Hỏi :

(BBT) - Nhiều học viên, thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2019 thắc mắc về điều kiện được miễn thi một hoặc các môn thi Pháp luật về hải quan, Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan, Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương. Trường Hải quan Việt Nam giải đáp như sau:

Trả lời :

(BBT) - Nhiều học viên, thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2019 thắc mắc về điều kiện được miễn thi một hoặc các môn thi Pháp luật về hải quan, Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan, Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương. Trường Hải quan Việt Nam giải đáp như sau:

1. Các trường hợp miễn thi:

a) Miễn thi môn Pháp luật về hải quan và môn Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan đối với trường hợp:

a.1) Người tốt nghiệp chuyên ngành hải quan thuộc các trường đại học, cao đẳng mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp;

a.2) Người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành hải quan tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên, sau khi thôi làm giảng viên (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.

b) Miễn thi môn Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương đối với trường hợp:

b.1) Người tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế ngoại thương, thương mại quốc tế, kinh tế đối ngoại, kinh tế quốc tế hoặc logistics và quản lý chuỗi cung ứng thuộc các trường đại học, cao đẳng mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp; 

b.2) Người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành kinh tế ngoại thương hoặc thương mại quốc tế hoặc kinh tế đối ngoại hoặc kinh tế quốc tế hoặc logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên, sau khi thôi làm giảng viên (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.

2. Cơ sở xét miễn thi:

c.1) Ngành đào tạo ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc chuyên ngành đào tạo ghi trên văn bản ghi kết quả học tập phù hợp với chuyên ngành quy định tại tiết a.1 điểm a và tiết b.1 điểm b nêu trên.

c.2) Văn bản xác nhận của trường đại học, cao đẳng mà người đăng ký dự thi công tác trước khi thôi làm giảng viên phù hợp với quy định tại tiết a.2 điểm a và tiết b.2 điểm b nêu trên.

(Theo quy định tại TT số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2019 và TT số 12/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính)

Học viên, thí sinh nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định và muốn được miễn thi cần đối chiếu với các thông tin trên, xuất trình hồ sơ hợp lệ (hồ sơ giấy) để Hội đồng thi rà soát và thông báo kết quả cụ thể.

(Trường HQVN)Hỏi :

Hỏi:  Thời gian vừa qua có nhiều văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực hải quan. BBT website truonghaiquan.edu.vn có thể thống kê giúp chúng tôi một số văn bản từ tháng 9 năm 2018 đến nay để chúng tôi tiện theo dõi không (Công ty XNK Gỗ Trường An)

Trả lời :

Hỏi:  Thời gian vừa qua có nhiều văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực hải quan. BBT website truonghaiquan.edu.vn có thể thống kê giúp chúng tôi một số văn bản từ tháng 9 năm 2018 đến nay để chúng tôi tiện theo dõi không (Công ty XNK Gỗ Trường An)

Đáp: Công ty có thể tham khảo một số văn bản như sau:

1. Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

2. Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

3. Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022.

4. Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục tại cửa khẩu nhập.

5. Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

6. Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.

7. Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

8. Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

9. Thông tư số 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định và Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

10. Thông tư 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

11. Thông tư 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

(BBT)

Hỏi :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Trả lời :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Đáp: Để nắm được mã HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan, DN có thể lựa chọn phương án đề nghị xác định trước mã số hàng hoá theo quy định hiện hành. Theo đó, tại Khoản 11, Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định “2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan: a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi XNK lô hàng”. Cũng tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: “1. Hồ sơ, mẫu hàng hoá xác định trước mã số. a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này; b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hoá cung cấp (bản phân tích thành phần, catologue, hình ảnh hàng hoá): 1 bản chụp; c) Mẫu hàng hoá dự kiến XNK (nếu có)".

Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Năm học 2019: Thách thức mới mang tên "tự chủ"

Cập nhật : 13/03/2019
Lượt xem: 217

(BBT) - Sáng ngày 11/3/2019, thầy và trò Trường Hải quan Việt Nam long trọng tổ chức buổi lễ khai giảng năm học 2019. Đây là năm học được xác định sẽ có nhiều thử thách trên lộ trình tự chủ của Nhà trường.


Tới dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Việt Cường - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, đại diện các Vụ, Cục trong khối cơ quan Tổng cục. Về phía Nhà trường, có đồng chí Nguyễn Đình Phiên - Hiệu trưởng và các đồng chí trong Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, giảng viên, chuyên viên, nhân viên Nhà trường. Đặc biệt là sự hiện diện đông đủ của hơn 100 học viên đang tham gia các lớp Kiểm tra viên chính hải quan Khóa 16 và Tiếng Anh chuyên ngành Hải quan tại Trường. Nghi thức chào cờ trước khi bắt đầu Lễ khai giảng
(Ảnh: N.T.D)

Sau nghi thức Chào cơ liêng thiêng, đồng chí Vũ Hồng Vân - Phó Hiệu trưởng phát biểu tổng kết kế hoạch năm 2018 và triển khai phương hướng năm 2019 của Nhà trường. Đồng chí đã điểm lại một số thành tích nổi bật và đáng tự hào của Trường Hải quan Việt Nam trong năm 2018. Về nề nếp, kỷ cương trường học được giữ vững, chất lượng đào tạo đã có sự nâng lên rõ rệt. Nhà trường đã hoàn thành vượt mức các kế hoạch và nhiệm vụ được Lãnh đạo Tổng cục giao. Năm 2018, Trường Hải quan Việt Nam đào tạo được 50 lớp với 2230 lượt học viên. Trong đó, nổi bật nhất là việc Nhà trường đã tổ chức thành công 04 lớp tự chủ tài chính với 130 học viên tại các Cục Hải quan: Hà Nam Ninh, Hà Nội, Quảng Bình. Các lớp đã thu được phản hồi tích cực từ phía các đơn vị hải quan địa phương. Đồng chí khẳng định đây sẽ là tiền đề, động lực để Nhà trường phát huy hơn nữa trong năm 2019, khi Trường Hải quan Việt Nam chính thức triển khai cơ chế tự chủ tài chính. 


