Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Lễ Khai Giảng Lớp Tập Huấn Chuyên Đề Về Công Tác Quản Lý Rủi Ro Trong Hoạt Động Nghiệp Vụ Hải Quan

Cập nhật : 20/08/2018
Lượt xem: 365
(BBT) - Ngày 20/8/2018, tại Trường Hải quan Việt Nam phối hợp cùng  Cục Quản lý rủi ro, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức “Lớp Tập huấn chuyên đề về công tác quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan”. Khóa học có 56 học viên, trong đó số lượng lãnh đạo từ cấp Tổ, Đội trở lên có 28 người, chiếm 50%; các công chức trực tiếp thực hiện kỹ thuật nghiệp vụ này chiếm 50% còn lại. Con số thống kê nhỏ song có ý nghĩa lớn để góp phần khẳng định vai trò của quản lý rủi ro đang ngày càng trở nên quan trọng tại Chi cục, Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Tổng cục Hải quan.

Từ “chiến công 119 kg cocain”
Phát biểu khai giảng khóa học, thầy Nguyễn Đình Phiên - Hiệu trưởng Nhà trường chỉ rõ lý do vì sao lớp tập huấn này lại được tổ chức tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: “Đây là đơn vị vừa lập được một chiến công có thể gọi là lịch sử, khi phối hợp có hiệu quả với các lực lượng chức năng khác, phá được vụ thẩm lậu cocain có thể nói là lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Nền tảng nghiệp vụ để Cục Hải quan tỉnh Vũng Tàu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính là quản lý rủi ro và Hệ thống eManifest (là hệ thống tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ khác có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh dành cho người khai hải quan là các hãng tàu, đại lý hãng tàu và công ty giao nhận)”.

Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ông Trần Văn Danh  nhắc lại một cách ngắn gọn vụ việc Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép kiểm tra 17 container phế liệu nhập khẩu và phát hiện 100 bánh cocain (tương đương 119 kg), trị giá 700 - 800 tỷ đồng. Các container này đã bị thay đổi số niêm phong (seal), không đúng với chứng từ nhận hàng (giấy báo hàng đến, packing list và B/L mà chủ hàng cung cấp cho công ty mua tại Việt Nam. Đường đi của 17 container này rất vòng vèo, từ Trinidad và Tobago (Liberia) cập cảng Panama (tại đây chúng được vận chuyển bằng đường bộ đến một cảng khác cũng thuộc Panama), sau đó mới khởi hành tiếp và 15/7/2018, tàu cập cảng Thâm Quyến (Trung Quốc), đến ngày 24/7/2018 thì cập cảng Tân Cảng - Cái Mép. Ngụy trang dưới hình thức là phế liệu, nhập về với mục đích tái sản xuất, nhưng lợi dụng kẽ hở của chính sách, pháp luật, hoặc quy trình nghiệp vụ, nhiều đơn vị nhập khẩu đã tìm mọi thủ đoạn để đưa hàng cấm, hàng trái pháp luật vào lãnh thổ Việt Nam.

Làm thế nào để phát hiện được các kẽ hở, phối hợp có hiệu quả với các lực lượng chức năng liên quan, đồng thời vẫn đảm bảo thời gian thông quan các mặt hàng/ nhóm mặt hàng phức tạp, lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý rủi ro với chương trình học được thiết kế giàu tính thực tiễn sẽ giúp các cán bộ hải quan giải quyết vấn đề này.

 
(Thầy Nguyễn Đình Phiên- Hiệu trưởng- phát biểu trong buổi khai giảng)

Đến lớp tập huấn chuyên sâu quản lý rủi ro
Trong 5 ngày học, nội dung chương trình được xây dựng với 02 cấu phần: (1): Kiến thức và kỹ năng chung về nghiệp vụ quản lý rủi ro; (2) Kiểm soát container toàn cầu.

Thầy Nguyễn Đình Phiên kỳ vọng tính hai chiều của khóa học sẽ mang đến một không gian học tập “mở” và một không khí học tập sôi động. 56 học viên tham dự khóa học chắc chắn là những học viên giàu kinh nghiệm, có hiểu biết từ cơ bản đến rất chuyên sâu về nghiệp vụ eManifest. Giảng viên của khóa học là các cán bộ công chức yêu Ngành, yêu nghề, có nhiều năm kinh nghiệm đồng thời cũng là những nhân vật chủ chốt trong chiến công 119 kg cocain. Đó là cơ sở tạo ra một môi trường học tập tích cực, thân thiện.

 
(Toàn thể lớp học QLRR trong buổi khai giảng)

Lễ khai giảng diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, thể hiện được sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong Ngành với công tác đào tạo, bồi dưỡng. Khóa học diễn ra từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018, sẽ có một bài kiểm tra cuối khóa để đánh giá chất lượng học tập. Kết thúc, học viên đủ điều kiện sẽ được Trường Hải quan Việt Nam cấp chứng chỉ.

         Trần Khánh Yên 
                                                       (Khoa KTTH)