Hỏi :

(BBT) - Nhiều học viên, thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2019 thắc mắc về điều kiện được miễn thi một hoặc các môn thi Pháp luật về hải quan, Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan, Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương. Trường Hải quan Việt Nam giải đáp như sau:

Trả lời :

(BBT) - Nhiều học viên, thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2019 thắc mắc về điều kiện được miễn thi một hoặc các môn thi Pháp luật về hải quan, Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan, Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương. Trường Hải quan Việt Nam giải đáp như sau:

1. Các trường hợp miễn thi:

a) Miễn thi môn Pháp luật về hải quan và môn Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan đối với trường hợp:

a.1) Người tốt nghiệp chuyên ngành hải quan thuộc các trường đại học, cao đẳng mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp;

a.2) Người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành hải quan tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên, sau khi thôi làm giảng viên (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.

b) Miễn thi môn Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương đối với trường hợp:

b.1) Người tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế ngoại thương, thương mại quốc tế, kinh tế đối ngoại, kinh tế quốc tế hoặc logistics và quản lý chuỗi cung ứng thuộc các trường đại học, cao đẳng mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp; 

b.2) Người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành kinh tế ngoại thương hoặc thương mại quốc tế hoặc kinh tế đối ngoại hoặc kinh tế quốc tế hoặc logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên, sau khi thôi làm giảng viên (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.

2. Cơ sở xét miễn thi:

c.1) Ngành đào tạo ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc chuyên ngành đào tạo ghi trên văn bản ghi kết quả học tập phù hợp với chuyên ngành quy định tại tiết a.1 điểm a và tiết b.1 điểm b nêu trên.

c.2) Văn bản xác nhận của trường đại học, cao đẳng mà người đăng ký dự thi công tác trước khi thôi làm giảng viên phù hợp với quy định tại tiết a.2 điểm a và tiết b.2 điểm b nêu trên.

(Theo quy định tại TT số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2019 và TT số 12/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính)

Học viên, thí sinh nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định và muốn được miễn thi cần đối chiếu với các thông tin trên, xuất trình hồ sơ hợp lệ (hồ sơ giấy) để Hội đồng thi rà soát và thông báo kết quả cụ thể.

(Trường HQVN)Hỏi :

Hỏi:  Thời gian vừa qua có nhiều văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực hải quan. BBT website truonghaiquan.edu.vn có thể thống kê giúp chúng tôi một số văn bản từ tháng 9 năm 2018 đến nay để chúng tôi tiện theo dõi không (Công ty XNK Gỗ Trường An)

Trả lời :

Hỏi:  Thời gian vừa qua có nhiều văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực hải quan. BBT website truonghaiquan.edu.vn có thể thống kê giúp chúng tôi một số văn bản từ tháng 9 năm 2018 đến nay để chúng tôi tiện theo dõi không (Công ty XNK Gỗ Trường An)

Đáp: Công ty có thể tham khảo một số văn bản như sau:

1. Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

2. Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

3. Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022.

4. Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục tại cửa khẩu nhập.

5. Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

6. Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.

7. Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

8. Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

9. Thông tư số 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định và Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

10. Thông tư 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

11. Thông tư 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

(BBT)

Hỏi :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Trả lời :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Đáp: Để nắm được mã HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan, DN có thể lựa chọn phương án đề nghị xác định trước mã số hàng hoá theo quy định hiện hành. Theo đó, tại Khoản 11, Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định “2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan: a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi XNK lô hàng”. Cũng tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: “1. Hồ sơ, mẫu hàng hoá xác định trước mã số. a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này; b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hoá cung cấp (bản phân tích thành phần, catologue, hình ảnh hàng hoá): 1 bản chụp; c) Mẫu hàng hoá dự kiến XNK (nếu có)".

Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Phát động Thi đua năm 2020, hướng tới chào mừng 75 năm ngày thành lập Hải quan Việt Nam

Cập nhật : 05/02/2020
Lượt xem: 45
(BBT) - Tổng cục Hải quan phát động Thi đua năm 2020 trong ngành Hải quan hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V, Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến của ngành Hải quan lần thứ VI, kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hải quan Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2020) và chào mừng kỷ niệm những ngày Lễ lớn của đất nước, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với chủ đề "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu quả", mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp như sau:

1. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa từ nhận thức và hành động, đẩy mạnh cải cách đơn giản hóa thủ tục hải quan, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phát huy mọi nguồn lực trong ngành Hải quan, tạo sức mạnh tổng hợp, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, góp phần cùng cả nước phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo, hướng tới chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng 75 năm ngày thành lập Hải quan Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2020).