Đồng chí Vũ Hồng Vân báo cáo kết quả đào tạo năm 2018
(Ảnh: N.T.D)

Ngoài ra, các hoạt động điều chỉnh, nâng cấp giáo trình, tài liệu và bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên cũng luôn được duy trì, chú trọng, tiến tới mục tiêu chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa. Năm 2019, với trọng trách nặng nề hơn, Nhà trường xác định rõ các thách thức, khó khăn và các phương hướng triển khai tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: 


1. Tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra: Tổ chức 38 lớp với 1450 lượt học viên; xây dựng các chương trình theo khung năng lực vị trí việc làm; triển khai chương trình đào tạo trực tuyến CLiKC!, Elearning; đào tạo cho doanh nghiệp và các Bộ, Ngành có liên quan; tiếp tục cập nhật, xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường (bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên cao cấp, kiểm tra viên và kiểm tra viên chính hải quan, các chương trình chuyên ngành); hoàn thiện các hạng mục cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo và sinh hoạt tại Trường. 

2. Triển khai nhiệm vụ đào tạo theo cơ chế tự chủ tài chính. 

3. Các hoạt động hợp tác đào tạo, liên kết đào tạo. 

Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được và nỗ lực của tập thể Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường trong năm qua. Đồng chí khẳng định vai trò quan trọng của sự nghiệp trồng người, rèn luyện nhân cách công chức Hải quan của Trường Hải quan Việt Nam trong khối cơ quan thuộc và trực thuộc Ngành. 


Đồng chí Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường phát biểu chỉ đạo hội nghị
(Ảnh: N.T.D)

Bên cạnh những thành tựu đạt được, đồng chí PTCT nhấn mạnh đến các nhiệm vụ, hạn chế còn tồn tại của Nhà trường và yêu cầu trong năm 2019, Nhà trường cần giải quyết triệt để các vấn đề còn tồn đọng, làm tiền đề cho các nhiệm vụ trọng tâm mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và chuẩn quốc tế. Đồng chí thể hiện sự chia sẻ với tập thể Nhà trường trong bối cảnh mới với rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là việc di chuyển và sinh hoạt của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên. Nhân dịp này, đồng chí động viên, khích lệ kịp thời và khẳng định sự ủng hộ của Lãnh đạo Tổng cục Hải quan cũng như các đơn vị trong ngành trong các hoạt động đào tạo của Nhà trường. Đồng chí tin tưởng với sự quyết tâm, nỗ lực của Nhà trường thì bất kỳ khó khăn nào, trở ngại nào cũng có thể vượt qua. 


Tiếng trống khai giảng mở đầu một năm học mới với nhiều thời cơ và thách thức mới
(Ảnh: N.T.D)

Học viên Nguyễn Văn Cường - đại diện học viên các lớp đang tham dự học tập tại Trường phát biểu ý kiến, thể hiện sự hào hứng trong ngôi trường mới, khang trang, hiện đại hơn với cơ sở vật chất và không gian rộng rãi. Thay mặt học viên các lớp, đồng chí xin hứa sẽ chấp hành các kỷ cương, nề nếp và quy định chung của Nhà trường trong học tập, sinh hoạt để đạt kết quả tốt nhất. 

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo và tổng kết buổi lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Đình Phiên - Hiệu trưởng bày tỏ sự trân trọng cảm ơn đến Lãnh đạo Tổng cục, các đơn vị trong Ngành đã luôn quan tâm, ủng hộ Nhà trường. Đồng thời, ghi nhận sự cố gắng của tập thể Nhà trường trong năm 2018 - năm mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp đào tạo của Ngành nói chung và Nhà trường nói riêng với nhiều kỳ vọng. Năm 2019, Nhà trường sẽ tiếp tục phát huy các thành tích đạt được và củng cố, hạn chế các tồn tại để phát huy tối đa hiệu suất công việc. Đồng chí hi vọng Trường Hải quan Việt Nam sẽ luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ từ phía Lãnh đạo Tổng cục, các đơn vị trong Ngành và các giảng viên kiêm nhiệm để Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

 
Đồng chí Nguyễn Đình Phiên - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tiếp thu
ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường
(Ảnh: N.T.D)

Buổi lễ kết thúc trong tinh thần hân hoan chờ đón một năm với nhiều thắng lợi mới mang tên Trường Hải quan Việt Nam. 

Một số hoạt động văn nghệ chào mừng buổi lễ khai giảng:

 
Tiết mục biểu diễn văn nghệ của đoàn viên Trường Hải quan Việt Nam
(Ảnh: N.T.D)Đội văn nghệ trình diễn trong Lễ khai giảng năm học 2019
(Ảnh: N.T.D)

Hồng Hường
(P.ĐT&QLHV)