Hỏi :

Hỏi:  Thời gian vừa qua có nhiều văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực hải quan. BBT website truonghaiquan.edu.vn có thể thống kê giúp chúng tôi một số văn bản từ tháng 9 năm 2018 đến nay để chúng tôi tiện theo dõi không (Công ty XNK Gỗ Trường An)

Trả lời :

Hỏi:  Thời gian vừa qua có nhiều văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực hải quan. BBT website truonghaiquan.edu.vn có thể thống kê giúp chúng tôi một số văn bản từ tháng 9 năm 2018 đến nay để chúng tôi tiện theo dõi không (Công ty XNK Gỗ Trường An)

Đáp: Công ty có thể tham khảo một số văn bản như sau:

1. Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

2. Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

3. Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022.

4. Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục tại cửa khẩu nhập.

5. Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

6. Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.

7. Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

8. Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

9. Thông tư số 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định và Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

10. Thông tư 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

11. Thông tư 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

(BBT)

Hỏi :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Trả lời :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Đáp: Để nắm được mã HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan, DN có thể lựa chọn phương án đề nghị xác định trước mã số hàng hoá theo quy định hiện hành. Theo đó, tại Khoản 11, Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định “2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan: a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi XNK lô hàng”. Cũng tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: “1. Hồ sơ, mẫu hàng hoá xác định trước mã số. a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này; b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hoá cung cấp (bản phân tích thành phần, catologue, hình ảnh hàng hoá): 1 bản chụp; c) Mẫu hàng hoá dự kiến XNK (nếu có)".

Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Khóa đào tạo “Xây dựng năng lực về quản lý rủi ro, thu thập phân tích thông tin, xác định trọng điểm hàng hóa đường biển”: Thành công vượt trên sự mong đợi

Cập nhật : 01/07/2019
Lượt xem: 225

(BBT) - Đào tạo nâng cao năng lực cho Hải quan Việt Nam về xây dựng năng lực quản lý rủi ro, thu thập thông tin và phân tích thông tin, xác định trọng điểm hàng hóa đường biển là khóa đào tạo đầu tiên trong khuôn khổ hợp tác giữa Hải quan Việt Nam và cơ quan bảo vệ biên giới Anh (gọi tắt là UKBF). Khóa đào tạo diễn ra vào trung tuần tháng 6 (10/6-14/6/2019) do Trường Hải quan Việt Nam và Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp tổ chức đã kết thúc thành công vượt sự mong đợi của các bên. 


Chương trình khóa học được thiết kế khoa học và hợp lý. Khóa học có thời lượng 5 ngày với số lượng 13 học viên là các cán bộ công làm nghiệp vụ quản lý rủi ro tại Cục Quản lý rủi ro, Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Cục Hải quan TP. Hải Phòng và các giảng viên Trường Hải quan Việt Nam. Số lượng học viên tham gia khóa học không lớn như các khóa đào tạo thông thường khác, vừa đủ để đảm bảo cho tất cả học viên đều có cơ hội trao đổi, thảo luận, tham gia các hoạt động nhóm và tập trung cao độ vào việc học tập. 


Nội dung chương trình đào tạo cũng rất phong phú, đáp ứng được nhu cầu kiến thức của Hải quan Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Một khối lượng lớn thông tin, kiến thức và kinh nghiệm thực tế đã được các giảng viên truyền đạt cho học viên trong 5 ngày học tập. Được biết, 2 tháng trước khi khóa học được tổ chức, các chuyên gia hải quan của UKBF đã có nhiều buổi làm việc và khảo sát với phía Hải quan Việt Nam để thiết kế được nội dung chương trình đào tạo phù hợp với thực tế và nguyện vọng của Hải quan Việt Nam. Chương trình đào tạo đã tập trung vào các nội dung chính: quy trình xác định trọng điểm; vai trò của chuỗi cung ứng; những hệ thống hỗ trợ quá trình phân tích rủi ro; kiểm tra độ chính xác của nguồn thông tin mở; truy tìm và theo dõi công-ten-nơ; giới thiệu về CITES và các phụ lục; quy trình và chứng từ về CITES; xác định và nhận diện hàng hóa CITES. Bên cạnh đó là các bài tập thực hành xác định rủi ro trên eManifest, các chứng từ liên quan đến hàng hóa, các phụ lục của Công ước Cites và các mẫu vật được các chuyên gia sưu tầm. 


Phương pháp giảng dạy được các học viên đánh giá rất cao. So với các khóa đào tạo của các nước khác tổ chức cho Hải quan Việt Nam trước đó, khóa đạo do các chuyên gia UKBF được đánh giá là có chất lượng vượt trội. Ngoài việc truyền đạt các kiến thức mang tính lý thuyết, các chuyên gia đưa ra rất nhiều bài tập thực hành từ cấp độ dễ đến khó tăng dần để học viên thực hành. Thời gian làm bài tập thực hành chiếm một thời lượng lớn trong suốt quá trình học. Lớp học được chia làm 4 nhóm nhỏ (3-4 người/nhóm), nên buộc tất cả các học viên đều phải học tập nghiêm túc và trình bày kết quả làm việc trước lớp học. Sự lôi cuốn học viên ở đây là các bài tập thực hành rất sát với thực tế và những kinh nghiệm quý báu về công tác xác định trọng điểm của Hải quan Anh mà các chuyên gia chia sẻ. Đến tận những giây phút cuối cùng trước khi khóa học kết thúc, các học viên vẫn tranh thủ thời gian để đặt ra các câu hỏi cho các chuyên gia. Chính tinh thần học tập sôi nổi, nghiêm túc của các học viên cũng là yếu tố quyết định sự thành công của khóa đào tạo. 

Một yếu tố khác không kém phần quan trọng góp phần làm nên thành công của lớp học là khâu tổ chức. Trường Hải quan được giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức khóa đào tạo đã làm tốt vai trò của mình và để lại dấu ấn tốt đẹp cho các giảng viên và học viên. Trường đã tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất cho các học viên và giảng viên trong suốt thời gian học tập. Phát biểu trong lễ bế mạc khóa đào tạo, đại diện của UKBF - ngài Paul Goldsack (cũng là đại diện của Đại sự quán Anh tại Hà Nội) đã đánh giá cao môi trường học tập của Trường HQVN. Ngài Paul Goldsack khẳng định:“Cơ sở vật chất của Trường Hải quan Việt Nam rất tuyệt vời để sử dụng cho các khóa học tiếp theo”. Đây cũng là cơ hội để Trường Hải quan Việt một lần nữa khẳng định vị thế của mình trong chiến lược phát triển thành một trong những trung tâm đào tạo Hải quan khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 


Một số hình ảnh của khóa đào tạo: 


 
Ngài Paul Goldsack trao chứng chỉ cho các học viên 


 
Thầy Nguyễn Đình Phiên trao chứng chỉ cho các học viên 


 
"Xin chân thành cảm ơn Trường Hải quan Việt Nam" - Ngài Paul Goldsack phát biểu


 
Thầy Nguyễn Đình Phiên chúc mừng khóa học thành công tốt đẹp
và kỳ vọng vào thành công của các khóa học tiếp theo


 
Thầy Nguyễn Đình Phiên trao quà kỷ niệm cho các chuyên gia UKBF


 
Các học viên, chuyên gia, đại diện UKBF, Vụ Hợp tác quốc tế chụp ảnh lưu niệm


(Bài: Hằng Nguyễn - Khoa Nghiệp vụ
Ảnh: Văn phòng)