Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

LỚP NGHIỆP VỤ HẢI QUAN TỔNG HỢP VỚI DIỆN MẠO MỚI

Cập nhật : 12/08/2018
Lượt xem: 348
Theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, Trường Hải quan Việt Nam đã khai giảng lớp Nghiệp vụ Hải quan Tổng hợp vào ngày 30/7/2018. Sau gần 2 tuần học tập và rèn luyện, lớp học đã có những hoạt động và ấn tượng rõ ràng. Lớp Nghiệp vụ hải quan tổng hợp gồm 79 học viên đến từ các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan trên cả nước.

Trong những năm qua, ngoài việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Hải quan theo phân công của Tổng cục Hải quan. Trường Hải quan Việt Nam luôn nỗ lực nghiên cứu và đề xuất các phương án đổi mới các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp nhất với tình hình thực tiễn công tác nghiệp vụ hải quan trong nước và thế giới. Đầu năm 2018, Tổng cục Hải quan đã phê duyệt chương trình nghiệp vụ hải quan tổng hợp với thời lượng 100 ngày thực học bao gồm các chuyên đề nghiệp vụ hải quan và bổ sung nhiều kỹ năng mới cho học viên khi tham gia khóa học.

 Lớp Nghiệp vụ hải quan tổng hợp khóa 42 là lớp đầu tiên thí điểm chương trình này. Việc tổ chức lớp học được diễn ra song song với việc hoàn thiện biên soạn tài liệu giáo trình giảng dạy. Trong khi Nhà trường đang hoàn tất việc biên soạn các chuyên đề nghiệp vụ thuộc chương trình này, học viên được tham gia các chuyên đề về kỹ năng trước. Hiện nay, học viên đang tham gia chuyên đề kỹ năng về võ thuật. Kỹ năng này đã từng được triển khai trong một số chuyên đề của khóa tập huấn về điều tra chống buôn lậu, kiểm soát hải quan… giúp công chức có được một số kỹ năng tự vệ cần thiết khi đấu tranh với các hành vi vi phạm và chống đối người thi hành công vụ của các đối tượng gian lận thương mại. Tuy nhiên, thời lượng giảng dạy và nội dung thực hành còn hạn chế. 


(Ảnh: Lớp NVHQ tổng hợp K42 trong giờ học võ thuật tại sân Trường)

Với chương trình nghiệp vụ hải quan tổng hợp được đổi mới, các kỹ năng được chú trọng và nâng cao vai trò hơn bao giờ hết. Học viên được tham gia học các kỹ năng như: võ thuật, bơi lội… Các môn học này cũng là hoạt động giúp các học viên được trải nghiệm các giờ học ngoài giảng đường với nắng và gió, không có bảng phấn và không phải ngồi gò bó trên lớp, cũng không cần chuẩn bị bài tập. Tất cả học viên đều thực hiện các hoạt động giống nhau, không phân biệt giới tính, tuổi tác và chức vụ chỉ cần bước vào giờ học với tinh thần sảng khoái và hào hứng nhất.

 
(Ảnh: Giảng viên hướng dẫn, điều chỉnh động tác võ cho học viên)

Ngoài giờ học tập trung, các học viên có cơ hội giao lưu, chia sẻ với nhau về các vấn đề xung quang cuộc sống và công việc, giúp gắn kết tập thể, các học viên nữ thường rất ngại tham gia các hoạt động vận động tập thể thì nay đã coi đó như một cơ hội rèn luyện sức khỏe cho bản thân và cân bằng áp lực cuộc sống. Đa số học viên khi được hỏi đều cho biết rằng họ rất hứng thú với chương trình học được đổi mới lần này. Các kỹ năng tuy rất gần gũi và cần thiết song chưa từng được đào tạo bài bản, cá nhân các học viên cũng chưa có điều kiện tự trang bị cho bản thân. Sự đổi mới trong chương trình nghiệp vụ hải quan tổng hợp năm 2018 thực sự có những ý nghĩa thiết thực đối với mỗi cá nhân học viên, được rèn luyện đầy đủ cả về thể chất, trí tuệ và bản lĩnh nghề nghiệp. Hiện nay, các học viên đều rất tin tưởng vào sự đổi mới chương trình nghiệp vụ hải quan tổng hợp lần này và đang thực hiện đúng lộ trình học tập với một tinh thần tích cực nhất. Kết thúc kỹ năng võ thuật, học viên sẽ được tham gia học tập kỹ năng bơi lội, hứa hẹn nhiều hứng thú và tinh thần đoàn kết tập thể. Ngoài ra, học viên còn chủ động tham gia các hoạt động ngoại khóa của Nhà trường: trồng cây, làm sạch cỏ khu khuôn viên Trường, chăm sóc vườn hoa… 

Như vậy có thể thấy, chương trình nghiệp vụ hải quan tổng hợp điều chỉnh năm 2018 đã đến gần hơn với nhu cầu, nguyện vọng của công chức, viên chức hải quan và thực tiễn yêu cầu của công tác nghiệp vụ hải quan. Sau khoảng 2 tuần học tập, tinh thần học tập và rèn luyện của học viên tại Trường đã minh chứng cho điều đó và cho thấy một hướng đi đúng đắn của công tác đào tạo, bồi dưỡng ngành Hải quan nói chung, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hải quan tổng hợp nói riêng, hứa hẹn kết quả thành công của khóa học.


(Ảnh: Học viên lớp NVHQ tổng hợp khóa 42 hăng hái tập luyện võ thuật)

                                                                                                                                                            Hồng Hường – Phòng ĐT&QLHV