Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Không khí sôi nổi, hào hứng tại Lễ khai giảng Lớp tập huấn thứ 4 chương trình đào tạo trực tuyến CLiKC! tại TP. Hồ Chí Minh

Cập nhật : 29/05/2019
Lượt xem: 97

(BBT) - Ngày 28/5/2019, Trường Hải quan Việt Nam tổ chức Lễ khai giảng Lớp tập huấn thứ 4 chương trình đào tạo trực tuyến CLiKC! của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) tại TP. Hồ Chí Minh. Tới dự buổi Lễ có ông Bùi Ngọc Lợi - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thầy Nguyễn Đình Phiên - Hiệu trưởng Nhà trường, giảng viên Trường Hải quan; bà Nguyễn Thị Cẩm Bình - cán bộ quản lý chương trình của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID); ông Trần Thoang - Phó Giám đốc Dự án Tạo thuận lợi thương mại của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (Dự án TFP của USAID); ông Lê Anh Quân - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Cục Hải quan TP. HCM; các cán bộ Dự án TFP cùng 33 học viên đến từ Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Cục Hải quan Thừa Thiên Huế và Cục Hải quan TP. Hải Phòng.


Phát biểu tại Lễ khai giảng, ông Bùi Ngọc Lợi - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ nhấn mạnh vai trò nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức Hải quan. Chương trình CLiKC! có tổng cộng trên 500 giờ học với 24 khóa học khác nhau trong đó có 09 nội dung chưa có trong chương trình đào tạo của Hải quan Việt Nam như Hải quan xanh, Quản lý biên giới phối hợp (CBM),… Hải quan Việt Nam sẽ lựa chọn những khóa học phù hợp để đưa vào chương trình đào tạo. Khóa tập huấn CLiKC! sẽ góp phần tạo nên phong trào học tập, hình thành ý thức, động lực tự học, tự nghiên cứu của mỗi cá nhân nhằm rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa.


 
Học viên tham dự khóa học và Lãnh đạo Trường Hải quan Việt Nam, 
đại diện Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) chụp ảnh lưu niệm


Ông Trần Thoang - Phó Giám đốc Dự án TFP hy vọng thông qua khóa học, học viên sẽ hiểu được thế nào là tạo thuận lợi thương mại và 12 biện pháp kỹ thuật tạo thuận lợi thương mại. Khóa học bao trùm hầu hết các nội dung liên quan đến nghiệp vụ hải quan như: Trị giá hải quan, Quản lý rủi ro, Kiểm tra sau thông quan, Khung tiêu chuẩn an ninh và tạo thuận lợi thương mại, Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại (TFA) của Tổ chức Thương mại thế giới, … Học viên phải căn cứ vào vị trí việc làm của bản thân để đăng ký khóa học phù hợp và lấy chứng chỉ nộp về Trường Hải quan Việt Nam theo đúng quy định.


 
Các học viên và khẩu hiệu quyết tâm "Yes, I do"


Hiệu trưởng Nhà trường - thầy Nguyễn Đình Phiên chỉ rõ nhu cầu được đào tạo và phải đào tạo trong ngành Hải quan rất lớn. Kể từ năm 2013, ngành Hải quan không tổ chức thi công chức trong khi khối lượng công việc lớn, yêu cầu đối với công việc ngày càng cao, nguồn nhân lực nếu không được bồi dưỡng kịp thời theo các chuân mực của Hải quan thế giới thì không thể đáp ứng được yêu cầu công việc. Do vậy, công tác đào tạo và tự đào tạo đóng vai trò quan trọng nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức ngành Hải quan rất quan trọng. Trong bối cảnh công việc bận rộn như hiện nay, việc đào tạo trực tuyến là một trong các biện pháp tối ưu để học viên vừa đảm bảo việc cập nhật nâng cao kiến thức vừa đảm bảo công việc được giao. Đồng thời, thầy Nguyễn Đình Phiên cũng nhấn mạnh, chứng chỉ của khóa học do WCO cấp có giá trị quốc tế. Các học viên đạt được chứng chỉ đồng nghĩa với việc đã bước đầu tiếp cận được các kiến thức chuẩn mực của thế giới. Về lâu dài, Vụ Tổ chức cán bộ cùng Trường Hải quan Việt Nam sẽ so sánh, đánh giá hai chương trình đào tạo: CLiKC! và nghiệp vụ hải quan tổng hợp để tìm các module tương đồng, tiến tới đề xuất Lãnh đạo Tổng cục miễn giảm thời lượng học tập trung cho học viên của Ngành ở lớp Nghiệp vụ Hải quan tổng hợp. Thầy cũng chỉ đạo Nhóm Điều phối viên đưa thêm các kinh nghiệm của 03 lớp tập huấn trước để lớp thứ 4 đạt hiệu quả cao hơn.


 
Ông Bùi Ngọc Lợi - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu khai giảngThầy Nguyễn Đình Phiên - Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam
tuyên bố khai giảng khóa học


Tiếp theo chương trình, chuyên gia Dự án TFP giới thiệu các khóa học và hướng dẫn học viên các kỹ năng thực hành trên máy. Lớp học hào hứng, sôi nổi khi được xem các clips liên quan đến chuyên đề Tạo thuận lợi thương mại TFA. 100% học viên giơ tay quyết tâm học và lấy chứng chỉ trước 15h chiều ngày 29/5/2019.


(Thoa Nguyễn - Khoa KTTH)