Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Một thoáng Lai Châu trong tim người tình nguyện trẻ

Cập nhật : 07/11/2018
Lượt xem: 222

(BBT) - “ Còn thật nhiều những câu chuyện đã chạm đến trái tim của bất cứ ai nếu chứng kiến trong suốt hành trình ấy. Chúng tôi đứng giữa núi rừng Tây Bắc, thấy Đất nước sao hùng vĩ đến thế và thấy sức mình quá bé nhỏ so với cái CẦN của đồng bào”… BBT website truonghaiquan.edu.vn đăng tải những lời chân thành từ trái tim của một trong các tình nguyện viên trẻ trong chuyến hành trình đến với một trong những mảnh đất xa xôi ngút ngàn của Tổ quốc.

Chúng tôi rời Hà Nội, lên đường đến Lai Châu trong tâm thế rạo rực, sôi nổi, háo hức của tuổi trẻ khi thực hiện một trọng trách mới và đón chờ một trải nghiệm mới. Có lẽ đây sẽ là một hồi ức đặc biệt với mỗi ai chưa một lần đặt chân đến vùng đất giáp biên, xa Thủ đô ấy. Nơi núi non trùng điệp, những con đường đất khúc khuỷu, những ngôi nhà thấp, ẩn mình sau cánh rừng, các khúc cua tay áo khiến người ta thót tim mỗi lần xe xuống dốc. Nơi mà cái mùi ẩm mốc của đất núi và lá rừng quyện vào nhau hấp dẫn người ta đến lạ. Mọi thứ tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong các tác phẩm văn học, phóng sự truyền hình thì nay sắp hiện hữu trước mắt những thanh niên trẻ thành phố. Không ít thành viên choáng ngợp trước cảnh Tây Bắc được ôm trọn bởi màn sương mù dày đặc, trắng xóa trong cái rét đầu mùa nhưng vẫn không giấu được vẻ hùng vĩ của một Lai Châu đầy gai góc mà vẫn rất mộng mơ, tình tứ.

Cả đoàn đặt chân đến xã Huổi Luông khi trời đang mưa nặng hạt. Gần như không ai biết sự xuất hiện của chúng tôi… Một không gian bình lặng, yên ả đều đặn như mọi ngày trên mảnh đất biên cương ấy. Một chút lo lắng thoáng hiện trên khuôn mặt các thành viên trong đoàn. Rằng rất có thể chuyến đi này phải giữ lại một phần nguyện ước? Rất có thể những viên thuốc, quyển vở, chiếc áo ấm, đôi giày không thể trao gửi đến các em học sinh và đồng bào như dự định. Bởi, cơn mưa liên tục vài ngày qua đã làm đường xá đi lại khó khăn hơn, nhiều học sinh ở xa đã không thể đến trường, người dân cũng không thể ra khỏi nhà và ngoài trời lúc này, mưa mỗi lúc một nhiều hơn…

Không bỏ cuộc, cả đoàn di chuyển đến Trường Trung học Ban trú Huổi Luông ngay gần đó và bắt tay vào công việc đầu tiên: treo pano, chuẩn bị bàn ghế và các vận dụng cần thiết cùng các thầy cô giáo và học sinh. Trời bắt đầu nắng ấm dần, đường khô ráo hơn và học sinh, bà con đến đông hơn. Ánh mắt cười đã xuất hiện, xua tan đi sự lo lắng trên gương mặt những tình nguyện viên trẻ. Mọi người đều sẵn sàng trong vị trí của mình. Hòa trong không khí căng tràn nhiệt huyết của tuổi trẻ, các bác sĩ trong màu áo trắng như vội vàng hơn, các chiến sĩ hải quan trong màu áo xanh hi vọng cũng khẩn trương hơn. Dường như mỗi chúng tôi đều thấy mình có thêm một trọng trách khi mặt đối mặt với hiện thực cuộc sống nơi đây. Những mệt mỏi bị bỏ lại. Không khí chuẩn bị khiến chúng tôi quên đi cái đói. Lúc này, chúng tôi là đồng đội, là bằng hữu và là những Thanh niên Việt Nam đầy nhiệt thành.

