Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Lớp Quản lý rủi ro đối với loại hình đường biển: Thực hành là kỹ năng quan trọng nhất đối với người học

Cập nhật : 29/03/2019
Lượt xem: 108
(BBT) - Sau 03 ngày tổ chức đào tạo, chiều ngày 28/03/2019, Khoa Kiến thức tổng hợp đã bế giảng Lớp Quản lý rủi ro đường biển trong hoạt động nghiệp vụ hải quan khóa 1.

Trước đó, trong ngày cuối cùng của khóa học, các học viên đã được đào tạo tại chỗ và thực hành các vấn đề liên quan đến container. Container là phương tiện vận tải chuyên biệt dành cho hàng hóa xuất nhập khẩu theo loại hình đường biển. Vì thế, đây cũng là phương tiện mà các đối tượng buôn lậu lợi dụng và dùng nhiều thủ thuật nhất để "che mắt" cơ quan hải quan.

Các học viên tập trung tại khu vực để container và thực nghiệm luôn các kỹ năng về phân loại container, chỉ số kỹ thuật của container, ký hiệu trên container và kỹ thuật khám xét container. Một nội dung cũng được học viên rất hứng thú là thủ đoạn "rip on" -"rip off" ma túy và các kiến thức về tiền chất. Giảng viên của khóa học cho học viên thực hành phân tích một e-Manifest, từ đó khái quát lên các dấu hiệu rủi ro mà công chức hải quan có thể phân tích qua e-Manifest như: shipper/consignor/conginee (tên người bán/người nhận: không truy gốc được thông tin, giao dịch lần đầu, viết sai chính tả, địa chỉ không tồn tại, số điện thoại không logi, tình trạng doanh nghiệp có nhiều thông tin "mập mờ" hoặc bị "làm mờ", doanh nghiệp thường xuyên thay đổi chủ, thay đổi lĩnh vực kinh doanh, tên công ty, địa chỉ, chủ doanh nghiệp có lý lịch không tốt, hoạt động nhập khẩu có nhiều dấu hiệu bất thường, khu vực vận chuyển thuộc vùng nhạy cảm); vận tải đơn (số vận đơn không phù hợp với cảng xếp hàng, có dấu hiệu bị can thiệp, ngày phát hành không phù hợp với thời gian vận chuyển, nơi phát hành không phù hợp với nước vận chuyển); tuyến đường có hành trình bất thường; hàng hóa ghi chung chung, mơ hồ hoặc lẫn lộn, mã HS khai không đúng, sẵn có ở nước nhập khẩu; xuất xứ khác thường; sử dụng sai loại container, không có số container, sai chỉ dấu, sai số seal, Manifest khai không đúng hạn.


Học viên học kỹ năng khám xét container (Ảnh: NTT)


Tất cả các học viên đều đánh giá cao nội dung giảng dạy rất thực tế và tinh thần say mê với nghề của giảng viên. Các tiết học thường kéo dài hơn so với thời gian quy định, nhưng không học viên nào thấy chán hay "cúp cua". Điều này thể hiện sự nỗ lực của giảng viên cũng như của Khoa trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, gắn lý thuyết với thực hành và phản ánh chân thật đặc trưng đào tạo nghề của Trường Hải quan Việt Nam.Giảng viên Vương Tuấn Nam miệt mài truyền "lửa" cho các học viên
(Ảnh: VP)

Phát biểu tại Lễ bế giảng khóa học, cô Vũ Hồng Vân - Phó Hiệu trưởng Nhà trường bày tỏ sự cảm kích tới học viên và giảng viên của khóa học. Các học viên dù chỉ có rất ít thời gian học tập nhưng đã thực sự gắn kết và thể hiện một tinh thần ham học hỏi, cầu tiến. Theo cô Vũ Hồng Vân, sau mỗi khóa học, Nhà trường luôn lắng nghe các ý kiến phản hồi từ học viên để điều chỉnh các nội dung giảng dạy cũng như phương pháp đào tạo. Thực tế hải quan là sinh động, biến chuyển hàng ngày, hàng giờ, giảng viên và giáo trình Nhà trường không phải có thể chạy theo thực tế một cách sát sao được. Thực tế đến từ chính các ý kiến của học viên trong quá trình học tập vì học viên cũng chính là những công chức trực tiếp thực thi nhiệm vụ.


Cô Vũ Hồng Vân - Phó Hiệu trưởng phát biểu tại Lễ bế giảng
(Ảnh: VP)
Các học viên nhận chứng chỉ 
(Ảnh: VP)

Bởi thế, khóa học quản lý rủi ro đường biển nói riêng và các khóa học khác, luôn hướng đến và xác định trung tâm là người học, giảng viên hay giáo trình chỉ là người/công cụ hướng dẫn hoạt động học tập của học viên. Để áp dụng được các kiến thức, kỹ năng học viên học tập và thu thập được từ khóa học này, mỗi học viên cần chủ động và nên giữ liên lạc thường xuyên với các đồng nghiệp cùng lớp và cả giảng viên để sẵn sàng trao đổi nghiệp vụ cũng như các vướng mắc.

(Khoa KTTH)