Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Tâm sự thầy giáo già - Những Kỷ niệm khó quên !

Cập nhật : 12/12/2017
Lượt xem: 465
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 vừa qua đi đã được một tuần rồi mà tôi vẫn cứ thấy bâng khuâng, xao xuyến làm sao. Phần vì tình cảm đón tiếp, không khí nhộn nhịp rộn rã tiếng cười mời chào giữa chủ và khách, sự trang trọng tổ chức buổi lễ của Trường Hải quan Việt Nam… song có lẽ đây là buổi lễ cuối cùng của tôi với danh nghĩa công chức làm công việc giảng dạy trong ngành hải quan. Không biết tôi có được mời dự nữa hay không bởi tôi chỉ còn hơn 3 tháng nữa là nghỉ hưu, kết thúc hơn 30 năm công tác.

Trước hội nghị tôi muốn được chia sẻ những tình cảm trong giờ phút rất ý nghĩa này, một vài kỷ niệm ấn tượng, khó phai mờ trong quá trình làm công tác Nhà trường trong đó có những khoảng thời gian giảng dạy, chủ nghiệm lớp…trên chục năm của tôi, tuy nhiên thời gian lịch trình nghị sự không cho phép nên tôi muốn chia sẻ tình cảm của mình qua trang WEB của Nhà trường…
Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, thời tiết thật đẹp, trong những ngày đầu đông hơi se lạnh của Hà Nội, khi mà khắp phố phường, trường học rạo rực đón chào ngày Hiến chương các nhà giáo 20 – 11, tôi lại nhớ về hai Lớp Nghiệp vụ K.25A&B với những gương mặt thân yêu, trìu mến. Ngược dòng thời gian đưa tôi trở về Đồng An:

Lớp tôi học ở Bình Dương
Sân trường rất rộng, giảng đường thênh thang,
Con đường rợp ánh nắng vàng,
Tiếng chim đâu đó mơ màng trên cây…

Và tại nơi đây các bạn đã lắng động những tình cảm không bao giờ quên. Các bạn đã tổ chức ngày Hội Chào mừng Hiến chương các Nhà giáo thật ý nghĩa, thật sôi nổi, hào hứng với những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” mộc mạc mà không kém nghệ thuật bằng lời ca điệu múa khắc sâu công ơn các thày cô, các đồng nghiệp thế hệ cha anh đi trước cầm tay chỉ việc dìu dắt các bạn trên con đường lập nghiệp.

Các bạn cũng có những ngày Hội thao với tinh thần đoàn kết, fair-play: “Khỏe để học tập tốt, Rèn luyện tốt” bằng các môn bóng đá, cầu lông, kéo co, nhảy bao bố và bong bóng tình yêu vui nhộn và bổ ích. Và đặc biệt các bạn đã dâng tặng các thày cô những đóa hoa tươi thắm là kết quả học tập xuất sắc sau 3 tháng miệt mài đèn sách bên nhau. Tôi đặc biệt ấn tượng về một cặp học viên Trương Minh Định và Nguyễn Thị Phi Yến, đây là đôi vợ chồng của Cục Hải quan tỉnh ĐắkLắk tham dự khóa học này, Trương Minh Định biên chế Lớp 25A, Nguyễn Thị Phi Yến học Lớp 25B.

 
Cặp vợ chồng Trương Minh Định và Nguyễn Thị Phi Yến (Học viên xuất sắc Khóa 25  tại Bình Dương) của Cục Hải quan tỉnh ĐắkLắk

Trong khu Ký túc xá ai cũng thán phục tinh thần ham học và tập luyện thể dục thể thao của đôi bạn. Cứ đều đặn tối nào cũng vậy, sau khi cơm tối xong, đôi vợ chồng trẻ lại cùng nhau đi bộ, chạy bộ quanh khu trường thênh thang này. Điều đáng nói là trên tay họ là những câu hỏi ôn tập mà chồng hỏi vợ đáp, vợ hỏi thì chồng thưa rất ăn khớp mà lại chân tình…

