Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Kinh nghiệm đào tạo của Hải quan Pháp

Cập nhật : 07/12/2018
Lượt xem: 243

(BBT) - Nằm trong chương trình hợp tác quốc tế năm 2018, từ ngày 21 đến ngày 30/11/2018, được sự đồng ý của Tổng cục Hải quan, Trường Hải quan Việt Nam đã sang thăm và làm việc với Hải quan Pháp. Chuyến thăm và làm việc này đã đem lại nhiều kết quả cho các cán bộ tham gia đoàn công tác về tư duy đổi mới trong công tác đào tạo cũng như tuyển dụng được học tập từ Hải quan Pháp.

Đoàn đã làm việc với Tổng cục Hải quan Pháp; Vụ tuyển dụng và quản lý đào tạo; Trường Hải quan Tourcoing và Trường Hải quan La Rochelle. Nội dung làm việc liên quan chủ yếu đến: Việc hợp tác đào tạo giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Pháp; cơ cấu tổ chức và hoạt động đào tạo của Hải quan Pháp; cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ đào tạo của các Trường; các hình thức đào tạo và nội dung đào tạo của Hải quan Pháp.


Đoàn Trường Hải quan Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Hải quan Pháp
(Ảnh: V.H.Vân)


Hải quan Pháp rất quan tâm đến công tác đào tạo công chức hải quan, họ cho rằng chất lượng công chức là vấn đề quyết định trong công tác của ngành Hải quan. Đứng trên quan điểm đó, Hải quan Pháp đã thành lập 02 Trường đào tạo:

Thứ nhất là Trường Hải quan Tourcoing: Chịu trách nhiệm đào tạo công chức hải quan loại A làm lãnh đạo điều hành.

Trong Trường Hải quan Tourcoing có Viện nghiên cứu cán bộ quản lý hải quan chịu trách nhiệm nghiên cứu và đào tạo cán bộ quản lý hải quan, chủ yếu tập trung đào tạo các kỹ năng quản lý. Hải quan Pháp thành lập Viện này nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng nhiệm vụ của ngành Hải quan.

Thứ hai là Trường Hải quan La Rochelle: Chịu trách nhiệm đào tạo công chức hải quan loại B và C làm trực tiếp tại hiện trường.

Việc đào tạo luôn chú trọng đến thực hành. Đối với Trường Hải quan La Rochelle đào tạo công chức loại B, C trực tiếp thực thi nên được trang bị đầy đủ và hiện đại đảm bảo hiệu quả cao nhất của việc đào tạo như: Trường bắn hiện đại phục vụ bắn đạn giả và đạn thật; trung tâm huấn luyện chó (chó phát hiện ma túy; chó phát hiện thuốc nổ; chó phát hiện vũ khí; chó phát hiện tiền); phòng tập đa năng để học võ thuật và các cách sử dụng công cụ hỗ trợ như dùi cui, còng số tám, áo giáp…; bãi tập lái xe địa hình và hàng chục xe địa hình phân khối lớn phục vụ đào tạo công tác truy đuổi; các gara ô tô chuyên sửa chữa các ô tô và mô tô bị hỏng trong quá trình luyện tập; container; các loại phương tiện như xe tải, xe container, xe khách… để giảng dạy học viên cách khám xét từng loại phương tiện; các mẫu xe là tang vật điển hình cất dấu ma túy bằng nhiều thủ đoạn được lưu trữ để giảng dạy thực tế cho học viên (chủ yếu do Hải quan Pháp mua lại của Tòa án); xưởng in sách và tài liệu….


Những hình ảnh tại Trường đào tạo Hải quan Pháp
(Ảnh: V.H.Vân)


Học viên Hải quan Pháp thực hành bắn súng
(Ảnh: V.H.Vân)Công tác huấn luyện chó nghiệp vụ
(Ảnh: V.H.Vân)Các thiết bị quân dụng trang bị cho học viên thực hành
(Ảnh: V.H.Vân)

Các chương trình đào tạo được thiết kế khoa học phù hợp với từng loại đối tượng và cấp độ. Có nhiều hình thức đào tạo được áp dụng. Đầu tiên phải kể đến là loại hình đào tạo tập trung tại 02 trường. Tiếp đến là đào tạo trực tuyến. Chương trình đào tạo trực tuyến do Hải quan Pháp tự xây dựng để sát với thực tế chính sách cũng như thực tế của Pháp; Hải quan Pháp hầu như không sử dụng tài liệu đào tạo của chương trình EClick của WCO (tỷ lệ sử dụng là 2%). Ngoài ra còn các hình thức: đào tạo tại chỗ tại hải quan địa phương, đào tạo tại doanh nghiệp và đào tạo theo yêu cầu.

Bên cạnh việc chú trọng, quan tâm đến học viên thì Hải quan Pháp cũng rất quan tâm đến đội ngũ giảng viên. Tại Trường Hải quan Tourcoing và Trường Hải quan Larochell đều có giảng viên cơ hữu. Đối với giảng viên công tác tại Trường Hải quan sẽ được Hải quan Pháp trợ cấp thêm 200 Euro/tháng cho mỗi người. Ngoài ra, các trường cũng sử dụng đội ngũ giảng viên kiêm chức của hải quan địa phương có kinh nghiệm và kiến thức sư phạm để giảng dạy tại trường. Việc giảng viên kiêm chức được mời đi giảng ở các Trường là niềm tự hào và không bao giờ từ chối.

Thông qua nội dung khảo sát, học tập và trao đổi kinh nghiệm, Đoàn công tác đã thu nhận được nhiều kiến thức và kinh nghiệm về đào tạo, tuyển dụng của Hải quan Pháp. Chuyến đi tuy ngắn nhưng đã đem lại nhiều kỷ niệm đẹp về sự đón tiếp nồng hậu của các bạn đồng nghiệp Hải quan Pháp.

(BBT)