Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Sáu sự thật về các sự cố liên quan đến "Mười điều kỷ cương của công chức hải quan"

Cập nhật : 14/04/2014
Lượt xem: 1697
(BBT) - Có một sự thật thú vị là, vào những buổi chào cờ thứ Hai hàng tuần của Trường Hải quan Việt Nam, "tiết mục" thường khiến mọi người thót tim và thấp thỏm nhất chính là phần học viên đại diện lớp Nghiệp vụ hải quan đứng dưới quốc kỳ đọc Mười điều kỷ cương của công chức hải quan. Và không phải, lần nào tiết mục này cũng diễn ra "đầu xuôi đuôi lọt".


Ban Biên tập website truonghaiquan.edu.vn đã tập hợp 6 sự trùng hợp ngẫu nhiên khiến cho phần đọc Mười điều kỷ cương của công chức hải quan trở nên thật "bí ấn" và khó lòng cưỡng lại việc phải truy nguyên đến cùng các lời "hồi đáp":

1. "Chuộng" nam hơn nữ

Từ khi Trường Hải quan Việt Nam chính thức triển khai nghi thức chào cờ thứ Hai đầu tuần, cho tới tận khóa 20, như "luật bất thành văn", thường các lớp nghiệp vụ hải quan chỉ "chọn mặt gửi vàng" là các bạn nam với chất giọng hùng hồn, phong thái tự tin lên đọc Mười điều kỷ cương của công chức hải quan. Nếu làm một phép thống kê đơn giản, thì từ khóa 6 năm 2010 đến khóa 32 năm 2014 phải có tới 90% công chức nam "đảm nhận" phần này.

Khi một học viên nữ khóa 20 lên đọc Mười điều kỷ cương của công chức hải quan, sự kiện này đã ngay lập tức "gây sốt", nhất là khi nữ công chức này lại có phần "biểu diễn" quá truyền cảm và thuyết phục, từ tông giọng đến phong thái.Để có một nghi lễ chào cờ thật thiêng liêng, bạn sẽ cần phải nỗ lực luyện tập 
rất nhiều nếu được giao trọng trách "nhân vật phát ngôn"
(Ảnh: tư liệu website)


2. Công chức nữ thường "thuộc bài" hơn công chức nam

Các bạn nam thường "lên gân" và "ban căng" hơn các bạn nữ từ lúc bắt đầu và vì thế, dễ bị dính "phốt" quên lời lúc sau. Trong khi đó, các bạn nữ biết phân phối sức hơn, và dường như cũng làm chủ "sân khấu" hơn, nên thường thuộc bài và đọc trôi chảy hơn. Lý giải điều này, nhiều giảng viên của Trường cho rằng, vì phái mạnh quá chuộng sự "hào hùng" nên về tâm lý, họ dễ bị "khớp". Vì khớp nên bị cuống và trôi lời. Còn phái yếu, họ vẫn thong thả và chậm rãi như tác phong thường thấy, nên đỡ bị áp lực hơn, bởi thế, cũng trôi chảy hơn khi đọc.

3. Hay nói "nhịu"

Một trong những lỗi khá phổ biến của công chức hải quan khi đọc Mười điều kỷ cương là nói nhịu. Vì nói nhịu, nên dù ở dưới lễ đài, mọi người đã cố kìm nén tiếng cười, nhưng vẫn phải bật ra. Lỗi nói nhịu phổ biến nhất là Điều 5, "coi doanh nghiệp và khách xuất nhập cảnh là đối tác hợp tác" thường bị đọc chệch thành "coi khách hàng và khách xuất nhập cảnh là đối tác hợp tác", thậm chí có trường hợp còn biến "đối tác" thành "đối thủ", biến "lợi ích bất hợp pháp" thành "lợi ích hợp pháp".

4. Râu ông nọ cắm cằm bà kia

Trong Mười điều kỷ cương sử dụng khá nhiều tính từ cùng trường nghĩa với nhau, nên việc "bê" tính từ này sang "lắp" vào cụm danh từ kia khi bị rối là khá phổ biến. Ví dụ: Điều 2 "công tâm, tận tụy khi thi hành công vụ" và Điều 3 "nhanh chóng, chính xác khi giải quyết công việc" thì trở thành "nhanh chóng, chính xác khi thi hành công vụ" và "công tâm, tận tụy khi giải quyết công việc".

Phổ biến nữa là hai luận điểm của Mười điều kỷ cương được trình bày theo nguyên tắc quy nạp - diễn dịch, các học viên thường đọc tên Điều trước rồi mới đọc tên luận điểm. Chẳng hạn Điều 1: Đối với doanh nghiệp và khách xuất nhập cảnh phải "Văn minh lịch sự khi tiếp xúc".

Cách đọc này dẫn đến việc hiểu sai lệch về nội dung, tức là chỉ có Điều 1 mới hướng tới đối tượng doanh nghiệp và khách xuất nhập cảnh, còn từ Điều 2 đến Điều 5 thì không có đối tượng điều chỉnh.


5. Mất giọng, hụt hơi

Sẽ thật hài hước nếu "Đứng dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc, tôi, học viên Nguyễn Văn A, lớp Nghiệp vụ hải quan dành cho công chức hải quan tuyển mới xin đọc Mười điều kỷ cương của công chức hải quan" được nói bằng chất giọng hào sảng, dõng dạc và đinh thép, nhưng tới Điều 9, Điều 10, thì tông giọng càng ỉu xìu, buồn bã. Một giảng viên Nhà trường từng vui vẻ bình luận: "Có vẻ như việc không nhận mọi lợi ích bất hợp pháp không được tự nguyện cho lắm".

Nguyên nhân đơn giản chỉ vì, bạn đã quá lên giọng cho các nội dung ở trên và bị đứt hơi, như một ca sĩ không chuyên nghiệp chưa biết phân phối sức cho các đoạn cao trào khác nhau.


6. Không chỉ là thuộc lòng mà còn phải "learn by heart"

Những lỗi phổ biến trên nói lên rằng, muốn đọc thật đỉnh Mười điều kỷ cương của công chức hải quan, bạn chỉ thuộc lòng thôi chưa đủ, mà phải đọc bằng cả trái tim, sự nhập tâm và tự hào nữa. Tự hào được khoác lên người sắc phục của ngành Hải quan, tự hào được đứng dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc mà hát vang bài quốc ca hùng tráng của dân tộc. Tự hào, vì "là chiến sĩ hải quan, đi qua suốt thời gian, qua biết mấy gian nan như cánh chim không mỏi, bay khắp trời Việt Nam"...

(THQVN)