Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Lễ Bàn giao công trình Trường Hải quan Việt Nam tại tỉnh Hưng Yên

Cập nhật : 22/03/2018
Lượt xem: 777
Sáng nay, 22/3/2018, Tổng cục Hải quan tổ chức Lễ Bàn giao công trình trụ sở Trường Hải quan Việt Nam tại Hưng Yên cho Trường Hải quan Việt Nam sau hơn 3 năm khởi công xây dựng trên diện tích gần 11ha với tổng vốn đầu tư 219 tỷ. Đến dự buổi Lễ Bàn giao có đồng chí Hoàng Việt Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, đại diện Lãnh đạo Cục Tài vụ - Quản trị, Ban Quản lý dự án đầu tư, xây dựng Tổng cục Hải quan, các nhà thầu, đ/c Đào Ngọc Oánh, nguyên Hiệu nhà trường và tập thể ban lãnh đạo Trường Hải quan Việt Nam.

Để đáp ứng yêu cầu công tác cải cách, hiện đại hóa và hội nhập của ngành Hải quan Việt Nam cũng như yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, đáp ứng xu thế phát triển của các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN và thế giới, Trường Hải quan Việt Nam ngoài việc đổi mới về chương trình, tài liệu đào tạo, nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên thì vấn đề đầu tư về cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ đào tạo cần đi trước một bước làm nền móng. Nhận thức được vấn đề này, ngay từ sau khi tái thành lập 2006, Lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Trường Hải quan Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tìm kiếm vị trí xây dựng trụ sở đào tạo của ngành Hải quan. 

Hôm nay, ngày 22/3/2018 Trường Hải quan Việt Nam đã chính thức nhận bàn giao trụ sở mới tại Hưng Yên sau rất nhiều năm chuyển đổi trụ sở và phải đi thuê, mướn cơ sở bên ngoài phục vụ cho công tác đào tạo của ngành.

 
Đồng chí Hoàng Việt Cường, Phó Tổng cục trưởng TCHQ phát biểu chỉ đạo Lễ Ban giao công trình
Trường Hải quan Việt Nam
 (ảnh: Ngô Tiến Dũng)

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Hoàng Việt Cường, Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh “Hôm nay là một dấu mốc, một sự kiện quan trọng không chỉ là của Trường Hải quan Việt Nam mà là của toàn ngành Hải quan, của các thế hệ cán bộ, viên chức, giảng viên và các thế hệ học viên của Nhà trường. Trải qua hơn 30 xây dưng, phát triển với bao thăng trầm, khó khăn, sáp nhập, chia tách, đến nay, ngành Hải quan, Trường Hải quan cũng đã có một cơ sở đào tạo khang trang, hiện đại đáp ứng yêu cầu đào tạo đội ngũ công chức hải quan vừa “hồng” vừa “chuyên” để đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan hiện đại”. Sau gần 10 năm vừa tìm vị trí trụ sở và khởi công xây dựng, đồng chí rất vui mừng vì trụ sở đạt được 5 tiêu chí: Mỹ thuật, Kỹ thuật, chất lượng, an toàn xây dựng và đặc biệt, không xây ra khiếu kiện dù địa bàn trụ sở liên quan đến tài sản đất của gần 400 hộ dân.

Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục, đồng chí biểu dương nỗ lực của Cục Tài vụ, quản trị, Ban quản lý dự án, các nhà thầu và cán bộ, viên chức, giảng viên nhà Trường. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Tổng cục trưởng cũng yêu cầu Cục Tài vụ quản trị, Ban quản lý dự án, các nhà thầu phối hợp chặt chẽ với Trường để vận hành và sử dụng hiệu quả trụ sở mới đạt hiệu quả, phát huy hết công năng phục vụ công tác đào tạo. Tiếp tục nghiên cứu và đầu tư các hạng mục công trình còn lại như chi cục ảo, giáo cụ trực quan, khu thể thao,…

 
Đồng chí Nguyễn Đình Phiên, Hiệu trưởng Trường HQVN phát biểu tại Buổi Lễ ban giao công trình
Trường Hải quan Việt Nam
(Ảnh: Ngô Tiến Dũng)

