Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Tập huấn kỹ năng lập biên bản nghiệp vụ cho công chức Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình

Cập nhật : 04/12/2018
Lượt xem: 151

(BBT) - Tiếp tục thành công của các lớp đào tạo thí điểm theo cơ chế tự chủ tài chính tại Cục Hải quan TP. Hà Nội và Cục Hải quan tỉnh Hà Nam Ninh, Trường Hải quan Việt Nam tiếp tục tổ chức 02 lớp Bồi dưỡng Kỹ năng lập các biên bản nghiệp vụ tại Cục Hải quan Quảng Bình.

Ngày 27/11/2018 và 29/11/2018, Trường Hải quan Việt Nam đã phối hợp với Cục Hải quan Quảng Bình tổ chức 02 lớp Bồi dưỡng Kỹ năng lập các biên bản nghiệp vụ cho cán bộ, công chức Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

Tới dự buổi lễ có đại diện Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, thầy Phan Công Sơn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, cô Trần Thị Tuyết - Giảng viên, cán bộ Phòng Đào tạo và Quản lý học viên - phụ trách lớp và các học viên là công chức của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.


Học viên tham gia khóa học chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: HH)

Theo nhu cầu của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, lớp học được diễn ra với thời lượng 01 ngày, tập trung giới thiệu kỹ năng lập một số biên bản nghiệp vụ mà các cán bộ, công chức thường xuyên phải xử lý và một số vướng mắc trong khi thực thi nhiệm vụ.

Để đảm bảo việc học tập và các công tác nghiệp vụ vẫn được triển khai, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Cục Hải quan Quảng Bình phối hợp với Nhà trường tổ chức 01 lớp tại trụ sở Cục vào ngày 27/11/2018 với 44 học viên và 01 lớp tổ chức tại Chi cục Cửa khẩu quốc tế Cha Lo được tổ chức vào ngày 29/11/2018 với 29 học viên.

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, đại diện Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, đồng chí Nguyễn Anh Tình - Phó Cục trưởng khẳng định sự cần thiết của khóa học trên đối với công tác nghiệp vụ của các công chức. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh sự kỳ vọng rất lớn của Lãnh đạo Cục vào khóa học này với mục tiêu nâng cao năng lực cán bộ, công chức để sẵn sàng luân chuyển vào các vị trí khác nhau khi có yêu cầu. Chính vì vậy, Lãnh đạo Cục rất quan tâm và theo sát quá trình tổ chức lớp.

  

Đ/c Nguyễn Anh Tình - Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình
 phát biểu tại buổi lễ khai giảng (Ảnh: HH)

Cũng tại buổi lễ, thầy Phan Công Sơn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã thể hiện sự trân trọng phối hợp, ủng hộ của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình với Trường Hải quan Việt Nam trong công tác đào tạo những năm qua và đặc biệt là trong giai đoạn Nhà trường triển khai đào tạo thí điểm theo cơ chế tự chủ. Nhân dịp này, đồng chí cũng chia sẻ, trao đổi thêm một số kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ hải quan nói chung và công tác tổng hợp, báo cáo, lập các biên bản nghiệp vụ nói riêng từ kinh nghiệm thực tiễn của bản thân giúp học viên có thêm nhiều góc nhìn về nghiệp vụ.
  

 

 Đ/c Phan Công Sơn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi lễ khai giảng
(Ảnh: HH)

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của đơn vị và yêu cầu nghiệp vụ của các công chức tham gia nên lớp học diễn ra một cách nghiêm túc, sôi nổi, hiệu quả. Nhiều tình huống thực tế đã được đưa ra để trao đổi, chia sẻ và tìm cách giải quyết tốt nhất.


 

Học viên sôi nổi trao đổi trong lớp học  (Ảnh: HH)

Tuy thời lượng không nhiều, các vấn đề được đưa ra tập trung vào các tình huống thường gặp trong thực tiễn của đơn vị song đã phần nào tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc cho các cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Lớp học đã kết thúc thành công và một chút nuối tiếc của học viên bởi thời lượng không đủ để tiếp cận và giải quyết nhiều tình huống hơn. Tuy nhiên, tất cả học viên đều đánh giá lớp học rất hữu ích đối với bản thân mỗi công chức. Trong thời gian tới, các cán bộ, công chức sẽ có kỹ năng tốt hơn trong việc thực thi và xử lý các vấn đề liên quan đến công tác lập các biên bản nghiệp vụ.

 

Học viên nhận chứng nhận tham gia khóa học (Ảnh: HH)

Theo kế hoạch, Trường Hải quan Việt Nam được giao tổ chức một số lớp tự chủ tài chính, nằm ngoài ngân sách, trong đó có 02 lớp trên. Tính đến thời điểm này, về cơ bản Nhà trường đã tổ chức thành công các lớp tự chủ tài chính. Đây được coi là các lớp thí điểm cho cơ chế đào tạo mới, là bước đệm cho sự phát triển tiếp theo trong chiến lược phát triển của Trường Hải quan Việt Nam.

Hồng Hường - Phòng ĐT&QLHV