Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Khởi động lại chương trình đào tạo trực tuyến (e-learning) tại Trường Hải quan Việt Nam

Cập nhật : 15/05/2019
Lượt xem: 137

(BBT) -  Sau khi chạy thử nghiệm một  bài giảng sử dụng công nghệ e-learning từ năm 2014, do nhiều nguyên nhân, hình thức giảng dạy trực tuyến chưa được áp dụng, triển khai tại Trường Hải quan Việt Nam. Ngày 15/5/2019, với sự phối hợp của Dự án Tạo thuận lợi thương mại (TFP), Trường Hải quan Việt Nam tổ chức Hội thảo về đào tạo trực tuyến với hy vọng sẽ có những sản phẩm đầu ra về e-learning như kỳ vọng.

Việc ứng dụng e-learning đã trở thành xu thế của hải quan toàn cầu

Thực tế, e-learning không phải là một ý tưởng mới và nó đã được ứng dụng từ lâu trong lĩnh vực xây dựng năng lực hải quan. Từ năm 2003, Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) đã giới thiệu một chương trình e-learning như một công cụ thiết yếu của chiến lược đào tạo nhằm cải thiện chất lượng và số lượng của đào tạo đối với các cơ quan quản lý hải quan trên toàn cầu. Những khóa học trực tuyến mới nhất hiện đã được cung cấp trên chương trình CLiKC! của WCO. Các nước thành viên của WCO được khuyến khích cử công chức hải quan tham gia các khóa học online trên CLiKC! thông qua việc đăng ký với điều phối viên quốc gia của chính hải quan quốc gia đó. Theo số liệu tính đến cuối năm 2018, CLiKC! hiện có hơn 23.000 tài khoản đăng ký và cung cấp 25 khóa học thuộc nhiều lĩnh vực hải quan liên quan đến tạo thuận lợi thương mại, phân loại hàng hóa, trị giá và môi trường,...

Tuy nhiên, ở Hải quan Việt Nam nói chung, số lượng cán bộ công chức có tài khoản của chương trình CLiKC! tương đối nhiều, nhưng thực sự hoàn thành và được WCO cấp chứng chỉ có 1 học viên tính đến cuối tháng 2 năm 2019.  Thuật ngữ “chương trình đào tạo trực tuyến (e-learning)” đã được Trường Hải quan Việt Nam tiếp cận từ năm 2014 nhưng chưa lan tỏa và song hành cùng các chương trình, phương pháp đào tạo truyền thống của Trường. E-learning là một trong các nội dung trọng điểm của Đề án “Nâng cao năng lực đào tạo của Trường Hải quan Việt Nam đến năm 2020” được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt theo Quyết định số 1844/QĐ-BTC ngày 30/07/2014 và nằm trong chiến lược cải cách, hiện đại hóa của Trường.

Như ở trên đã nói, cho đến trước tháng 4 năm 2019, cả ngành chỉ có 1 công chức hoàn thành một vài khóa học trên CLiKC! nhưng sau khi Trường Hải quan Việt Nam được Lãnh đạo Tổng cục Hải quan giao nhiệm vụ làm điều phối viên quốc gia chương trình này, kết hợp sự hỗ trợ từ Dự án TFP, Trường đã tổ chức đào tạo cho hơn 100 học viên và có khoảng hơn 130 chứng chỉ đã được WCO cấp cho các học viên này.

Thực tế triển khai chương trình đào tạo trực tuyến CLiKC! của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) cho công chức Hải quan Việt Nam thời gian qua đã khẳng định xu thế đào tạo này được tất cả các học viên ủng hộ, rất cần thiết và cần được xác định bình đẳng như một trong các trụ cột phát triển bền vững của Trường cũng như trên lộ trình hướng đến là một trung tâm đào tạo hải quan vùng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trên cơ sở đó, Trường Hải quan Việt Nam phối hợp cùng Dự án TFP tổ chức Hội thảo đào tạo trực tuyến để thu thập các kinh nghiệm xây dựng Hệ thống này.

Hội thảo về đào tạo trực tuyến "tái khởi động" e-learning tại Trường Hải quan Việt Nam

Mục tiêu mà Hội thảo hướng tới là giới thiệu các kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến. Các chuyên gia của Dự án sẽ tìm hiểu về tình hình đào tạo thực tế, chiến lược đào tạo của Trường, nguyện vọng của Trường về đào tạo trực tuyến, cách làm thế nào để đào tạo trực tuyến trở thành một công cụ đào tạo hữu ích của Trường, làm thế nào để Trường Hải quan Việt Nam  xây dựng được hệ thống quản lý học tập LMS. 

Việc đạt được mục tiêu, tầm nhìn chung là rất quan trọng, vì đây là Hội thảo có tính nền tảng và định hướng cho các bước tiếp theo trong quá trình xây dựng Hệ thống e-learning tại Trường.

Theo đó, Trường Hải quan Việt Nam sẽ giới thiệu về Trường và thực tế triển khai đào tạo trực tuyến tại Trường. Các thành viên tham dự Hội thảo sẽ cùng nhau giới thiệu và trao đổi về đào tạo trực tuyến, kinh nghiệm thực hiện e-learning, các sản phẩm e-learning đã thực hiện; thảo luận chi tiết các chương trình đào tạo trực tuyến, kết hợp đào tạo trực tuyến với các loại hình đào tạo khác, các tài liệu tập huấn,...

Chi tiết chương trình Hội thảo có thể xem tại http://truonghaiquan.edu.vn/vi/thong-bao.nd20/chuong-trinh-hoi-thao-dao-tao-truc-tuyen-ngay-1552019.i1675.html

Đáng lưu ý trong chương trình là hoạt động (1) thăm quan cơ sở vật chất của Trường; (2): các lớp học (theo phương pháp truyền thống) đang diễn ra tại Trường.

Việc khảo sát và có một hình dung sơ bộ về hình thức, cách thức giảng dạy hiện đang có tại Trường Hải quan Việt Nam sẽ giúp chuyên gia tư vấn (của Dự án TFP) có những đánh giá tổng quan và có thể đưa ra các tư vấn sát với thực tiễn hơn.

Hội thảo sẽ diễn ra trong cả ngày 15/5/2019 với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Phiên - Hiệu trưởng Nhà trường, sự tham gia của Lãnh đạo các Khoa, Phòng, các giảng viên và chuyên viên Nhà trường, các khách mời từ Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế.

(Khánh Yên)