Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Khoa Kiến thức tổng hợp và Ngoại ngữ: Quyết tâm để phát triển hơn nữa

Cập nhật : 15/07/2016
Lượt xem: 820

(truonghaiquan.edu.vn) - Khoa Kiến thức tổng hợp và Ngoại ngữ hiện nay tiền thân là Phòng Đào tạo Kiến thức chung thuộc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng công chức Hải quan, được thành lập theo Quyết định số 64/QĐ-BTC ngày 06/01/2006 của Bộ Tài chính. Từ khi thành lập đến nay, Khoa đã có những sự thay đổi, phát triển kể cả về chức năng, nhiệm vụ, biên chế, nhân sự… cùng với quá trình phát triển của Trường Hải quan Việt Nam.Tập thể các thầy, cô Khoa Kiến thức tổng hợp và Ngoại ngữ
(Ảnh tư liệu website)


Giai đoạn từ năm 2006 - 2009:

Năm 2006, Phòng Đào tạo Kiến thức chung thuộc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng công chức Hải quan được thành lập. Mới đầu, Phòng chỉ gồm 1 người là Thầy Ngô Chí Thong - Phó Trưởng phòng phụ trách được điều động từ Cục Kiểm tra sau thông quan về Phòng. Đến cuối năm 2007, Phòng được bổ sung thêm 1 công chức tuyển mới là Cô Nguyễn Mai Hương tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội.

Giai đoạn này, Phòng được giao nhiệm vụ phụ trách đào tạo 02 nhóm chuyên đề tại lớp Nghiệp vụ hải quan tổng hợp: nhóm chuyên đề Xây dựng lực lượng Hải quan (gồm các bài: Lịch sử hải quan; Tổ chức bộ máy, công chức, công vụ và văn hóa ứng xử của công chức hải quan; Liêm chính hải quan; Phòng chống tham những, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong ngành Hải quan) và nhóm chuyên đề Kiến thức chung (bao gồm các bài: Pháp luật hải quan; Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan; Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo trong ngành hải quan; Hợp tác quốc tế; Hiện đại hóa hải quan, Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan).

Ngoài nhiệm vụ cụ thể như trên, Phòng còn được giao nhiệm phối hợp với các đơn vị tổ chức các lớp học chuyên sâu liên quan đến các chuyên đề đào tạo được giao phụ trách; thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và phối hợp quản lý các lớp đào tạo khác do Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng công chức hải quan tổ chức.

Với nhiệm vụ được giao như trên, giai đoạn này Phòng Đào tạo Kiến thức chung chỉ có 02 người nhưng đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn được giao. Cụ thể: đã đảm bảo đầy đủ giáo trình, tài liệu, giáo viên giảng dạy tại các lớp Nghiệp vụ Hải quan tổng hợp; phối hợp tổ chức được các lớp học chuyên sâu, như phối hợp với Tòa Hành chính Tòa án nhân dân tối cao tổ chức 02 lớp Kỹ năng tranh tụng tại Tòa; phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính tổ chức 09 lớp học Tiền công vụ; phối hợp với Vụ Tài vụ Quản trị tổ chức 10 lớp quản lý tài sản; phối hợp với Bộ Kế hoạch - Đầu tư tổ chức 02 lớp cấp chứng chỉ quản lý dự án và đấu thầu; phối hợp với Học viện Quản lý Giáo dục tổ chức 01 lớp nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên trong Ngành; phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức 02 lớp Đào tạo các nhà đào tạo do chuyên gia Pháp giảng dạy cho đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo trong Ngành; phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức 01 lớp học chuyên sâu nghiệp vụ báo chí cho cán bộ, công chức, phóng viên làm công tác tuyên truyền… Ngoài ra, đã trực tiếp chủ trì nghiên cứu hoàn thiện 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở mã số 02 “Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên trong ngành Hải quan” và tham gia nghiên cứu hoàn thiện 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Ngành “Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo công chức Hải quan đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa” mã số 04-N2006 do Giám đốc Trung tâm chủ trì.

Giai đoạn 2009 - 2011:

Cuối năm 2008, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng công chức Hải quan có sự thay đổi người đứng đầu: Thầy Đào Ngọc Oánh được điều động về làm Giám đốc thay Thầy Nguyễn Viết Hồng. Theo đó, nhiệm vụ của Phòng Đào tạo Kiến thức chung cũng có sự thay đổi, ngoài nhiệm vụ được giao như giai đoạn trên thì Phòng còn được giao thêm nhiệm vụ quản lý đào tạo tất cả các lớp học nghiệp vụ Hải quan tổ chức tại Trung tâm; tham mưu đề xuất, xây dựng chuẩn hóa lại tất cả các quy trình, quy chế về đào tạo và quản lý học viên của Trung tâm; phụ trách đào tạo thêm 01 nhóm chuyên đề Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan (bao gồm các bài: Phân loại hàng hóa, Xuất xứ, Trị giá hải quan và Sở hữu trí tuệ). Nhân sự Phòng được bổ sung thêm 02 người: Thầy Nguyễn Quang Hùng - Phó Trưởng khoa được điều động từ Cục Hải quan Lào Cai về và Thầy Đỗ Văn Lê tốt nghiệp Đại học Ngoại thương tuyển dụng mới.

