Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Tổ chức Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm

Cập nhật : 18/09/2019
Lượt xem: 42

(BBT) - Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019, Trường Hải quan Việt Nam tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ, giảng viên ngành Hải quan. 


Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm được tổ chức nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp sư phạm cho các giảng viên kiêm nhiệm và giảng viên cơ hữu của Nhà trường. Với đặc thù là trường đào tạo nghề về nghiệp vụ hải quan, đa số các giảng viên tham gia giảng dạy là giảng viên kiêm nhiệm của ngành đến từ các Vụ, Cục thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan. Giảng viên ngành Hải quan đa số chưa được đào tạo các khối ngành về sư phạm, giáo dục mà chủ yếu là từ chuyên ngành về kinh tế, luật, thương mại, ngoại thương,… Với bề dày kinh nghiệm nhiều năm trong công tác nghiệp vụ hải quan, các giảng viên có được nền tảng kiến thức thực tế đa dạng và chuyên sâu song do đặc thù của ngành nên các kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ sư phạm của các giảng viên chưa được chú trọng. Các giảng viên tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
(Ảnh: VHV)


Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan và Trường Hải quan Việt Nam đặc biệt quan tâm đến khóa học trên với kỳ vọng sẽ từng bước chuẩn hóa đội ngũ giảng viên của Ngành. Giảng viên tham gia giảng dạy khóa học là các Phó Giáo sư, Tiến sĩ đến từ Đại học Sư phạm Hà Nội - cơ sở đầu ngành về đào tạo sư phạm của cả nước với kiến thức chuyên sâu về lý luận dạy học và giáo dục cũng như đào tạo nói chung. Khóa học gồm 5 chuyên đề với thời lượng 80 tiết tập trung vào một số kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ sư phạm: 

1. Phát triển chương trình đào tạo 

2. Tâm lý học dạy học 

3. Sử dụng phương tiện kỹ thuật dạy học chuyên ngành 

4. Đánh giá trong đào tạo 

5. Phương pháp giảng dạy hiện đại 

Hiệu trưởng Nguyễn Đình Phiên bày tỏ sự trân trọng đối với sự quan tâm của Lãnh đạo Tổng cục trong công tác bồi dưỡng cho giảng viên kiêm nhiệm và sự phối hợp của nhóm giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội, đặc biệt là sự chủ động tham gia của các giảng viên kiêm nhiệm đến từ các đơn vị hải quan trong Ngành. Hiệu trưởng nhấn mạnh, ngành Hải quan là ngành với khối lượng nghiệp vụ chuyên môn lớn, các kiến thức, yêu cầu đối với từng vị trí việc làm luôn được cập nhật thường xuyên do một số cơ chế, chính sách thay đổi. Do vậy, Lãnh đạo Tổng cục và Ban Giám hiệu Nhà trường xác định rõ mục tiêu cần có đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm vững vàng là yêu cầu tất yếu trong giai đoạn hiện nay. Với khóa học này, đồng chí yêu cầu nội dung giảng dạy đáp ứng được mục tiêu của chương trình và chú trọng tăng thời lượng cho phần thực hành để giảng viên của Ngành có thể tích lũy được các kỹ năng cơ bản và hiện thực hóa khối lượng kiến thức lý luận vào công tác giảng dạy. 

Khóa học diễn ra trong 5 ngày. Trong quá trình học tập, ngoài những nội dung lý thuyết, các giảng viên sẽ được dành nhiều thời gian để thảo luận, thực hành về việc áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại, cách thức xây dựng chương trình đào tạo, đánh giá trong đào tạo vào thực tế đào tạo, huấn luyện tại Trường Hải quan Việt Nam. (Hồng Hường - Phòng ĐT&QLHV)