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Đẩy mạnh đổi mới, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan theo hướng tạo điều kiện thông thoáng, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động đầu tư, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, du lịch nhưng vẫn đảm bảo quản lý, giám sát chặt chẽ theo quy định của pháp luật góp phần nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

2.2. Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2020 do Quốc hội, Chính phủ giao; quyết tâm đạt chỉ tiêu phấn đấu do Bộ Tài chính giao.

2.3. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không để xảy ra vụ việc công chức vi phạm nghiêm trọng đến mức bị xử lý hình sự.

2.4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V, Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến ngành Hải quan lần thứ VI và chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2020), kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hải quan Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2020).

3. Những nhiệm vụ và chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu năm 2020

3.1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan tiếp tục nêu gương, trong đó Lãnh đạo và Cấp ủy các cấp phải là người gương mẫu tiên phong, đi đầu thực hiện 7 nội dung nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 và Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành TW.

3.2. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, giảm đầu mối cấp trung gian, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành TW. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ đức, đủ tài, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ; gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, thực hiện tốt nếp sống văn minh, văn hóa nơi công sở; không ngừng sáng kiến, sáng tạo, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, đặc biệt là người đứng đầu.

3.3. Quyết liệt thực hiện các mục tiêu đã được xác định trong Kế hoạch "cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016 - 2020". Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trên các lĩnh vực: quản lý, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, thu thuế xuất nhập khẩu, cải cách thủ tục hành chính,...

3.4. Hoàn thành toàn diện các mặt công tác năm 2020, đặc biệt chú ý, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2020 do Quốc hội, Chính phủ giao; quyết tâm đạt chỉ tiêu phấn đấu do Bộ Tài chính giao, quyết liệt xử lý, cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế theo quy định của pháp luật, công khai kịp thời các doanh nghiệp nợ thuế, giảm nợ đọng thuế, không để phát sinh nợ mới.

3.5. Tăng cường công tác kiểm soát hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chỉ đạo của Ban 389 Quốc gia, không để xảy ra tổ chức, ổ, nhóm buôn lậu trong phạm vi, địa bàn hải quan quản lý.

3.6. Tăng cường công tác kiểm tra công vụ của Tổng cục Hải quan và tự kiểm tra công vụ của từng đơn vị; không để phát sinh vụ việc, công chức, viên chức, người lao động vi phạm pháp luật nghiêm trọng đến mức bị khởi tố, truy tố.

3.7. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức các phong trào thi đua trong toàn Ngành; tiếp tục đổi mới các hình thức thi đua, phong trào thi đua, gắn phong trào thi đua yêu nước với việc đẩy mạnh thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phòng chống tham nhung, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chú trọng bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Biểu dương tôn vinh và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua.

Phấn đấu:

Danh hiệu thi đua: 100% tập thể thuộc và trực thuộc đạt danh hiệu "tập thể Lao động tiên tiến", 60% tập thể đạt danh hiệu "tập thể Lao động xuất sắc"; 100% cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, có từ 50% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó 15% đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".

Hình thức khen thưởng: 15% tập thể, cá nhân được Tổng cục trưởng tặng giấy khen; 10% tập thể, cá nhận được Thủ trưởng đơn vị tặng Giấy khen.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc quán triệt thông báo toàn văn Công văn đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và tổ chức triển khai thực hiện trong đơn vị mình. Các đơn vị căn cứ tình hình cụ thể của đơn vị phát động phong trào thi đua; tiêu chí đánh giá thi đua phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu của từng đơn vị; lựa chọn, lồng ghép phát động phong trào thi đua theo đợt phù hợp. Các cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể cùng cấp tạo điều kiện khích lệ, động viên các thành viên trong tổ chức mình hưởng ứng, tham gia tích cực phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Đồng thời Tổng cục Hải quan cũng kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Ngành Hải quan gương mẫu, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, thử thách, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2020, lập nhiều chiến công,thành tích hướng tới chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng 75 năm ngày thành lập Hải quan Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2020).

(Theo Tổng cục Hải quan)