Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Kinh nghiệm đào tạo của Học viện Hải quan Hoàng gia Malaysia

Cập nhật : 15/11/2017
Lượt xem: 454
Tọa lạc tại thành phố Melaka xinh đẹp, Học viện Hải quan Hoàng gia Malaysia (còn được gọi là AKMAL) là đơn vị thực hiện chức năng đào tạo cán bộ công chức của Hải quan Malaysia. AKMAL được thành lập đầu tiên vào năm 1956.  Trước đây AKMAL có tên là Trường đào tạo hải quan liên bang, đến năm 1989 AKMAL được nâng cấp thành Học viện Hải quan Hoàng gia Malaysia. Không chỉ là cái nôi đào tạo lực lượng cán bộ công chức hải quan của Malaysia, AKMAL còn được công nhận là một trong 07 trung tâm đào tạo của WCO ở khu vực châu Á Thái Bình Dương để tăng cường kiến thức cho công chức hải quan trong khu vực. 

Về cơ cấu tổ chức, cũng giống như Trường Hải quan Việt Nam, AKMAL là một đơn vị của Tổng cục Hải quan Hoàng gia Malaysia – trực thuộc Bộ Tài chính Malaysia. Ban Lãnh đạo Học viện gồm có 01 Giám đốc và 02 Phó giám đốc.  AKMAL có 8 Khoa, Phòng gồm:  Khoa Nghiên cứu và Phát triển, Khoa Đào tạo hợp tác Quốc tế, Khoa Kỹ thuật nghiệp vụ, Khoa Nghiên cứu các vấn đề đối ngoại, Khoa Nghiên cứu cơ bản, Khoa Đào tạo cán bộ lãnh đạo, Khoa Quản lý học viên, Phòng Đăng ký học viên.  Ngoài ra, AKMAL còn có 05 chi nhánh đào tạo ở các vùng địa phương. 

Cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ đào tạo của AKMAL được trang bị đầy đủ, tiện nghi, hiện đại đáp ứng nhu cầu đào tạo công chức hải quan trong nước và quốc tế. Ngoài các khu trang bị cho riêng học viên trong nước, AKMAL còn trang bị hội trường, phòng học và phòng ở ký túc xá, phòng máy tính cho học viên quốc tế. AKMAL có thư viện lớn gồm nhiều đầu sách bằng tiếng Anh và tiếng Malaysia để học viên nghiên cứu học tập. AKMAL còn có phòng xử án giả định phục vụ cho các khóa học về thực thi pháp luật. Trong khuôn viên rộng lớn của Học viện còn có bể bơi, sân tennis, sân bóng bàn,  sận vận động, phòng tập thể hình, trường bắn…phục vụ nhu cầu rèn luyện thể lực cho học viên cũng như một số môn học về thể chất. 

Hàng năm, AKMAL tổ chức khoảng 96 khóa đào tạo, có thể chia làm 03 loại hình sau:

-  Đào tạo hợp tác quốc tế: tại AKMAL tổ chức các khóa đào tạo ngắn ngày như về chủ đề phòng chống ma túy cho cán bộ hải quan đến từ các nước trên thế giới hoặc tổ chức các hội thảo khu vực của WCO.

- Đào tạo cơ bản (basic course): dành cho công chức tuyển mới, thời gian đào tạo là 03 tháng nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản nền tảng về hải quan cho cán bộ công chức tuyển mới. Khóa đào tạo cơ bản chia làm 03 mức độ căn cứ vào trình độ của viên như: học viên tốt nghiệp phổ thông, học viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng và học viên có trình độ cao hơn đại học. Các khóa đào tạo cơ bản còn đào tạo các môn học kỹ năng như bơi lội, bắn súng v.v…Trường Hải quan Việt Nam đang triển khai nội dung chương trình khóa đào tạo cho công chức tuyển mới giống như khóa học cơ bản của AKMAL.

- Đào tạo chuyên sâu (technical course): dành cho công chức có kinh nghiệm công tác từ 2-3 năm trở lên về rất nhiều các lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ hải quan như sở hữu trí tuệ, phân loại hàng hóa, kế toán, kiểm toán, kỹ năng điều tra, kỹ năng sử dụng súng, Hiệp ước vũ khí hóa học, gian lận thuế, tình báo v.v…Thời gian của các khóa đào tạo chuyên sâu thường là 03 ngày, trừ trường một số khóa học đặc biệt như phân loại hàng hóa, thời gian là 2 tuần.

