Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Một số quy định của pháp luật Nhật Bản về vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới của Hải quan - So sánh với Việt Nam

Cập nhật : 07/12/2017
Lượt xem: 466
Ngày nay vấn đề hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang trở thành vấn nạn trên toàn thế giới. Với lợi nhuận khổng lồ thu được từ việc buôn bán hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhiều tổ chức và cá nhân đã bất chấp các thủ đoạn để sản xuất các loại hàng hóa phi pháp này với số lượng và quy mô lớn. Đặc biệt là trong điều kiện hội nhập kinh thế thế giới đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không chỉ được sản xuất và tiêu thụ trong nội địa mà còn vượt biên giới quốc gia thông qua các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu. Vì vậy biện pháp ngăn chặn và xử lý hàng hóa nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới sẽ dễ dàng hơn khi hàng hóa đã được phân tán tiêu thụ trong nội địa. Biện pháp này được thực hiện bởi cơ quan hải quan (sau đây gọi là biện pháp biên giới) đang được các quốc gia sử dụng rộng rãi như một công cụ hữu hiệu để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Thực chất của biện pháp biên giới chính là tạm dừng thủ tục hải quan đối với hàng hóa nghi ngờ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để xác minh tình trạng pháp lý của lô hàng từ đó có biện pháp xử lý đối với hàng hóa này. Đây là biện pháp hành chính mà chỉ có cơ quan hải quan được phép tiến hành trên cơ sở yêu cầu của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. 

Nhật Bản là một trong những nền kinh tế hàng đầu trên thế giới đã sớm quan tâm đến vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thông qua biện pháp biên giới. Trước khi Hiệp Định các khía cạnh thương mại liên quan đến sở hữu trí tuệ (Agreement on Trade related to Intellecture Property Rights viết tắt là Hiệp định TRIPS) ra đời năm 1994, Chính phủ Nhật đã có các quy định về biện pháp biên giới trong Luật Hải quan năm 1954. Tuy nhiên biện pháp thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới của Nhật Bản được chú trọng hơn là kể từ sau 1994 khi Hiệp định TRIPS được ban hành.  Hiệp định TRIPS được coi là một hiệp định quốc tế mang tính nền tảng, toàn diện, thiết lập được một cơ chế pháp lý tương đối đầy đủ để điều chỉnh các vấn đề về sở hữu trí tuệ. Các nước thành viên của Hiệp định TRIPS trong đó có Nhật Bản và Việt Nam phải nội luật hóa các quy định  đối với vấn đề thực thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới trong luật pháp quốc gia để phù hợp với yêu cầu của Hiệp định TRIPS. Qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung cho đến nay, các quy định của pháp luật Nhật Bản về thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới đã hoàn thiện theo hướng mở rộng thẩm quyền cho cơ quan hải quan trong việc kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới. 

Nhật Bản đã thiết lập các tiêu chuẩn bảo vệ quyền sở hữu thông qua biện pháp biên giới cao hơn so với Hiệp định TRIPS. Hiệp định TRIPS không yêu cầu các nước thành viên có nghĩa vụ áp dụng biên pháp biên giới đối với hàng hóa xuất khẩu. Tuy nhiên, dưới quy đinh của Luật Hải quan Nhật Bản, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu đều là đối tượng áp dụng của biện pháp biên giới. Mặt khác, Hiệp định TRIPS chỉ quy định áp dụng biện pháp biên giới đối với đối tượng là nhãn hiệu hàng hóa và quyền tác giả. Trong khi đó pháp luật Nhật Bản mở rộng đối tượng bảo hộ đối với các loại đối tượng quyền sở hữu trí tuệ khác như quyền đối với cây trồng, quyền sáng chế, chỉ dẫn địa lý hay kiểu dáng công nghiệp. Ngoài ra, hàng hóa quá cảnh không nằm trong đối tượng áp dụng biện pháp biên giới theo quy định của Hiệp định TRIPS, tuy nhiên Luật Hải quan Nhật sửa đổi năm 2008 đã đưa hàng hóa quá cảnh vào trong phạm vi áp dụng biên pháp biên giới.

