Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Lễ khai giảng lớp kiểm tra viên chính khóa 12 tại trường hải quan việt nam

Cập nhật : 07/06/2017
Lượt xem: 699
Sáng ngày 22/5/2017, theo kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Hải quan năm 2017, Trường Hải quan Việt Nam tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên chính hải quan khóa 12 tại trụ sở Nhà trường.

Buổi đầu tiên nhập học nhưng toàn thể học viên lớp Bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên chính Khóa 12 đã có mặt đúng giờ và tham gia lễ chào cờ đầu tuần cho thấy tinh thần nghiêm túc, sẵn sàng tuân thủ kỷ luật kỷ cương của Nhà trường. Sau lễ chào cờ tại sân trường, Phòng Đào tạo và Quản lý học viên chủ trì tổ chức lễ khai giảng khóa học Bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên chính khóa 12 với sự tham dự của Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Khoa, Phòng và 120 học viên đến từ các Vụ, Cục trong Ngành.

Thầy Nguyễn Đình Phiên, Hiệu trưởng phát biểu tại Lễ Khai giảng Lớp Kiểm tra viên chính hải quan khóa 12 (Ảnh: Ngô Tiến Dũng)
Tại buổi lễ, thầy Nguyễn Đình Phiên, Hiệu trưởng Nhà trường đã đánh giá cao tinh thần chấp hành nội quy, kỷ cương, kỷ luật của các học viên khóa học trong lễ chào cờ đầu tuần. Đồng chí bày tỏ sự quan tâm đặc biệt của Tổng cục Hải quan, Ban Giám hiệu đối với công tác đào tạo bồi dưỡng ngạch công chức hải quan, coi đây như một nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường. 

 
Thầy Nguyễn Đình Phiên, Hiệu trưởng phát biểu tại Lễ Khai giảng
 Lớp Kiểm tra viên chính hải quan khóa 12 (Ảnh: Ngô Tiến Dũng)

Đặc biệt với Lớp Kiểm tra viên chính khóa 12 được Nhà trường hết sức quan tâm do đây là khóa học có lãnh đạo và các công chức thuộc khối cơ quan Tổng cục Hải quan tham dự với tỷ lệ cao, cho thấy tầm quan trọng của khóa học. Đồng chí Hiệu trưởng cũng đề cập, sau hơn 3 năm triển khai công tác bồi dưỡng ngạch công chức hải quan nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật kiến thức, kỹ năng và nâng cao chất lượng công chức, Nhà trường đã tích lũy được những kinh nghiệm nhất định, tin tưởng rằng có thể thực hiện tốt vai trò tổ chức khóa học và chuẩn bị một số tiền đề cơ bản để các học viên tự tin tham gia các kỳ thi nâng ngạch trong toàn Ngành. Kết thúc bài phát biểu, Hiệu trưởng nhấn mạnh học viên khóa học cần nâng cao trách nhiệm tuân thủ kỷ luật kỷ cương của Nhà trường, làm gương cho các khóa học khác. Đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò tổ chức và quản lý lớp của Phòng Đào tạo và Quản lý học viên, Giáo viên chủ nhiệm các lớp cần cứng rắn hơn, nghiêm túc hơn nữa để đảm bảo sự thành công của khóa học.

 
Lễ Khai giảng Lớp Kiểm tra viên chính hải quan khóa 12  (Ảnh: Ngô Tiến Dũng)

Theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017, Nhà trường sẽ tổ chức 04 lớp bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên chính hải quan (02 lớp tại Miền Bắc, 02 lớp tại Miền Nam). Do vậy, có thể nói Lớp Kiểm tra viên chính khóa 12 là khóa bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên chính hải quan đầu tiên và duy nhất tổ chức tại trụ sở Nhà trường trong năm 2017. Vì vậy mà khóa học đã thu hút được số lượng học viên đông đảo hơn các khóa học trước. Điều này cũng cho thấy sự quan tâm và nhu cầu nâng cao nghiệp vụ của công chức hải quan. Với một khởi đầu thuận lợi, nghiêm túc của buổi đầu tham gia học tập, Nhà trường tin tưởng rằng khóa học sẽ có được những kết quả tốt đẹp.

Lễ Khai giảng đã kết thúc vào lúc 08h30 cùng ngày. Ngay sau đó, học viên đã về giảng đường tham gia học chuyên đề “Thủ tục hải quan và chính sách thuế” thuộc phần Nghiệp vụ quản lý Nhà nước về hải quan. Phòng Đào tạo và Quản lý học viên tiếp tục triển khai các thủ tục cần thiết của công tác tổ chức lớp học.

(Hồng Hường - Phòng Đào tạo và Quản lý Học viên)