Với nhiệm vụ và quân số biên chế được giao như trên, Phòng Đào tạo Kiến thức chung đã tham mưu, triển khai nhiệm vụ theo đúng chỉ đạo của Thầy Đào Ngọc Oánh và tạo ra những đột phá mới trong công tác đào tạo tại Trung tâm trong giai đoạn này. Cụ thể:

- Lần đầu tiên trong Ngành tổ chức nhiều lớp học (4 đến 6 lớp) và tập trung nhiều học viên (khoảng 250 đến 300 người) trong cùng một thời điểm tại Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng công chức Hải quan;

- Việc quản lý học viên, duy trì kỷ cương kỷ luật tại các lớp học được thực hiện như môi trường của Quân đội: Học viên về Trường trước khi học nghiệp vụ phải học Điều lệnh đội ngũ; thực hiện việc chào cờ vào sáng ngày thứ hai hàng tuần; xếp hàng đầu giờ tập trung đi lên lớp học vào mỗi buổi học;

- Thay đổi cách thức đào tạo tại các lớp nghiệp vụ hải quan tổng hợp: Học viên học theo Khung chương trình đào tạo 6 tháng (3 tháng học lý thuyết tại Trường; 3 tháng quay trờ về đơn vị thực tập, viết bài tiểu luận cuối khóa, sau đó quay trở lại Trường bảo vệ tiểu luận trước khi tốt nghiệp ra Trường).

Với những đột phá như trên, công tác đào tạo của Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng công chức hải quan giai đoạn này có những chuyển biến nhất định, được dư luận đồng tình ủng hộ, được các Cục Hải quan địa phương đánh giá cao.

Giai đoạn 2011 đến nay:


Thực hiện Quyết định 02/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng công chức Hải quan được đổi tên thành Trường Hải quan Việt Nam. Theo đó, Phòng Đào tạo Kiến thức chung cũng được đổi tên thành Khoa Kiến thức tổng hợp và Ngoại ngữ. Nhiệm vụ của Khoa có sự thay đổi:

- Nhiệm vụ quản lý đào tạo các lớp Nghiệp vụ hải quan tổng hợp chuyển giao về Phòng Đào tạo và Quản lý học viên;

- Nhiệm vụ đào tạo nhóm chuyên đề Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan: Phân loại, Xuất xứ, Trị giá chuyển về Khoa Thông quan và chuyên đề Sở hữu trí tuệ chuyển về Khoa Kiểm tra sau thông quan và Kiểm soát hải quan.

- Nhiệm vụ đào tạo ngoại ngữ được giao bổ sung thêm vào nhiệm vụ của Khoa.

Nhân sự của Khoa trong giai đoạn này thường xuyên có sự biến động: Năm 2010 bổ sung thêm 02 công chức tuyển mới: Cô Vũ Thu Huyền tốt nghiệp Đại học Hà Nội; Thầy Nguyễn Bảo Trung tốt nghiệp Đại học Phương đông; điều động đi khỏi Khoa 01 người (Thầy Nguyễn Quang Hùng sang Khoa Thông quan); tháng 9/2011 bổ sung thêm Cô Nguyễn Thị Thoa tốt nghiệp Đại học Thăng Long; cuối 2012 điều động đi 02 người: Thầy Nguyễn Bảo Trung sang Văn phòng Trường và Thầy Đỗ Văn Lê sang Phòng Đào tạo. Năm 2013 bổ sung thêm 01 người là Cô Lê Thị Lệ Hằng tốt nghiệp Đại học Ngoại thương nhưng sau đó đến cuối năm 2014 lại điều động sang Khoa Thông quan và lúc này Khoa cũng được bổ sung thêm 1 người (Thầy Trần Thoang công tác tại Văn phòng trường) về Khoa. Năm 2015 điều động khỏi Khoa 01 người (Cô Nguyễn Mai Hương sang công tác tại Cục Thuế Xuất Nhập Khẩu). Đến nay, biên chế của Khoa chỉ còn 05 Thầy Cô.

Với nhiệm vụ và biên chế được giao, Khoa luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong giai đoạn này, Khoa đã chủ trì tham mưu và đề xuất xây dựng, hoàn thiện lần đầu tiên trong lịch sử ngành Hải quan khung chương trình và cuốn giáo trình đào tạo “Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành hải quan”; khung chương trình, tài liệu đào tạo lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp Tổ, Đội. Chương trình, giáo trình các lớp học này đã được đưa vào tổ chức đào tạo thực tế ở trong Ngành, mỗi năm 3 đến 4 lớp, được học viên các lớp đánh giá nội dung đào tạo sát thực và có ý nghĩa cao.

Có thể nói, quá trình hình thành và phát triển Khoa Kiến thức tổng hợp và Ngoại ngữ (tiền thân là Phòng Đào tạo Kiến thức chung) của Trường Hải quan Việt Nam có những bước thăng trầm nhất định (cả về nhiệm vụ, biên chế) nhưng đã khẳng định được vai trò, vị trí trong tiến trình phát triển Trường Hải quan Việt Nam. Hàng năm, Khoa đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được công nhận là tập thể lao động xuất sắc, được tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp Lãnh đạo Tổng cục, Bộ Tài chính, Chính phủ. Trong những năm tới, Khoa sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, hoàn thành việc đào tạo theo kế hoạch của Tổng cục Hải quan và Trường Hải quan Việt Nam, tham gia vào các hoạt động đào tạo trong nước và quốc tế…góp phần phấn đấu đưa Trường Hải quan Việt Nam trở thành Trung tâm đào tạo của khu vực và thế giới.

(Ngô Chí Thong - Trưởng Khoa Kiến thức tổng hợp và Ngoại ngữ)