Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Thi đánh giá năng lực công chức: Khởi đầu của quá trình xác định chuẩn năng lực theo vị trí việc làm

Cập nhật : 15/01/2019
Lượt xem: 194

(BBT) - Đối với quá trình cải cách, hiện đại hóa, Tổng cục Hải quan luôn là đơn vị tiên phong trong ngành Tài chính. Đối với việc tinh giản bộ máy tổ chức song vẫn đảm bảo hiệu quả tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu, ngành Hải quan luôn được Lãnh đạo Bộ, Chính phủ đánh giá cao. Đạt được kết quả ấy, một phần do năng lực của cán bộ, công chức toàn Ngành không ngừng được hoàn thiện, nâng cao. Điểm sáng nổi bật trong những năm gần đây trong công tác tổ chức cán bộ nói chung của Ngành là đã dần dần tiếp cận với xu hướng thế giới về việc xác định nhu cầu năng lực theo vị trí việc làm.

Từ năm 2014, ngành Hải quan đã nghiên cứu xây dựng Khung năng lực cho 02 lĩnh vực chủ chốt của Ngành là giám sát quản lý, thuế xuất nhập khẩu và gần đây đã hoàn chỉnh 04 yêu cầu năng lực của các lĩnh vực: quản lý rủi ro, chống buôn lậu, xử lý vi phạm hành chính và kiểm tra sau thông quan. Các văn bản này là tiền đề để xác định năng lực cán bộ, công chức hải quan theo vị trí việc làm cần phải có để đảm đương được nhiệm vụ được giao. Các vị trí việc làm cũng được chia làm 03 cấp độ (cấp độ cơ bản, độc lập, thành thạo), tương ứng các cấp độ đòi hỏi độ hiểu biết và kỹ năng càng cao.Toàn cảnh Hội đồng thi tại Tổng cục Hải quan trong các ngày 11, 12, 13/01/2019
(Ảnh: Tác giả cung cấp)


Thực hiện chiến lược nâng cao năng lực cán bộ, công chức hải quan và thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 21/5/2018 về định hướng cải cách tiền lương xác định cơ chế trả lương theo vị trí việc làm, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã yêu cầu xây dựng ngân hàng câu hỏi theo vị trí việc làm, tổ chức thi năng lực thí điểm ở một số Cục Hải quan địa phương như: Hải Phòng, Quảng Ninh, TP. HCM, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai,… và Tổng cục Hải quan trong năm 2018. Bước đầu triển khai thi cho lực lượng công chức không giữ chức vụ lãnh đạo.

 
Các thí sinh bước vào kỳ thi với nhiều tâm trạng khác nhau nhưng đều chung một tâm thế:
"Đây là kỳ thi cần thiết để ôn tập củng cố kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ
(Ảnh: Tác giả cung cấp)


Để triển khai quá trình này, tại Tổng cục Hải quan đã thành lập Ban Chỉ đạo, đứng đầu là Phó Tổng Cục trưởng Hoàng Việt Cường trực tiếp chỉ đạo việc ra đề thi, kiểm tra đề, tổ chức thi. Đến ngày 11, 12,13 tháng 1 năm 2019 đã hoàn tất việc thi tại khối cơ quan Tổng cục. Kết quả thi năm 2018 sẽ được rút kinh nghiệm để hoàn thiện bộ câu hỏi thi, hoàn thiện cách thức tổ chức thi nhằm đảm bảo kết quả thi của các năm tiếp theo đánh giá đúng thực chất trình độ cán bộ, công chức để phục vụ các công việc:

- Luân chuyển cán bộ, công chức.

- Quy hoạch và đề bạt cán bộ, công chức.

- Đào tạo theo đúng yêu cầu.

- Bố trí cán bộ, công chức đúng năng lực.

- Tạo phong trào thi đua, học tập nâng cao năng lực trong toàn Ngành.

Hy vọng rằng, năm 2019, việc đánh giá năng lực công chức sẽ được hoàn thiện hơn và toàn Ngành sẽ có ngân hàng câu hỏi thi phong phú, làm cơ sở để cán bộ, công chức tự chủ động tiếp cận học tập, ôn luyện. Vẫn biết rằng đánh giá hiệu quả làm việc của một con người không chỉ dừng lại ở kiến thức mà còn phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng làm việc và thái độ làm việc của họ, nhưng việc tiến hành các kỳ thi này của ngành Hải quan là bước cải cách mạnh mẽ cần phát huy.

(BBT)