- Đào tạo phát triển đặc thù gồm: đào tạo kỹ năng lãnh đạo, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, làm việc nhóm, hội thảo quản lý, khóa học dành cho cán bộ trước khi nghỉ hưu…

Phương pháp tiếp cận đào tạo và đánh giá đào tạo được tiến hành một cách khoa học và hiệu quả. AKMAL thiết kế các khóa đào tạo dựa vào công thức 4D (define, design, deliver, develop) +1E (evaluate) tức là sẽ xác định các nhu cầu đào tạo, thiết kế các khóa đào tạo dựa trên nhu cầu, tiến hành triển khai các khóa học thông qua bài giảng, thảo luận, hội thảo và cuối cùng là đánh giá kết quả đào tạo. Việc xác định nhu cầu đào tạo sẽ dựa trên câu hỏi khảo sát, phỏng vấn công chức và người giám sát, các tài liệu thống kê. Trên cơ sở này AKMAL sẽ tiến hành hội thảo để lập kế hoạch đào tạo trong năm.  Phương pháp tiếp cận đào tạo này là điểm mà Trường Hải quan Việt Nam nên học tập theo. 

Việc đánh giá kết quả đào tạo của học viên sẽ dựa trên các hình thức thi vấn đáp, thi viết, mức độ hoàn thành các bài tập, thái độ học tập của học viên. Sau khi hoàn thành khóa học, AKMAL sẽ cấp chứng chỉ trực tuyến cho học viên và không phân loại kết quả học tập. Riêng đối với những khóa học cơ bản, chứng chỉ sẽ được phân loại Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình và được cấp chứng chỉ giấy. 

Việc đánh giá chương trình đào tạo sẽ dựa vào các phản hồi của học viên về nội dung khóa học, thiết bị phục vụ đào tạo và tài liệu của khóa học và các phiếu khảo sát tại các đơn vị mà học viên về làm việc sau một thời gian đào tạo tại Học viện. 
Về giảng viên, hiện nay AKMAL hiện có tổng số 168 cán bộ nhân viên trong đó có 53 người là giảng viên có chứng nhận. Trong số 53 giảng viên thì 6% có trình độ tiến sĩ, 25% có trình độ thạc sĩ, 61% trình độ đại học, 6% có trình độ cao đẳng và 2% có trình độ trung cấp. 

Tiêu chuẩn thành giảng viên của AKMAL là được cấp giấy chứng nhận của Nhà nước.  Khi được Nhà nước cấp giấy chứng nhận về đào tạo, có đầy đủ khả năng sư phạm và năng lực chuyên môn, nên giảng viên phải làm việc ổn định lâu dài ở AKMAL.  AKMAL không tính giờ chuẩn cho giảng viên. Giảng viên vừa làm công tác giảng dạy và trợ giảng, vừa làm công tác quản lý hoặc các công việc hành chính. Đánh giá giảng viên dựa trên công việc được giao từ đầu năm, mức độ hoàn thành các khóa đào tạo.

Tại AKMAL có 02 loại giảng viên: một là những người có kinh nghiệm hải quan được tuyển chọn về AKMAL làm giảng viên (đây là nguồn chính); hai là giảng viên được tuyển mới. Cũng giống như Trường Hải quan Việt Nam, AKMAL sẽ cử giảng viên trẻ đi thực tế tại các đơn vị nghiệp vụ để lấy kinh nghiệm và cập nhật kiến thức. Giảng viên mới sẽ được dự giờ của những giảng viên có kinh nghiệm, tham gia trợ giảng và tự biên soạn chương trình giảng dạy. Những giảng viên trẻ này sẽ tham gia giảng dạy các khóa học cơ bản. Ngoài ra AKMAL còn có các chương trình “Benchmarking visit program” cử giảng viên đi đào tạo ở nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc v.v…

Đào tạo trực tuyến (e-learning) là một thế mạnh của AKMAL. Chương trình đào tạo trực tuyến  của AKMAL đã được giới thiệu vào năm 2006. Từ năm 2006-2011 có tổng số 9050 công chức hải quan của Malaysia và 142 công chức hải quan các nước trong khu vực đã đăng ký chương trình học trực tuyến của AKMAL.