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Tổng cục trưởng, đồng chí Nguyễn Đình Phiên, Hiệu trưởng nhà trường  phát biểu “Có được cơ sở vật chất, hạ tầng rộng rãi, hiện đại đưa vào sử dụng công tác đào tạo của Ngành như hôm nay, là nhờ sự quan tâm kịp thời của các cấp Lãnh đạo, sự nhiệt tình ủng hộ của các đơn vị trong Ngành, chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của các nhà thầu, thay mặt tập thể cán bộ, viên chức, giảng viên nhà trường tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và xin hứa trên mảnh đất mới, trụ sở mới, tập thể cán bộ, viên chức nhân viên Trường Hải quan Việt Nam sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn trước mắt và cam kết tiếp tục thực hiện cải cách, đổi mới công tác đào tạo để góp phần xây dựng lượng lượng Hải quan Việt Nam “chính quy, hiện đại” ngang tầm khu vực và quốc tế theo đúng mục tiêu đề ra trong Đề án 1844”.Bên cạnh đó, đồng chí cũng gửi lời cảm ơn đến sự ủng hộ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong, ngoài ngành và các học viên thời gian vừa qua đã ủng hộ việc kêu gọi chung tay phủ xanh Trường Hải quan Việt Nam.

Đồng chí Đào Ngọc Oánh, nguyên Hiệu trưởng nhà trường – người có công trong việc tìm trụ sở và giải phóng mặt mặt chia sẻ “mảnh đất xây trụ sở Trường trước đây đã từng tồn tại một nhà trường cách mạng - Trường Phổ thông lao động Trung ương, nơi đã đào luyện hàng vạn cán bộ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong đó có nhiều cán bộ cấp cao của Đảng và nhà nước ta. Đây là một may mắn, một ngẫu nhiên của lịch sử song lại có lẽ là một tất yếu bởi mảnh đất “địa linh, nhân kiệt” này sẽ tiếp sức cho các thế hệ giáo, học viên Trường Hải quan Việt Nam vươn lên hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình là phần đấu trở thành cơ sở đào tạo Hải quan hiện đại của khu vực và thực sự là chiếc nôi đào luyện lực lượng Hải quan trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu của tổ quốc giao cho.”

 
Ký kết bàn giao công trình giữa Trường HQVN và Cục Tài vụ, quản trị
(Ảnh Ngô Tiến Dũng)

Trong buổi Lễ, Cục Tài vụ quản trị, các nhà thầu đã trình chiếu lại bộ quá trình xây dựng Trường Hải quan Việt Nam và cam kết sẽ tiếp tục phối hợp với Trường trong việc hướng dẫn vận hành cũng như thực hiện bảo hành, bảo trì nếu phát sinh các lỗi kỹ thuật trong thời gian sử dụng.

 
Lễ bàn giao công trình Trường Hải quan Việt Nam
(Ảnh: Ngô Tiến Dũng)

Việc xây dựng trụ sở Trường Hải quan Việt Nam tại Hưng Yên là một trong các mục tiêu then chốt của Trường trong Đề án 1844. Từ cơ sở vật chất hiện đại sẽ là bàn đạp để Trường Hải quan thực hiện đổi mới toàn diện trong cải cách, đổi mới chương trình, phương pháp  đào tạo, tăng tính thực tiễn. Được xây dựng trên diện tích 11hecta, Nhà trường luôn mong muốn cơ sở đào tạo của Ngành Hải quan không chỉ là điểm đến để nâng cao trình độ của cán bộ, công chức ngành hải quan nói riêng mà còn trở thành nơi tổ chức các cuộc hội thảo, hội thao của toàn Ngành. 

Hưởng ứng phòng trào chung tay phủ xanh cơ sở mới của Trường Hải quan, đồng chí Phó Tổng cục Trưởng, đại diện lãnh đạo Cục Tài Vụ quản trị, đồng chí Đào Ngọc Oánh và đ/c Nguyễn Đình Phiên đã trồng cây sau buổi lễ. Trường Hải quan luôn dang tay đón chào các học viên, công chức toàn ngành về hội tụ để cùng học tập, sinh hoạt nâng cao năng lực và gắn kết yêu thương trong toàn ngành.

Trang Thu – Văn phòng Trường Hải quan Việt Nam