Thời gian như trôi nhanh hơn bao giờ hết. Số lượng học sinh và đồng bào được khám chữa bệnh mỗi lúc một nhiều hơn và ai nấy đều rất hân hoan vì sự xuất hiện của đoàn. Rất nhiều bà con từ các thôn cách trung tâm xã vài chục kilomet cũng đã kịp về khám bệnh. Đó như một sự động viên để chúng tôi hiểu rõ hơn trách nhiệm của tuổi trẻ và ý nghĩa của chuyến đi này. Đã có lúc chúng tôi như thắt lại, khi nhìn những giọt nước mắt của bà mẹ lăn trên đôi gò má rám nắng, biết con bị suy tim mà bất lực xen lẫn ánh mắt níu hi vọng mong manh của bác sĩ trẻ, cậu bé bị ngã gãy sưng tay mà không được đến bệnh viện, những đôi dép sẻ nửa cả chị và em, chuyện anh Bí thư Đoàn xã lấm lem cả người, vừa thở vừa kể về vài lần ngã xe trên những ngả đường đất trơn trượt vì vội vàng đi hối thúc bà con đến trung tâm xã mà miệng cười tươi rói... Còn thật nhiều những câu chuyện đã chạm đến trái tim của bất cứ ai nếu chứng kiến trong suốt hành trình ấy. Chúng tôi đứng giữa núi rừng Tây Bắc, thấy Đất nước sao hùng vĩ đến thế và thấy sức mình quá bé nhỏ so với cái CẦN của đồng bào.

Cuộc hành trình đã đến đích, chuyến đi đã kết thúc trong sự hạnh phúc, một chút nuối tiếc của các tình nguyện viên, một chút băn khoăn, chưa yên tâm về ngôi trường ấy, về các em học sinh và một chút bịn rịn của đồng bào phút chia tay. Chúng tôi lên xe trở về Thủ đô và tiếp tục các cuộc hành trình mới, đến những vùng đất mới, trao gửi những yêu thương mới. Những tình bạn mới đã được xác lập trong hai màu áo Trắng – Xanh, hòa vào đất trời Tây Bắc đậm tình. Đoàn xe vẫn đi trong sương nhưng mọi khoảng cách như xóa mờ hết, chỉ còn lại một bầu nhiệt huyết ấm nóng trên xe, chạy dọc các cung đường, vượt qua đèo Ô Quy Hồ hiểm trở.

Hẹn gặp lại Lai Châu trong một ngày không xa!

(Hồng Hường – Phòng ĐT&QLHV)Lời BBT: “ Chúng ta hát bài ca thanh niên tình nguyện - Chúng ta đến vùng sâu nơi xa mọi miền - Tuổi trẻ có thanh niên, đầy nhiệt huyết trong tim - Bạn cùng tôi hòa mình vào mùa hè xanh” , lời bài hát “Hành khúc thanh niên tình nguyện” ấy cất cánh theo chân những tình nguyện viên trẻ của Tổng cục Hải quan đến Tây Bắc, với mong mỏi có thể đóng góp được chút nhỏ bé gì cho mảnh đất heo hút, ẩn nhẫn này. Chuyến đi của các tình nguyện viên không dài nhưng đủ để mỗi thành viên vỡ thêm một điều: “Dù chỉ là một mảnh đất nhỏ bé thôi nhưng có quá nhiều việc cần phải làm”. Đây là những dòng cảm xúc rất trân quý của một tình nguyện viên của Nhà trường khi tham gia hành trình thiện nguyện. Hy vọng những dòng cảm xúc trên sẽ có sức lan tỏa, để chúng ta độ lượng hơn, nhân ái hơn và có nhiều trách nhiệm hơn với cộng đồng.