhật. Trường phải bồi dưỡng phải xây dựng quy trình đào tạo đội ngũ giảng viên kể cả giảng viên kiêm chức để nâng tầm đội ngũ giảng viên cả về chuyên môn và kỹ năng sư phạm; phải có phương án phối hợp với các đơn vị để bố trí giảng viên của Trường tham gia vào thực tiễn hoạt động nghiệp vụ tại cơ sở để thưòng xuyên cập nhật kiến thức vào bài giảng. Đặc biệt phải phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ đề xuất chính sách thoả đáng đối với đội ngũ giảng viên của chúng ta trong điều kiện có thể được, nhất là ưu tiên trong việc đào tạo đội ngũ này, kể cả trong nước và nước ngoài.

Thứ ba, mở rộng thêm các loại hình đào tạo. Ví dụ, Trường đào tào tạo tiếng Anh cho cán bộ, công chức là một tiến bộ lớn. Chúng ta cũng học hỏi rất nhiều các kiến thức từ Hải quan Nhật, Pháp và các cơ quan Hải quan các nước giáp biên giới như Lào, Campuchia và Trung Quốc. Nhà trường có thể nghiên cứu thêm để đào tạo thêm các ngoại ngữ trên cho cán bộ, trong ngành. Hoặc từ Website có thể nghiên cứu phương pháp đào tạo trực tuyến,…

Để làm được điều này, tôi đề nghị Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Tài vụ Quản trị, Văn phòng Tổng cục giúp đỡ nhà trường nghiên cứu, mở rộng các loại hình đào tạo cũng như việc sửa chữa cơ sở nhà trường để phục vụ công tác đào tạo cũng hoặc ý tưởng xây dựng một Trung tâm đào tạo dịch vụ thuộc Trường. Bên cạnh đó, quan tâm, nghiên cứu để vận dụng, điều kiện tốt nhất về chế độ, chính sách phù hợp cho cán bộ, viên chức, giảng viên nhà trường để họ yên tâm làm việc.

Nhân dịp này, tôi cũng mong các đồng chí giảng viên dù là giảng viên chuyên trách hay kiêm chức hãy luôn tự hào và trân trọng hai chữ “Người thầy” của mình để tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện, vững vàng trên bục giảng, mô phạm trong lối sống và luôn là tấm gương sáng để mỗi công chức Hải quan noi theo.

Cuối cùng xin kính chúc các Thầy, Cô giáo, các đồng chí đại biểu sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt, lập được nhiều thành tích mới vì một lực lượng Hải quan trong sạch, vững mạnh và hiện đại.

(Văn phòng Trường cung cấp)