Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Khép lại Lớp Tiếng Anh dành cho công chức hải quan theo chương trình chuẩn quốc tế IELTS: Những điều để nhớ

Cập nhật : 25/12/2018
Lượt xem: 178

(BBT) – Như tin đã đưa, ngày 20/12/2018, Trường Hải quan Việt Nam tổ chức lễ bế giảng lớp tiếng Anh dành cho cán bộ, công chức hải quan theo chương trình chuẩn khung quốc tế IELTS . Đây là một khóa học được đánh giá là “có rất nhiều điều để nhớ”. Đối với cả người học, người dạy cũng như những người tổ chức lớp. 


Có thể nói đây là khóa học dành được nhiều sự ưu ái và kỳ vọng của Lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Ban Giám hiệu Nhà trường. Bởi nó mở ra một hướng đi mới trong định hướng phát triển công tác đào tạo của Trường Hải quan Việt Nam và của Ngành. 


Khóa học được xây dựng với mục tiêu đào tạo đầu ra cho học viên có thể thành thạo các kỹ năng nghe - nói - đọc - viết tiếng Anh, đạt trình độ IELTS từ 4.0 đến 5.0. Sau khóa học, học viên có tự tin giao tiếp cơ bản hoặc vận dụng kiến thức đó trong công tác chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Ngành. 


Kết thúc khóa học, 10/13 học viên (đạt 83%) đáp ứng yêu cầu theo mục tiêu đã đề ra. Trong đó, 04 học đạt từ 5.0 trở lên và học viên Đào Thị Duyên được nhận giấy khen của Hiệu trưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập. Học viên Đào Thị Duyên nhận giấy khen vì thành tích xuất sắc trong học tập
(Ảnh: N.V.Đ)

Thay mặt lớp, học viên Phạm Ngọc Hải - công chức Cục Hải quan TP. Hà Nội gửi lời tri ân đến Nhà trường và các thầy cô đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho các học viên khi tham dự khóa học này. Học viên đã sơ lược lại quá trình học tập với nỗ lực, vượt lên mọi rào cản về khoảng cách địa lý, áp lực tâm lý, lo lắng và những kỳ vọng của tập thể lớp. Thời gian học tập cùng nhau, với những kỷ niệm vui vẻ đã trở thành cầu nối kết nối các thành viên trong lớp qua những bài học, trang sách. Các thành viên trong lớp đã gần gắn bó với nhau hơn, hỗ trợ và giúp đỡ nhau nhiều hơn cả về học tập và công tác chuyên môn. Bài phát biểu đã làm các thành viên trong lớp rất xúc động. 

Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, thầy Trần Văn Dũng - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã nhấn mạnh ý nghĩa của khóa học và sự khó khăn, quyết tâm của Nhà trường khi tổ chức lớp học trên. Thầy cho biết Ban Giám hiệu Nhà trường và lãnh đạo các đơn vị phối hợp đã tạo điều kiện tối đa có cán bộ, công chức tham gia khóa học này. Có thể nói, khóa học là tâm huyết của cả Lãnh đạo Tổng cục, Nhà trường và các đơn vị Vụ, Cục. Qua đây, thầy giáo cũng biểu dương tinh thần học tập và những nỗ lực hết mình của học viên. Tuy nhiên, Phó hiệu trưởng cũng nhắc nhở các thành viên chưa hoàn thành khóa học cần nghiêm túc và tập trung hơn nữa trong thời gian tới để đạt mục tiêu đề ra. Qua lời phát biểu của đại diện học viên, Ban Giám hiệu Nhà trường đã phần nào hiểu và cảm thông với sự khó khăn, vất vả, áp lực của học viên trong thời gian qua. Từ đó, có cái nhìn tổng quát, đánh giá chính xác các khía cạnh trong quá trình tổ chức lớp và rút kinh nghiệm nghiêm túc cho các khóa học sau. 


 
Thầy Trần Văn Dũng - Phó Hiệu trưởng phát biểu bế giảng
(Ảnh: N.V.Đ)

Cũng trong buổi lễ, đại diện Trung tâm Shelton đã phát biểu và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu Trường Hải quan Việt Nam đã tin tưởng lựa chọn Shelton là đối tác trong việc tổ chức lớp học này. Đồng thời, trung tâm cũng cảm ơn sự phối hợp của các học viên qua từng giai đoạn trong lộ trình học tập. Trung tâm hi vọng có thể có nhiều hơn nữa sự hợp tác với Nhà trường trong thời gian tới. Kết thúc bài phát biểu, Giám đốc Trung tâm gửi tới Ban Giám hiệu, các vị đại biểu và học viên lớp học những lời chúc tốt đẹp nhất. 

 
Đại diện Trung tâm ngoại ngữ Shelton phát biểu ý kiến 
(Ảnh: N.V.Đ)


 
Cả khóa học chụp ảnh lưu niệm
(Ảnh: N.V.Đ)

Kết thúc chương trình, các thầy cô trong Ban Giám hiệu Nhà trường, Giám đốc trung tâm Shelton đã trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, ghi nhận kết quả học tập và chụp ảnh lưu niệm với tập thể lớp.

(Hồng Hường - P.ĐT&QLHV)