Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Lễ công bố và trao Quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Trần Văn Dũng Phó Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam

Cập nhật : 06/06/2019
Lượt xem: 103

(BBT) - Sáng ngày 31/5/2019,Trường Hải quan Việt Nam long trọng tổ chức Lễ gặp mặt cán bộ trước khi nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm đối với đồng chí Trần Văn Dũng - Phó Hiệu trưởng Nhà trường. Chủ trì buổi lễ do đồng chí Hoàng Việt Cường - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Dự buổi lễ có đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan,Nguyên cán bộ Trường Hải quan Việt Nam; Ban Giám hiệu, Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên của Trường.

Tại Lễ công bố, đồng chí Bùi Ngọc Lợi - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã điểm lại quá trình công tác và những thành tích của đồng chí Trần Văn Dũng đạt được trong thời gian qua. Theo đó, đồng chí Trần Văn Dũng là Đảng viên có 35 năm tuổi Đảng, có 34 năm công tác và cống hiến tại nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau, trong đó có 19 năm công tác tại Vụ Giám sát quản lý (nay là Cục Giám sát quản lý), 15 năm công tác tại Trường Hải quan Việt Nam. Trong quá trình công tác, đồng chí Trần Văn Dũng là một công chức mẫu mực, có trình độ, năng lực, có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp trong và ngoài Ngành. Đồng chí đã được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen của Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính và Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng. Cũng tại buổi Lễ, đồng chí Bùi Ngọc Lợi đã công bố Quyết định số 350/QĐ-TCHQ ngày 27/02/2019 của Tổng cục trưởng TCHQ về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Trần Văn Dũng kể từ ngày 01/6/2019.Đồng chí Trần Văn Dũng nhận lẵng hoa tri ân tươi thắm từ Phó Tổng cục trưởng
Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường
(Ảnh: VP Trường)


Đồng chí Hoàng Việt Cường – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan khẳng định đồng chí Trần Văn Dũng là một trong những cán bộ có thâm niên lâu nhất trong ngành Hải quan. Đồng chí vào Ngành từ năm 1985, luôn năng nổ, nhiệt tình, thâm niên bề dày về công tác giám sát quản lý, có mối quan hệ khăng khít đối với các đơn vị Vụ, Cục. Phó Tổng cục trưởng đánh giá cao, ghi nhận công lao đóng góp của đồng chí Trần Văn Dũng đối với ngành Hải quan nói riêng, Trường Hải quan nói chung. Đồng thời Lãnh đạo Tổng cục chúc mừng đồng chí Trần Văn Dũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao, mong đồng chí vẫn tiếp tục gắn bó với Nhà trường, phối hợp, theo dõi và đóng góp ý kiến cho ngành Hải quan.

Sau gần 35 công tác, trong buổi gặp gỡ chia tay các đồng nghiệp, đồng chí Trần Văn Dũng chia sẻ nhiều cảm xúc vui buồn đan xen. Đồng chí mong Lãnh đạo Tổng cục quan tâm hơn nữa đến Nhà trường trong giai đoạn khó khăn này, đặc biệt động viên các cán bộ, giảng viên trẻ hãy luôn cố gắng, cống hiến nhiều hơn vì sự phát triển chung của Trường. Đồng chí Trần Văn Dũng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm tạo điều kiện của Lãnh đạo Tổng cục, sự đồng hành, hỗ trợ của anh chị em đồng nghiệp trong suốt quá trình công tác. Đồng chí gửi lời chúc sức khỏe, công tác tốt đến các Lãnh đạo, viên chức và người lao động Trường Hải quan Việt Nam.

Tiếp đó, đồng chí Đào Ngọc Oánh - Nguyên Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam chia sẻ đồng chí Trần Văn Dũng đã gắn bó từ thời kỳ đầu Nhà trường còn gặp rất nhiều khó khăn. Sự đồng hành và đóng góp của đồng chí đã giúp Trường Hải quan có một cở sở khang trang, khẳng định được vị thế trong Ngành hải quan, đào tạo nhiều thế hệ học viên qua các thời kỳ.Thầy Đào Ngọc Oánh - Nguyên Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam bồi hồi:
"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở - Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn"
(Ảnh: VP Trường)


Đồng chí Nguyễn Đình Phiên - Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh vai trò trụ cột của đồng chí Trần Văn Dũng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chung của Nhà trường. Đồng chí là thế hệ đầu tiên khi thành lập Trung tâm đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức. Đồng chí có quyền tự hào với tư cách là một công chức, một người Thầy, một giảng viên của ngành Hải quan. Đồng chí Nguyễn Đình Phiên kính chúc đồng chí nhiều sức khỏe và luôn đồng hành cùng Trường Hải quan Việt Nam.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí vui vẻ, đầm ấm, là dịp để cán bộ về hưu ôn lại những kỷ niệm, khoảnh khắc đáng nhớ cùng với đồng nghiệp. Đại diện Lãnh đạo, Công đoàn và các Khoa, Phòng đã có những bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn sâu sắc của Đơn vị đối với những cống hiến của đồng chí Trần Văn Dũng trong suốt thời gian công tác.

(Thoa Nguyễn - Khoa KTTH)