Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Lãnh đạo trẻ thế hệ mới: Niềm tin và Hy vọng

Cập nhật : 13/05/2019
Lượt xem: 300

(BBT) - Ngày 23/01/2018, được sự ủy quyền của Lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Trường Hải quan Việt Nam long trọng tổ chức Hội nghị lưu hành Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp phòng đối với 03 đồng chí. Đây là một dấu mốc đầy ý nghĩa trong sự nghiệp của các đồng chí. Với sức trẻ, nhiệt huyết và lòng yêu nghề, 03 đồng chí mới được giao trọng trách sẽ góp phần đưa Trường Hải quan Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh.


Từ năm 2016 đến nay, Trường Hải quan Việt Nam có nhiều biến động về cơ cấu tổ chức và nhân sự. Nhiều lãnh đạo của Trường được điều động sang công tác tại các đơn vị mới trong Ngành và nhiều cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu. Vì vậy, Trường Hải quan Việt Nam rất thiếu cán bộ quản lý cấp phòng. Xuất phát từ yêu cầu thực tế, Trường Hải quan đã lựa chọn và phát triển 03 viên chức trẻ, có nhiều thành tích trong công tác để giới thiệu bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp phòng.

Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Trường Hải quan Việt Nam long trọng tổ chức Hội nghị lưu hành Quyết định bổ nhiệm chưc vụ lãnh đạo cấp phòng đối với: Đồng chí Nguyễn Thùy Linh, kế toán trưởng bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng theo Quyết định số 115/QĐ-TCHQ ngày 15/01/2018; đồng chí Đỗ Văn Lê, chuyên viên Văn phòng bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Phòng Đào tạo và Quản lý học viên theo Quyết định số 117/QĐ-TCHQ ngày 15/01/2018; đồng chí Nguyễn Thị Thoa, giảng viên Khoa Kiến thức tổng hợp bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Khoa Kiến thức tổng hợp.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đinh Phiên, Hiệu trưởng, các đồng chí trong Ban Giám hiệu, các viên chức, giảng viên thuộc Văn phòng, Phòng Đào tạo & Quản lý học viên, Khoa Kiến thức tổng hợp, đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên và đồng chí Trần Thoang, nguyên Phụ trách Khoa Kiến thức tổng hợp.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Phiên, Hiệu trưởng chúng mừng các 03 đồng chí, đồng thời hy vọng: “Sự kiện hôm nay là một dấu ấn quan trọng của Trường và là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp của 03 đồng chí, từ giờ phút này, các đồng chí đã ở cương vị mới với nhiều cơ hội mới những cũng là những thử thách mới” . Theo ông Nguyễn Đình Phiên, Hiệu trưởng, thì: “Các đồng chí rất vinh dự khi được bổ nhiệm chức vụ ở đơn vị mà trí tuệ là nền tảng làm việc, vì vậy đồng nghĩa với việc các đồng chí phải luôn học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ mới có thể hoàn thành được trọng trách, nhiệm vụ được giao. Bản lĩnh, tự tin trong công việc và tự chịu trách nhiệm với các quyết định của mình; biết cách tổ chức triển khai hiệu quả nhiều công việc. Đồng thời cần rèn luyện phẩm chất chính trị, luôn gương mẫu trong công việc và sinh hoạt. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Trường và các đơn vị trong và ngoài Ngành trong thực thi nhiệm vụ.”

Đồng chí Nguyễn Thùy Linh nhận Quyết định bổ nhiệm
Phó Chánh Văn phòng (Ảnh: NTD)

Tiếp thu sự dặn dò và kinh nghiệm làm việc của đồng chí Hiệu trưởng, đồng chí Nguyễn Thùy Linh, Phó Chánh Văn phòng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu và hứa trên cương vị mới sẽ nỗ lực để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đỗ Văn Lê nhận Quyết định bổ nhiệm
Phó Trưởng Phòng ĐT&QLHV (Ảnh: NTD)

Với đồng chí Đỗ Văn Lê, việc nhận quyết định là một niềm vinh dự lớn song bản thân cảm thấy buồn vì phải chia tay anh, chị em Văn phòng. Đồng chí cũng khẳng định, với sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, sự phối hợp, giúp đỡ của các đồng chí cán bộ, viên chức, giảng viên, bản thân sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Sự bổ sung của đồng chí về Phòng Đào tạo và Quản lý học viên sẽ giúp Phòng mạnh mẽ và tiên phong hơn nữa trên con đường tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng chí Nguyễn Thị Thoa, giảng viên Khoa Kiến thức tổng hợp tuy đã từ lâu được Lãnh đạo Nhà trường tin tưởng giao quản lý Khoa nhưng ngày hôm nay mới là ngày "danh chính ngôn thuận" đảm nhiệm vai trò "đầu tàu" của Khoa trong bối cảnh Khoa không có Trưởng Khoa. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thoa bày tỏ niềm biết ơn tới Ban Giám hiệu, các bạn đồng nghiệp đồng thời cũng tự tin sẽ phối hợp tốt cùng các Khoa, Phòng và các đơn vị hải quan liên quan hoàn thành tốt kế hoạch đào tạo, đặc biệt là các lớp đào tạo thực hiện cơ chế tự chủ.

 
Ban Giám hiệu chụp ảnh lưu niệm cùng 03 đồng chí mới được bổ nhiệm
(Ảnh: NTD)

Kết thúc Hội nghị, Ban Giám hiệu, các đồng chí vừa bổ nhiệm và các viên chức, nhân viên Nhà trường cùng chụp ảnh lưu niệm.


(Nguyễn Trang Thu - Văn phòng)