Hỏi :

(BBT) - Nhiều học viên, thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2019 thắc mắc về điều kiện được miễn thi một hoặc các môn thi Pháp luật về hải quan, Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan, Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương. Trường Hải quan Việt Nam giải đáp như sau:

Trả lời :

(BBT) - Nhiều học viên, thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2019 thắc mắc về điều kiện được miễn thi một hoặc các môn thi Pháp luật về hải quan, Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan, Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương. Trường Hải quan Việt Nam giải đáp như sau:

1. Các trường hợp miễn thi:

a) Miễn thi môn Pháp luật về hải quan và môn Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan đối với trường hợp:

a.1) Người tốt nghiệp chuyên ngành hải quan thuộc các trường đại học, cao đẳng mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp;

a.2) Người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành hải quan tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên, sau khi thôi làm giảng viên (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.

b) Miễn thi môn Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương đối với trường hợp:

b.1) Người tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế ngoại thương, thương mại quốc tế, kinh tế đối ngoại, kinh tế quốc tế hoặc logistics và quản lý chuỗi cung ứng thuộc các trường đại học, cao đẳng mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp; 

b.2) Người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành kinh tế ngoại thương hoặc thương mại quốc tế hoặc kinh tế đối ngoại hoặc kinh tế quốc tế hoặc logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên, sau khi thôi làm giảng viên (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.

2. Cơ sở xét miễn thi:

c.1) Ngành đào tạo ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc chuyên ngành đào tạo ghi trên văn bản ghi kết quả học tập phù hợp với chuyên ngành quy định tại tiết a.1 điểm a và tiết b.1 điểm b nêu trên.

c.2) Văn bản xác nhận của trường đại học, cao đẳng mà người đăng ký dự thi công tác trước khi thôi làm giảng viên phù hợp với quy định tại tiết a.2 điểm a và tiết b.2 điểm b nêu trên.

(Theo quy định tại TT số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2019 và TT số 12/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính)

Học viên, thí sinh nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định và muốn được miễn thi cần đối chiếu với các thông tin trên, xuất trình hồ sơ hợp lệ (hồ sơ giấy) để Hội đồng thi rà soát và thông báo kết quả cụ thể.

(Trường HQVN)Hỏi :

Hỏi:  Thời gian vừa qua có nhiều văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực hải quan. BBT website truonghaiquan.edu.vn có thể thống kê giúp chúng tôi một số văn bản từ tháng 9 năm 2018 đến nay để chúng tôi tiện theo dõi không (Công ty XNK Gỗ Trường An)

Trả lời :

Hỏi:  Thời gian vừa qua có nhiều văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực hải quan. BBT website truonghaiquan.edu.vn có thể thống kê giúp chúng tôi một số văn bản từ tháng 9 năm 2018 đến nay để chúng tôi tiện theo dõi không (Công ty XNK Gỗ Trường An)

Đáp: Công ty có thể tham khảo một số văn bản như sau:

1. Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

2. Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

3. Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022.

4. Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục tại cửa khẩu nhập.

5. Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

6. Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.

7. Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

8. Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

9. Thông tư số 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định và Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

10. Thông tư 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

11. Thông tư 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

(BBT)

Hỏi :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Trả lời :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Đáp: Để nắm được mã HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan, DN có thể lựa chọn phương án đề nghị xác định trước mã số hàng hoá theo quy định hiện hành. Theo đó, tại Khoản 11, Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định “2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan: a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi XNK lô hàng”. Cũng tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: “1. Hồ sơ, mẫu hàng hoá xác định trước mã số. a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này; b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hoá cung cấp (bản phân tích thành phần, catologue, hình ảnh hàng hoá): 1 bản chụp; c) Mẫu hàng hoá dự kiến XNK (nếu có)".

Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Toàn văn Bài phát biểu của Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019

Cập nhật : 21/11/2019
Lượt xem: 122

(BBT) - BBT website truonghaiquan.edu.vn xin trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu của Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường tại Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019 của Trường Hải quan Việt Nam.