Pháp luật Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với pháp luật Nhật Bản trong thực hiện bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Hải quan Việt Nam, biện pháp kiểm soát biên giới sẽ được áp dụng cho cả hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tất cả các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ (quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền đối với giống cây trồng). Riêng đối với vấn đề hàng hóa quá cảnh, pháp luật Việt Nam còn có những quy định còn mâu thuẫn. Luật Hải quan Việt Nam không quy định áp dụng biện pháp biên giới đối với hàng quá cảnh, tuy nhiên tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp lại quy định cho cơ quan Hải quan có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với hoạt động quá cảnh. Đây là điểm bất cập của pháp luật Việt Nam.

Về thủ tục thực thi các biện pháp biên giới, chủ thể quyền muốn được áp dụng biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới phải có đơn nộp cho cơ quan hải quan. Điều 69-13 Luật Hải Nhật Bản quy định chủ thể quyền có thẩm quyền nộp đơn trực tiếp yêu cầu cơ quan Hải quan áp dụng biện pháp biên giới khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này. Kèm theo đơn, chủ thể quyền được yêu cầu cung cấp các bằng chứng để chứng minh mình là chủ sở hữu của hàng hóa được yêu cầu bảo vệ và các bằng chứng để chứng minh hàng hóa có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Không giống như Mỹ hay các nước EU, theo quy định của pháp luật Nhật Bản, chủ thể quyền không được phép nộp đơn điện tử mà bắt buộc nộp đơn bằng văn bản. Các quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề này cũng tương tự như Nhật Bản. Để được cơ quan hải quan thực hiện các biện pháp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới, chủ thể quyền phải nộp đơn yêu cầu theo mẫu kèm theo các tài liệu bắt buộc như theo quy định tại Điều 6, Thông tư 13/2015/TT-BTC.

 
Hải quan Việt Nam kiểm tra các hàng hóa có khả năng vi phạm Luật sở hữu trí tuệ

Theo quy định của pháp luật Nhật Bản, chủ thể quyền không phải đóng bất kỳ một khoản lệ phí nào khi nộp đơn yêu cầu áp dụng biện pháp biên giới. Trong khi đó theo quy định của pháp luật Mỹ, khi nộp đơn yêu cầu áp dụng biện pháp biên giới, chủ thể quyền phải nộp một khoản lệ phí là 190 USD. Quy định của Nhật nhằm khuyến khích các chủ thể quyền tích cực tham gia biện pháp biên giới để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình. Tại Việt Nam, chủ thể quyền cũng không phải đóng một khoản lệ phí nào khi nộp đơn yêu cầu thực thi biện pháp biên giới tại hải quan.

Căn cứ vào đơn của chủ thể quyền, Hải quan Nhật sẽ tiến hành thẩm định các bằng chứng mà chủ thể quyền cung cấp để xác định có hay không việc hàng hóa bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.Trong vòng một tháng kể từ ngày nhận đơn, Hải quan Nhật phải đưa ra được quyết định chấp nhận hay từ chối đơn yêu cầu của chủ thể quyền. Trong khi đó ở Việt Nam, theo quy định tại Điều 75, Luật Hải quan 2014, thời hạn để thông báo cho chủ thể quyền về việc chấp nhận hay từ chối đơn là trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được đơn. Điểm đáng lưu ý trong trường hợp cần thiết, cơ quan Hải quan Nhật có thể trưng cầu ý kiến của các Ban tư vấn về kỹ thuật. Bộ phận tư vấn này sẽ bao gồm các chuyên gia, các học giả hoặc các luật sư là những người có nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Mục đích của cơ chế tư vấn này nhằm đảm tính minh bạch của quyết định chấp nhận hay từ chối đơn yêu cầu của chủ thể quyền. Đây là điểm khác biệt của pháp luật Nhật so với Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới. Hải quan Việt Nam có thể tự đưa ra quyết định chấp nhận hoặc từ chối đơn yêu cầu bảo hộ mà không cần đến sự tư vấn của bất kỳ cơ quan nào.  