Tháng 3/2011 WCO đã giới thiệu phiên bản mới của chương trình đào tạo trực tuyến gọi là “CLiKC! program”. Chương trình đào tạo mới được chia thành nhiều khóa học chính (Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan - CO, HS, trị giá, thực thi, thủ tục và tạo thuận lợi, ấn định thuế, và xây dựng năng lực, các Công ước, Hiệp định của WTO và WCO), 22 module và hơn 250 giờ. Các học viên đăng ký khóa học CLiCK trên Website của WCO, chứng chỉ online sẽ được cấp cho học viên đạt từ 70 điểm trở lên cho mỗi bài tập.

Chương trình đào tạo trực tuyến của WCO được đào tạo cùng với các khoá học riêng do AKMAL thiết kế và đăng tải lên hệ thống của Chương trình CLiKC!.Theo kinh nghiệm của AKMAL, triển khai “CLiKC! Program” cần có nguồn lực tài chính và nhân lực đủ mạnh. AKMAL phải thuê một công ty tin học bên ngoài với chi phí 150.000 USD để xây dựng phần cứng, chạy chương trình quản lý học tập (LMS), lưu trữ dữ liệu…

 Chương trình CLiKC! đã mang đến nhiều lợi ích cho học viên và nhận được nhiều phản hồi tốt không những từ Hải quan Malaysia mà còn nhiều các nước khác trong khu vực. Đây là chương trình quản lý độc lập của AKMAL trong đó học viên tự đăng ký khóa học, quá trình học tập của học viên được giám sát chặt chẽ, các module được cải tiến và bổ sung thường xuyên. Chương trình CLiCK! còn góp phần nâng cao hình ảnh của AKMAL như một trung tâm đào tạo cán bộ Hải quan ở khu vực châu Á Thái Bình Dương của WCO.

Theo kinh nghiệm của AKMAL, để trở thành trung tâm đào tạo vùng của WCO như AKMAL, trước hết cần truy cập vào Website của WCO để tìm hiểu các vấn đề về thủ tục và làm theo hướng dẫn. Việc được công nhận đòi hỏi phải mất nhiều thời gian và phụ thuộc vào nhiều vấn đề khác như chất lượng giảng viên, thống kê số liệu về đào tạo hợp tác quốc tế, trình độ công nghệ thông tin, vài trò của cán bộ điều phối tại WCO…

Giữa Malaysia và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Trường HQVN đang định hướng trở thành một trong những trung tâm đào tạo cán bộ công chức hải quan lớn nhất trong khu vực như AKMAL, những kinh nghiệm đào tạo trên đây của AKMAL rất đáng cho Trường HQVN học tập để vươn tới thực hiện mục tiêu chiến lược của mình.
Một số hình ảnh trong chuyến công tác tại AKMAL của Đoàn HQ Việt Nam do đ/c Vũ Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng Trường HQVN làm Trưởng đoàn.

Một số hình ảnh trong chuyến công tác tại AKMAL của Đoàn HQ Việt Nam do đ/c Vũ Hồng Vân  – Phó Hiệu trưởng Trường HQVN làm Trưởng đoàn.

 
Đoàn công tác của Trường Hải quan chụp ảnh lưu niệm với đại diện lãnh đạo Học viện Hải quan Hoàng gia Malaysia


Đoàn công tác của Trường Hải quan trao đổi kinh nghiệm đào tạo với Học viện Hải quan Hoàng gia Malaysia


Đoàn công tác của Trường Hải quan chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Học viện Hải quan Hoàng gia Malaysia


Đ/c Vũ Hồng Vân trao quà lưu niệm của THQVN cho Giám đốc Học viện Hải quan Hoàng gia Malaysia


Phía ngoài trường bắn của Học viện Hải quan Hoàng gia Malaysia


Phòng xử án giả định của Học viện Hải quan Hoàng gia Malaysia

Hằng Nguyễn – Giảng viên Khoa Nghiệp vụ.