Hỏi :

Hỏi:  Thời gian vừa qua có nhiều văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực hải quan. BBT website truonghaiquan.edu.vn có thể thống kê giúp chúng tôi một số văn bản từ tháng 9 năm 2018 đến nay để chúng tôi tiện theo dõi không (Công ty XNK Gỗ Trường An)

Trả lời :

Hỏi:  Thời gian vừa qua có nhiều văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực hải quan. BBT website truonghaiquan.edu.vn có thể thống kê giúp chúng tôi một số văn bản từ tháng 9 năm 2018 đến nay để chúng tôi tiện theo dõi không (Công ty XNK Gỗ Trường An)

Đáp: Công ty có thể tham khảo một số văn bản như sau:

1. Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

2. Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

3. Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022.

4. Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục tại cửa khẩu nhập.

5. Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

6. Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.

7. Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

8. Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

9. Thông tư số 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định và Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

10. Thông tư 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

11. Thông tư 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

(BBT)

Hỏi :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Trả lời :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Đáp: Để nắm được mã HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan, DN có thể lựa chọn phương án đề nghị xác định trước mã số hàng hoá theo quy định hiện hành. Theo đó, tại Khoản 11, Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định “2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan: a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi XNK lô hàng”. Cũng tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: “1. Hồ sơ, mẫu hàng hoá xác định trước mã số. a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này; b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hoá cung cấp (bản phân tích thành phần, catologue, hình ảnh hàng hoá): 1 bản chụp; c) Mẫu hàng hoá dự kiến XNK (nếu có)".

Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2017 tại Trường Hải quan Việt Nam

Cập nhật : 13/12/2017
Lượt xem: 654
Giáo dục và đào tạo từ lâu đã trở thành mối quan tâm hàng đầu, nhất quán của Đàng, Nhà nước và của toàn xã hội. Với truyền thống tôn sư trọng đạo, nhằm tôn vinh vị thế của người thầy giáo và nghề dạy học, ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã quyết định lấy ngày 20/11 hàng năm là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Hòa chung trong không khí hướng về Nhà giáo của cả nước, thầy và trò Trường Hải quan Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đến dự buổi lễ có đ/c Hoàng Việt Cường – PTCT Tổng cục Hải quan, đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục Hải quan, các cựu cán bộ, giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm, các đơn vị đối tác. Về phía Trường Hải quan Việt Nam, có đ/c Nguyễn Đình Phiên – Hiệu trưởng Nhà trường, các cán bộ, giảng viên và đặc biệt là sự có mặt của gần 100 học viên đang tham gia học tập tại Trường.

 

Sau chương trình văn nghệ chào mừng của Đoàn Thanh niên phối hợp với học viên Nhà trường, buổi lễ chính thức bắt đầu lúc 09h30 với nghi lễ chào cờ trang nghiêm. Ngay sau đó, Phó Hiệu trưởng Phan Công Sơn thay mặt Ban Giám hiệu Trường Hải quan Việt Nam đọc báo cáo tổng kết năm 2017 của Nhà trường.

Tính đến hết ngày 10/11/2017, Trường Hải quan Việt Nam đã cơ bản hoàn thành kế hoạch đào tạo năm 2017 với 39/38 lớp với 1795/1740 học viên, đạt 102,6% về số lớp và 110,1% về số học viên. Đồng thời năm 2017, Nhà trường đã cử 56/19 cán bộ, viên chức tham gia các khóa bồi dưỡng, đào tạo của ngành Hải quan. Theo đó, Nhà trường đã vượt kế hoạch cả về công tác đào tạo, bồi dưỡng do Nhà trường chủ trì và công tác của cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc Nhà trường.

 

Theo kế hoạch, Nhà trường đang tổ chức 01 lớp Bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên hải quan và 01 lớp tiếng Anh chuyên ngành Hải quan, dự kiến đến giữa tháng 12 sẽ kết thúc. Ngoài ra, đ/c Phan Công Sơn cũng nhấn mạnh điểm mới nổi bật trong công tác đào tạo năm 2017, Trường Hải quan Việt Nam tổ chức được 02 lớp tiếng Anh giao tiếp dành cho cán bộ, công chức, viên chức hải quan và tiếng Anh cơ bản dành cho cán bộ, nhiên viên Nhà trường theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đây là một sự đột phá trong công tác đào tạo, cho thấy sự mạnh dạn, quyết tâm đổi mới của Nhà trường. Ngoài ra, với khá nhiều khó khăn song cán bộ, nhân viên song Nhà trường cũng đang tiến hành các công tác hậu cần cho việc di chuyển về trụ sở mới tại Hưng Yên để đầu năm 2018 có thể triển khai kế hoạch mới.

