Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Năm học 2019: Thách thức mới mang tên "tự chủ"

Cập nhật : 13/03/2019
Lượt xem: 144

(BBT) - Sáng ngày 11/3/2019, thầy và trò Trường Hải quan Việt Nam long trọng tổ chức buổi lễ khai giảng năm học 2019. Đây là năm học được xác định sẽ có nhiều thử thách trên lộ trình tự chủ của Nhà trường.


Tới dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Việt Cường - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, đại diện các Vụ, Cục trong khối cơ quan Tổng cục. Về phía Nhà trường, có đồng chí Nguyễn Đình Phiên - Hiệu trưởng và các đồng chí trong Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, giảng viên, chuyên viên, nhân viên Nhà trường. Đặc biệt là sự hiện diện đông đủ của hơn 100 học viên đang tham gia các lớp Kiểm tra viên chính hải quan Khóa 16 và Tiếng Anh chuyên ngành Hải quan tại Trường. Nghi thức chào cờ trước khi bắt đầu Lễ khai giảng
(Ảnh: N.T.D)

Sau nghi thức Chào cơ liêng thiêng, đồng chí Vũ Hồng Vân - Phó Hiệu trưởng phát biểu tổng kết kế hoạch năm 2018 và triển khai phương hướng năm 2019 của Nhà trường. Đồng chí đã điểm lại một số thành tích nổi bật và đáng tự hào của Trường Hải quan Việt Nam trong năm 2018. Về nề nếp, kỷ cương trường học được giữ vững, chất lượng đào tạo đã có sự nâng lên rõ rệt. Nhà trường đã hoàn thành vượt mức các kế hoạch và nhiệm vụ được Lãnh đạo Tổng cục giao. Năm 2018, Trường Hải quan Việt Nam đào tạo được 50 lớp với 2230 lượt học viên. Trong đó, nổi bật nhất là việc Nhà trường đã tổ chức thành công 04 lớp tự chủ tài chính với 130 học viên tại các Cục Hải quan: Hà Nam Ninh, Hà Nội, Quảng Bình. Các lớp đã thu được phản hồi tích cực từ phía các đơn vị hải quan địa phương. Đồng chí khẳng định đây sẽ là tiền đề, động lực để Nhà trường phát huy hơn nữa trong năm 2019, khi Trường Hải quan Việt Nam chính thức triển khai cơ chế tự chủ tài chính. 


Đồng chí Vũ Hồng Vân báo cáo kết quả đào tạo năm 2018
(Ảnh: N.T.D)

Ngoài ra, các hoạt động điều chỉnh, nâng cấp giáo trình, tài liệu và bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên cũng luôn được duy trì, chú trọng, tiến tới mục tiêu chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa. Năm 2019, với trọng trách nặng nề hơn, Nhà trường xác định rõ các thách thức, khó khăn và các phương hướng triển khai tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: 


1. Tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra: Tổ chức 38 lớp với 1450 lượt học viên; xây dựng các chương trình theo khung năng lực vị trí việc làm; triển khai chương trình đào tạo trực tuyến CLiKC!, Elearning; đào tạo cho doanh nghiệp và các Bộ, Ngành có liên quan; tiếp tục cập nhật, xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường (bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên cao cấp, kiểm tra viên và kiểm tra viên chính hải quan, các chương trình chuyên ngành); hoàn thiện các hạng mục cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo và sinh hoạt tại Trường. 

2. Triển khai nhiệm vụ đào tạo theo cơ chế tự chủ tài chính. 

3. Các hoạt động hợp tác đào tạo, liên kết đào tạo. 

Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được và nỗ lực của tập thể Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường trong năm qua. Đồng chí khẳng định vai trò quan trọng của sự nghiệp trồng người, rèn luyện nhân cách công chức Hải quan của Trường Hải quan Việt Nam trong khối cơ quan thuộc và trực thuộc Ngành. 


Đồng chí Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường phát biểu chỉ đạo hội nghị
(Ảnh: N.T.D)

Bên cạnh những thành tựu đạt được, đồng chí PTCT nhấn mạnh đến các nhiệm vụ, hạn chế còn tồn tại của Nhà trường và yêu cầu trong năm 2019, Nhà trường cần giải quyết triệt để các vấn đề còn tồn đọng, làm tiền đề cho các nhiệm vụ trọng tâm mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và chuẩn quốc tế. Đồng chí thể hiện sự chia sẻ với tập thể Nhà trường trong bối cảnh mới với rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là việc di chuyển và sinh hoạt của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên. Nhân dịp này, đồng chí động viên, khích lệ kịp thời và khẳng định sự ủng hộ của Lãnh đạo Tổng cục Hải quan cũng như các đơn vị trong ngành trong các hoạt động đào tạo của Nhà trường. Đồng chí tin tưởng với sự quyết tâm, nỗ lực của Nhà trường thì bất kỳ khó khăn nào, trở ngại nào cũng có thể vượt qua. 


Tiếng trống khai giảng mở đầu một năm học mới với nhiều thời cơ và thách thức mới
(Ảnh: N.T.D)

Học viên Nguyễn Văn Cường - đại diện học viên các lớp đang tham dự học tập tại Trường phát biểu ý kiến, thể hiện sự hào hứng trong ngôi trường mới, khang trang, hiện đại hơn với cơ sở vật chất và không gian rộng rãi. Thay mặt học viên các lớp, đồng chí xin hứa sẽ chấp hành các kỷ cương, nề nếp và quy định chung của Nhà trường trong học tập, sinh hoạt để đạt kết quả tốt nhất. 

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo và tổng kết buổi lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Đình Phiên - Hiệu trưởng bày tỏ sự trân trọng cảm ơn đến Lãnh đạo Tổng cục, các đơn vị trong Ngành đã luôn quan tâm, ủng hộ Nhà trường. Đồng thời, ghi nhận sự cố gắng của tập thể Nhà trường trong năm 2018 - năm mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp đào tạo của Ngành nói chung và Nhà trường nói riêng với nhiều kỳ vọng. Năm 2019, Nhà trường sẽ tiếp tục phát huy các thành tích đạt được và củng cố, hạn chế các tồn tại để phát huy tối đa hiệu suất công việc. Đồng chí hi vọng Trường Hải quan Việt Nam sẽ luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ từ phía Lãnh đạo Tổng cục, các đơn vị trong Ngành và các giảng viên kiêm nhiệm để Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

 
Đồng chí Nguyễn Đình Phiên - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tiếp thu
ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường
(Ảnh: N.T.D)

Buổi lễ kết thúc trong tinh thần hân hoan chờ đón một năm với nhiều thắng lợi mới mang tên Trường Hải quan Việt Nam. 

Một số hoạt động văn nghệ chào mừng buổi lễ khai giảng:

 
Tiết mục biểu diễn văn nghệ của đoàn viên Trường Hải quan Việt Nam
(Ảnh: N.T.D)Đội văn nghệ trình diễn trong Lễ khai giảng năm học 2019
(Ảnh: N.T.D)

Hồng Hường
(P.ĐT&QLHV)