Theo quy định của pháp luật Nhật Bản, trong trường hợp đơn yêu cầu bảo hộ được chấp nhận, thời hạn có hiệu lực của đơn sẽ kéo dài trong bốn năm. Thời hạn hiệu lực của đơn yêu cầu này dài hơn hai năm so với quy định của pháp luật Việt Nam. Việc quy định thời hạn hiệu lực của đơn là bốn năm sẽ giảm bớt các thủ tục hành chính rườm ra cho cơ quan hải quan cũng như chủ thể quyền trong trường hợp chủ thể quyền mong muốn áp dụng lâu dài các biện pháp biên giới.  

 
(Hải quan Nhật Bản bắt giữ các hàng hóa giả nhập khẩu - Japan blocked record number of imported fakes in 2014 - Nguồn: www.japantimes.co.jp)

Sau khi đồng ý tiếp nhận đơn, Hải quan Nhật Bản trong quá thực hiện giám sát hải quan, nếu phát hiện hàng hóa có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành việc tạm dừng thủ tục hải quan. Cơ quan hải quan sẽ thông báo cho cả chủ thể quyền và nhà nhập khẩu về việc tạm dừng này. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cả chủ thể quyền và người nhập khẩu đều có quyền bình đẳng đưa ra các ý kiến và bằng chứng tới cơ quan hải quan. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan hải quan có thể yêu cầu người nộp đơn nộp một khoản đặt cọc để đảm bảo thiệt hại có thể xảy ra do việc tạm dừng làm thủ tục hải quan. 

Thời hạn để xác định tình trạng pháp lý của hàng hóa nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là trong vòng một tháng. Trong một số trường hợp phức tạp cần sự tự vấn từ phía các chuyên gia, thời hạn này được kéo dài hai tháng. Trong khi đó pháp luật Việt Nam quy định, thời hạn tạm dừng thủ tục hải quan là 10 ngày làm việc, thời hạn này có thể kéo dài hơn nhưng không được vượt quá 20 ngày. Quy định của pháp luật Việt Nam cũng giống như quy định trong hiệp định TRIPS. Như vậy, tùy thuộc vào từng điều kiện hoàn cảnh cụ thể của từng quốc gia, các thành viên hiệp định TRIPS có thể quy định thời hạn khác nhau miễn là không thấp hơn tiêu chuẩn tối thiểu của Hiệp định TRIPS. 

Một điểm đáng chú ý trong quá trình thực thi biện pháp biên giới, Hải quan Nhật  Bản còn có quyền hành động mặc nhiên (ex-officio) tức là không cần có đơn yêu cầu của chủ thể quyền vẫn được phép tiến hành tạm dừng thủ tục hải quan trong trường hợp có bằng chứng rõ ràng về việc hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Điều này hoàn toàn phù hợp với quy định tại Điều 58 của Hiệp Định TRIPS. Hải quan Việt Nam cũng có quyền hành động mặc nhiên, tuy nhiên các quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề này hiện nay còn nhiều điểm chưa rõ ràng gây khó khăn cho công chức trong việc thực hiện quyền hành động mặc nhiên. 

Nhìn chung, các quy định về thủ tục thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới của pháp luật Nhật Bản hướng tính  hiệu quả, khả thi và khuyến khích chủ thể quyền áp dụng biện pháp biên giới để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Chính vì vậy mà biện pháp biên giới đã được sử dụng như một công cụ hữu hiệu ở Nhật Bản trong cuộc chiến chống lại hàng giả và hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Các quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề này có một số điểm tương đồng với pháp luật Nhật Bản. Tuy nhiên còn một số quy định bất cập sẽ gây khó khăn cho cơ quan hải quan trong quá trình thực thi. Vì vậy để tăng cường hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới của cơ quan hải quan việc rà soát các quy định chồng chéo, chưa rõ ràng, đồng thời học hỏi kinh nghiệm của Nhật Bản để hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này là hết sức cần thiết./.

Hằng Nguyễn – Giảng viên Khoa Nghiệp vụ