Kính thưa:  Các quý vị đại biểu, các thầy cô, giáo cùng toàn thể các học viên!Hôm nay, trong không khí cả nước phấn khởi chào mừng kỷ niệm lần thứ 37 Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019), tôi rất vui mừng được đến dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Hải quan Việt Nam. Đây là một hoạt động thiết thực và đầy ý nghĩa nhằm tôn vinh những đóng góp của các thầy giáo, cô giáo mang sắc phục Hải quan và những cán bộ, người lao động có đóng góp vào công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của ngành Hải quan.Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Hải quan, xin gửi tới các thầy giáo, cô giáo và cán bộ, nhân viên của Trường Hải quan Việt Nam, các đồng chí giảng viên kiêm chức, các đồng chí công chức Hải quan tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng và các đại biểu có mặt tại Lễ kỷ niệm hôm nay lời chào và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.Thưa toàn thể các đồng chí,Tôn sư trọng đạo là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Ngày 20/11 đã đi vào tiềm thức của mỗi con người Việt Nam với ý nghĩa cao cả nhằm tôn vinh sự nghiệp “trồng người”. Hôm nay, chúng ta long trọng tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, tri ân cho những hy sinh, cống hiến lớn lao của những người thầy, người cô đã và đang cống hiến hết mình cho sự nghiệp “trồng người” của ngành Hải quan trong suốt thời gian qua.Trường Hải quan Việt Nam là cơ sở đào tạo duy nhất của ngành Hải quan. Qua hơn 33 năm hình thành và phát triển, Trường Hải quan Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn thuận lợi cũng như khó khăn. Đến nay, Trường Hải quan Việt Nam đã vững bước, khẳng định vị thế của mình trong sự nghiệp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan hiện đại phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế của đất nước. Tiếp nối những thành tích đã đạt được, trong năm 2019, Trường Hải quan Việt Nam đã có một năm công tác nổi bật với nhiều kết quả tích cực. Cụ thể:Nhà trường đã vượt qua những khó khăn ban đầu khi tiếp quản và triển khai hoạt động tại trụ sở mới tại Hưng Yên vào đầu năm 2018. Nhà trường đã và đang hoàn thiện các hạng mục cơ sở vật chất phù hợp với yêu cầu đào tạo hiện đại như: xây dựng bể bơi, nhà trưng bày giáo cụ trực quan, khu huấn luyện thực hành sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ, nhà để xe. Nhờ đó, trong năm qua, đã có rất nhiều sự kiện lớn của ngành Tài chính, của Tổng cục Hải quan được tổ chức tại đây, ghi dấu ấn tốt đẹp đối với các đơn vị trong, ngoài ngành và bạn bè quốc tế.Mặc dù lực lượng cán bộ, giảng viên nhà trường, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt Nhà trường đang giảm đi (trong năm 2018, giảm hơn 40% lực lượng so với các năm trước) nhưng Nhà trường đã nỗ lực hết mình để hoàn thành khối lượng công việc hết sức nặng nề. Trong đó, có thể kể đến những hoạt động tiêu biểu như:Hoàn thành 100% kế hoạch đào tạo theo Kế hoạch đào tạo năm 2019 tại Quyết định số 222/QĐ-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan với số lượng 37 lớp và 1.512 lượt học viên. Ngoài ra, tính đến thời điểm hiện tại, Trường còn tổ chức được 17 lớp với 526 lượt học viên, tăng lần lượt 45,9% và 34,7% so với kế hoạch được giao (trong đó có 09 lớp đào tạo trực tuyến về các chuyên đề quản lý hải quan trên Chương trình đào tạo trực tuyến CliKC! của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), với sự hỗ trợ của Dự án Tạo thuận lợi Thương mại- USAID (TFP))  và đào tạo 20 lớp theo hình thức tự chủ với số lượng 759 lượt học viên.Nội dung, chương trình, tài liệu đào tạo liên tục được được cải tiến theo hướng chính quy. Một bước tiến mang tính đột phá cần được ghi nhận đó là chương trình đào tạo nghiệp vụ Hải quan dành cho công chức tuyển mới đã được đưa vào giảng dạy trong năm 2019 với thời lượng đào tạo từ 1,5 tháng lên 05 tháng (tương ứng với chương trình đào tạo của các nước trong khu vực và các nước thành viên WCO).Phương pháp giảng dạy của giảng viên có nhiều bước chuyển biến tích cực theo hướng lấy người học làm trung tâm. Các giờ giảng trên lớp đã cuốn hút hơn nhờ tăng tính tương tác giữa giảng viên với người học. Đội ngũ cán bộ, giảng viên giảng dạy tại Nhà trường được nâng cao cả về trình độ chuyên môn và kỹ năng sư phạm, nhờ được tham gia nhiều khóa tập huấn trong và ngoài nước.Trường Hải quan Việt Nam đã xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với các Vụ, Cục nghiệp vụ và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để cập nhật thường xuyên kiến thức thực tế trong các bài giảng, giúp rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế, tiến tới nâng dần tỷ lệ thực hành trong các chương trình tập huấn, bồi dưỡng.Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục Hải quan và toàn thể cán bộ, công chức trong toàn Ngành, tôi xin ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ thầy giáo, cô giáo của ngành Hải quan cũng như của Trường Hải quan Việt Nam đối với việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức Hải quan, đóng góp thiết thực vào quá trình cải cách, hiện đại hóa hải quan Việt Nam theo Kế hoạch Cải cách, Hiện đại hóa Hải quan giai đoạn 2015- 2020 và Chiến lược Phát triển Hải quan Việt Nam đến 2025.Thưa các đồng chí!Thời gian tới, công tác quản lý nhà nước về hải quan phải đáp ứng những yêu cầu cấp thiết về chống thất thu thuế, kiểm soát chống buôn lậu và gian lận thương mại,... Nhưng đồng thời, chúng ta vẫn phải đảm bảo tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, XNC và hội nhập quốc tế. Trên thực tế, Ngành Hải quan còn phải thực hiện chủ trương tinh giản biên chế 10% số biên chế được giao năm 2015.Để giải quyết được thách thức: tăng về công việc nhưng không tăng về số lượng nhân lực, Tổng cục Hải quan đã có chủ trương nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thông qua nhiều giải pháp như: đánh giá năng lực, xác định và mô tả cụ thể từng vị trí việc làm. Với vai trò là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trung tâm của Ngành, tôi đề nghị Ban Giám hiệu và cán bộ, nhân viên Trường Hải quan Việt Nam tập trung, nghiên cứu, triển khai những nội dung sau.1/ Phối hợp với các đơn vị liên quan trong Ngành nghiên cứu, đề xuất xây dựng lộ trình đổi mới toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng của ngành Hải quan đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2020- 2025. Quá trình này, chúng ta có thể tận dụng kinh nghiệm của Hải quan các nước trong khu vực hoặc sự hỗ trợ của Dự án TFP hoặc tăng cường hoạt động hợp tác với các sở đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài ngành Tài chính.2/ Tiếp tục chủ trì nghiên cứu và đổi mới phương pháp giảng dạy, giáo trình tài liệu để đảm bảo tốt hơn nữa việc gắn đào tạo chặt chẽ với thực tế.3/ Chú trọng tới việc quản lý và sử dụng đội ngũ giảng viên. Hiện nay, chúng ta đã có đội ngũ giảng viên (kể cả giảng viên kiêm chức) đông đảo. Việc sử dụng đội ngũ này là hướng đi đúng bởi đào tạo Hải quan là đào tạo kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. Giảng viên phải luôn gắn với thực tiễn nghiệp vụ mà nghiệp vụ Hải quan là một hệ thống “động” nên nội dung nghiệp vụ giảng dạy phải luôn được cập nhật.4/ Về lâu dài, Nhà trường cần nghiên cứu mở rộng thêm các loại hình đào tạo, các nội dung đào tạo mới. Tổng cục xin gợi ý một số ý tưởng như sau:Hiện nay, Trường đã tiến hành bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành cho cán bộ, công chức Hải quan từ nhiều năm nay. Với yêu cầu công việc hiện nay, Nhà trường có thể nghiên cứu để đào tạo thêm tiếng Trung Quốc, tiếng Lào, tiếng Campuchia chuyên ngành Hải quan cho cán bộ làm việc tại các Chi cục cửa khẩu biên giới.Tiếp tục xây dựng phương pháp đào tạo trực tuyến dựa trên kinh nghiệm của chương trình CliKC!Trước mắt, giao Nhà trường và Vụ Tổ chức cán bộ đề xuất chương trình bồi dưỡng kiến thức- kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo cấp Vụ, Cục và tương đương của ngành Hải quan; và đưa vào triển khai giảng dạy trong Quý 2/2020.Với việc thực hiện cơ chế tự chủ, trong năm 2020, Nhà trường có thể nghiên cứu, đề xuất ý tưởng xây dựng một Trung tâm đào tạo dịch vụ thuộc Trường để phục vụ cho việc đào tạo cho cộng đồng doanh nghiệp hoặc chuẩn bị thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan. Nhằm giúp Nhà trường hoàn thành nhiệm vụ được giao, đối với các đơn vị trong ngành Hải quan, TCHQ yêu cầu các đơn vị quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng. Trong đó, các đơn vị như Vụ TCCB, Cục TVQT, VPTC cần chủ động phối hợp với Nhà trường nhằm giúp Nhà trường thực hiện thành công những mục tiêu và nhiệm vụ nêu trên. Bên cạnh đó, cũng cần quan tâm, nghiên cứu để vận dụng điều kiện tốt nhất về chế độ, chính sách phù hợp cho cán bộ, viên chức, giảng viên nhà trường để đảm bảo lực lượng này yên tâm làm việc.Hy vọng trong thời gian tới, Trường Hải quan Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy truyền thống 33 năm hình thành và phát triển của Nhà trường.Cuối cùng, xin kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo và cán bộ, nhân viên của Trường Hải quan Việt Nam sức khoẻ, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công mới trong công cuộc xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch, vững mạnh và hiện đại.


(Theo Văn phòng)