 
    
Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, đ/c Đào Ngọc Oánh – Nguyên Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và một số điều còn trăn trở trong công tác đào tạo của Nhà trường. Đồng chí hi vọng các cấp lãnh đạo tạo điều kiện hỗ trợ, các đơn vị Vụ, Cục thuộc và trực thuộc Hải quan tăng cường phối kết hợp với Nhà trường để nâng cao công tác đào tạo của Trường Hải quan Việt Nam ngang tầm khu vực và thế giới theo đúng chiến lược phát triển ngành Hải quan.

Nhân dịp này, đồng chí cũng trải lòng về công tác đào tạo sau nhiều năm gắn bó. Với kinh nghiệm và bản lĩnh nghề nghiệp, đồng chí đã động viên, củng cố thêm tình yêu nghề và tinh thần trách nhiệm với Nhà trường của mỗi cán bộ, giảng viên trong công cuộc xây dựng và phát triển Trường Hải quan Việt Nam. Nhất trí với quan điểm trên, nhiều cựu giảng viên khác thể hiện sự tâm đắc và chia sẻ với tâm tư của của đồng chí Đào Ngọc Oánh.

 

Tiếp theo chương trình, đồng chí Hoàng Việt Cường phát biểu tại buổi lễ. Đồng chí Phó Tổng cục trưởng đánh giá cao và biểu dương kết quả đạt được trong năm 2017 của Nhà trường. Đồng chí nhấn mạnh sự nỗ lực, quyết tâm và đoàn kết của tập thể Nhà trường. Phó Tổng cục trưởng cũng nêu rõ, Trường Hải quan Việt Nam đang trải qua giai đoạn với tính bước ngoặt lớn, cho thấy sự hoàn thiện, phát triển nhưng cũng đầy khó khăn, thách thức đòi hỏi Nhà trường có những định hướng mới để nắm bắt cơ hội.

Trên cương vị là Lãnh đạo Tổng cục Hải quan phụ trách Trường, đồng chí luôn ủng hộ và tạo điều kiện tối đa để Trường Hải quan Việt Nam hoàn thành các mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, đồng chí cũng yêu cầu tập thể Ban Giám hiệu, cán bộ, viên chức và nhân viên Nhà trường cần tiếp tục nỗ lực và mạnh dạn hơn nữa trong công tác kiện toàn, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, bắt kịp xu thế quốc tế. Đồng thời, khắc phục các điểm hạn chế còn tồn tại để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Kết thúc bài phát biểu, đồng chí nhấn mạnh sự tin tưởng của Ban Lãnh đạo Tổng cục nói chung và cá nhân đồng chí nói riêng đối với Trường Hải quan Việt Nam.

 

Tiếp thu các ý kiến phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đình Phiên – Hiệu trưởng Nhà trường cảm ơn các vị đại biểu, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan, các cán bộ, giảng viên và học viên đã có mặt để buổi lễ thành công. Đồng chí Hiệu trưởng ghi nhận các ý kiến góp ý chân thành, sát thực của các vị đại biểu và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Hải quan.

Bởi, để hoàn thành được các nhiệm vụ do Tổng cục Hải quan giao cho có sự góp sức rất lớn của các đơn vị Vụ, Cục và các cán bộ, giảng viên kiêm nhiệm. Đặc biệt là sự chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Tổng cục. Hiệu trưởng cũng khẳng định tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực hết mình để hoàn thành các nhiệm vụ được Lãnh đạo Tổng cục giao.

Hiện nay, Nhà trường đang triển khai kế hoạch theo Quyết định số 3215/QĐ-TCHQ ngày 02/10/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc đổi mới toàn diện công tác đào tạo với nhiều cơ hội và thách thức mới. Trường Hải quan Việt Nam hi vọng nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ, giúp đỡ từ phía Lãnh đạo Tổng cục, các đơn vị nghiệp vụ và đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm để nâng cao chất lượng đào tạo ngày càng hiệu quả.

Kết thúc bài phát biểu, đồng chí Nguyễn Đình Phiên một lần nữa thể hiện sự trân trọng đến các đại biểu đã tham sự buổi lễ kỷ niệm hôm nay. Buổi lễ kết thúc vào hồi 11h15 cùng ngày.

TIN BÊN LỀ BUỔI LỄ
Để chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, được sự nhất trí của Ban Giám hiệu, chi ủy, Đoàn Thanh niên Nhà trường đã tổ chức giải kéo co giữa cán bộ, học viên Nhà trường và Cục Kiểm định Hải quan. Kết quả như sau:
- Giải nhất: Cục Kiểm định Hải quan B
- Giải nhì: Lớp Bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên Hải quan K10
- Giải ba: Trường Hải quan Việt Nam và Cục Kiểm định A.
Ngay trong buổi lễ kỷ niệm Ngày 20-11, các đồng chí trong Ban Giám hiệu đã lên trao giải cho các đội.

(Hồng Hường - Phòng đào tạo và Quản lý Học viên)