Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Hỏi :

Tôi là đại diện doanh nghiệp chuyên nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu và nhập kinh doanh tiêu dùng. Tôi muốn nhờ BBT website truonghaiquan.edu.vn giải thích cụ thể về việc xác định ngày đưa hàng về bảo quản theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018? (dinhtienphong@navis.com)

Trả lời :

Đưa hàng về bảo quản là việc doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu để đưa về địa điểm lưu giữ đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể tại điểm b khoản 3 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC). Do vậy, việc xác định thời điểm doanh nghiệp đưa hàng về bảo quản là ngày doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu và được cơ quan hải quan xác nhận trên hệ thống.

Hỏi :

Công ty chúng tôi nhiều lần được phản hồi là chữ ký trên C/O không phù hợp, không giống với chữ ký mẫu của bên Hải quan lưu trữ. Đề nghị BBT tư vấn cho công ty?

Trả lời :

Điều 15, Điều 19 và Điều 21 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định: một trong những nội dung phải kiểm tra trên C/O là mẫu dấu, chữ ký trên C/O đó. Do đó, trường hợp chữ ký của người có thẩm quyền cấp trên C/O không giống với chữ ký mẫu đã được Tổ chức cấp C/O thông báo trước đó, cơ quan Hải quan sẽ tiến hành xác minh tính hợp lệ chữ ký của người cấp C/O. Trường hợp Tổ chức cấp C/O có xác nhận chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O là hợp lệ đồng thời các tiêu chí thể hiện trên C/O phù hợp với các chứng từ thuộc hồ sơ Hải quan thì C/O đó sẽ được chấp nhận và ngược lại, C/O sẽ bị từ chối nếu Tổ chức cấp C/O xác nhận chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O là không hợp lệ.

Những điều học viên lớp KTVC01A và KTVC01B cần biết về việc viết tiểu luận cuối khóa

Cập nhật : 03/07/2014
Lượt xem: 1790
(BBT) - Theo quy định của chương trình bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên chính hải quan thì học viên khóa học phải viết tiểu luận cuối khóa với thời lượng là 16 tiết (02 ngày). Để đảm bảo tính hữu ích của việc thực hiện tiểu luận cuối khóa đối với công việc mà học viên đang đảm nhận cũng như nhằm tạo thuận lợi cho việc hướng dẫn, đánh giá các tiểu luận, học viên lớp KTVC01A và KTVC01B cần chú ý những điểm cơ bản như hướng dẫn dưới đây.

Quyết định số 1581/QĐ-BTC ngày 03/7/2013 của Bộ Tài chính quy định: "Cuối khóa học, mỗi học viên viết một tiểu luận giải quyết tình huống trong hoạt động hành chính nhà nước gắn với công việc mà mình đang đảm nhận, trong đó nêu kiến thức và kỹ năng thu nhận được, phân tích công việc hiện nay và đề xuất vận dụng vào công việc".

Để đảm bảo tính hữu ích của việc thực hiện tiểu luận cuối khóa đối với công việc mà học viên đang đảm nhận cũng như nhằm tạo thuận lợi cho việc hướng dẫn, đánh giá các tiểu luận, học viên lớp KTVC01A và KTVC01B cần chú ý những điểm cơ bản sau:

1. Về phạm vi đề tài tiểu luận cuối khóa của học viên:

- Học viên được phép đăng ký tên đề tài ngày khi bắt đầu học phần Nghiệp vụ quản lý Nhà nước về Hải quan. Nội dung đề tài có liên quan trực tiếp đến công việc chuyên môn mà học viên đang đảm nhận và khuyến khích đề tài liên quan đến những vấn đề cụ thể thuộc nội dung của 07 chuyên đề thuộc phần Nghiệp vụ quản lý Nhà nước về Hải quan trong Chương trình bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên chính hải quan.

- Học viên thuộc một đơn vị công tác không được viết tiểu luận cuối khóa trùng đề tài với nhau.

-Ban Quản lý sẽ duyệt tên đề tài và thông báo cho học viên giảng viên hướng dẫn.

2. Về giảng viên hướng dẫn và đánh giá tiểu luận cuối khóa:

- Giảng viên đã giữ ngạch kiểm tra viên chính, chuyên viên chính, giảng viên chính trở lên có thể hướng dẫn từ 5 -7 học viên.

- Học viên được phép lựa chọn và giới thiệu cán bộ, công chức tại đơn vị công tác thỏa mãn tiêu chuẩn nêu trên hướng dẫn học viên viết tiểu luận.

- Cán bộ, giảng viên được Trường Hải quan Việt Nam phân công hướng dẫn học viên viết tiểu luận thực hiện trách nhiệm của mình bằng hình thức trao đổi qua thư điện tử, điện thoại với học viên theo thang điểm 10. 

Sau khi chấm xong, cán bộ, giảng viên được phân công đánh giá tiểu luận ghi rõ vào trang cuối của tiểu luận đã chấm học tên, chức vụ, chức danh khoc học, đơn vị công tác của mình, số điểm tiểu luận đạt được (bằng số và chữ), đánh giá ưu, nhược điểm của tiểu luận.

Đồng thời, cán bộ, giảng viên được phân công đánh giá tiểu luận tập hợp điểm của các tiểu luận đã chấm vào một biểu mẫu do Ban Quản lý khóa học gửi tới, sau đó gửi biểu mẫu trên về Ban.

- Mỗi tiểu luận sẽ do 02 cán bộ, giảng viên đánh giá độc lập. Điểm của tiểu luận là điểm trung bình chung của 02 cán bộ, giảng viên tham gia đánh giá tiểu luận.

Việc viết tiểu luận cuối khóa sẽ được Nhà trường cụ thể hóa bằng quy chế. Trên đây là những thông tin bước đầu giúp học viên hình dung sơ bộ được quá trình viết tiểu luận.

Trường Hải quan Việt Nam cập nhật Danh sách giảng viên hướng dẫn tiểu luận cuối khóa ở mục Thông báo, mời các bạn tìm xem.

(Theo P.ĐT&QLHV)