Cứ như vậy đã trở thành thói quen trong những ngày ôn luyện. Và thật kết quả học tập đã minh chứng cho sự tích cực cầu thị của đôi bạn, họ đạt điểm cao nhất nhì của hai lớp. Hôm tổng kết Bế giảng khóa học, Nguyễn Thị Phi Yến được tín nhiệm đọc 10 Điều kỷ cương của công chức Hải quan Việt Nam, còn Trương Minh Định đại diện cho 151 học viên của hai lớp K25A&B phát biểu cảm tưởng. Có thể nói rằng cho đến thời điểm bấy giờ Yến là học viên nữ đọc 10 điều kỷ cương rõ ràng, mạch lạc, lưu loát nhất. Đúng là một cặp vợ chồng trẻ đẹp, học chăm, luôn tỏa sáng của khóa 25 Nghiệp vụ Hải quan. Và còn rất nhiều những câu chuyện tấm gương các bạn đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp.

Trước những tình cảm của các bạn, trong lòng tôi dâng trào cảm xúc. Tôi đã viết những dòng lưu niệm gửi tặng các bạn. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11, tôi chân thành gửi tới các bạn Khóa 25A&B nói riêng và tất cả các bạn học viên tuyển mới vào ngành Hải quan tình cảm của một giáo viên Trường Hải quan Việt Nam.

“ Ba tháng! Sao mà trôi nhanh quá. Mới ngày nào chúng ta bỡ ngỡ gặp nhau mà nay đã phải xa nhau. Biết bao cảm xúc ùa vào trong tôi – buồn vui lẫn lộn, những khuôn mặt thân yêu lúc ẩn, lúc hiện.

Ai đã từng là học trò, đã trải qua nhiều mái trường, kỷ niệm chắc cũng nhiều lắm, nhưng Lớp Nghiệp vụ hải quan của chúng tôi, của Trường Hải quan Việt Nam có một nét độc đáo, rất riêng. Tôi muốn diễn tả bằng lời “tự sự” dưới đây mà không có điểm dừng, không có hồi kết. Các bạn hãy nối tiếp mạch cảm xúc và giành cho nhau những tình cảm vô bờ như “NỐI VÒNG TAY LỚN”…

Ba tháng nghiệp vụ trôi nhanh
Biết bao kỷ niệm ta giành cho nhau
Dáng đi, giọng nói, mái đầu
Tình người nồng ấm lắng sâu chân tình.
Thời gian ba tháng của mình
Bên Thày, bên Bạn nghĩa tình ghi sâu
Khi buồn xoa dịu nỗi đau,
Khi vui thỏa ước bấy lâu mong chờ.
Thời gian ba tháng mộng mơ
Bên nhau gửi tặng lời thơ tỏ tình
Hát cùng bản nhạc phiêu linh
Nốt Trầm, nốt Bổng chúng mình hòa ca.
Thời gian ba tháng trôi qua
Chúng mình gắng học kiểm tra hết bài,
Thăm quan kiến tập miệt mài,
Cầm tay chỉ việc hiểu bài thật sâu.
Thời gian ba tháng trôi mau
Hóa  thành kỷ niệm của nhau mất rồi,
Mai này đi khắp phương trời
Nhớ Lớp Nghiệp vụ một thời đáng yêu’’
Thời gian ba tháng đâu nhiều
                    Đầu tuần đọc thuộc Mười Điều kỉ cương…

Mời các bạn nối tiếp những dòng tình cảm không bao giờ phai. Thêm một câu, hai câu…để chúng ta luôn ở bên nhau, nắm chặt tay cùng tiến. Hãy nhớ mãi đừng quên! 

                                                Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017
                                                           Lê Quang Hinh - Trường Hải quan Việt Nam