Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Khẩn trương biên soạn tài liệu đào tạo Kiểm tra viên cao cấp hải quan

Cập nhật : 27/12/2018
Lượt xem: 151


(BBT) - Ngày 12/11/2018, Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 2062/QĐ-BTC về việc ban hành chương trình bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên cao cấp hải quan. Đây là chương trình đào tạo trọng tâm, với những đòi hỏi đặc biệt cao về nội dung, phương pháp giảng dạy và đội ngũ giảng viên.Chương trình bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên cao cấp hải quan được xây dựng nhằm trang bị những kiến thức cần thiết giúp học viên cập nhật, nâng cao kiến thức lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về hải quan; trang bị một số kỹ năng cần thiết trong thực thi công vụ cũng như để chuẩn bị các điều kiện cho thi nâng ngạch và hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh công chức. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng những yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế. Đối tượng tham gia là các công chức đang giữ ngạch Kiểm tra viên chính hải quan hoặc tương đương, chuẩn bị thi nâng ngạch lên Kiểm tra viên cao cấp hải quan, chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên cao cấp hải quan hoặc công chức chuyển từ ngạch Chuyên viên cao cấp sang ngạch Kiểm tra viên cao cấp hải quan. Căn cứ Công văn số 17345/BTC-TCCB ngày 06/12/2016 của Bộ Tài chính về việc xâu dựng chương trình, biên soạn tài liệu và tổ chức đào tạo bồi dưỡng các ngạch công chức chuyên ngành cao cấp, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ban hành quyết định số 83/QĐ-TCHQ ngày 16/01/2017 về việc thành lập Ban Xây dựng chương trình và Ban Biên soạn tài liệu bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên cao cấp hải quan. Theo đó, Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam là Phó trưởng Ban thường trực, chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức biên soạn chương trình, tài liệu trên. Vụ Tổ chức cán bộ là đầu mối thực hiện các thủ tục báo cáo Bộ Tài chính để tổ chức thẩm định chương trình và tài liệu bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên cao cấp hải quan theo quy định hiện hành. Các đơn vị nghiệp vụ gồm: Vụ Hợp tác quốc tế, Ban Cải cách hiện đại hóa, Vụ Pháp chế, Cục Công nghệ thông tin, Cục Giám sát quản lý hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu giao chủ trì xây dựng nội dung phần Quản lý nhà nước về hải quan nâng cao thuộc chương trình trên. Ngoài ra, Ban còn thành lập Tổ Thư ký giúp việc, đôn đốc trong quá trình xây dựng và biên soạn tài liệu trên. Thực hiện nhiệm vụ được phân công, Tổ Thư ký đã đôn đốc các đơn vị khẩn trương xây dựng chương trình Bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên cao cấp hải quan. Đến cuối năm 2017, cơ bản chương trình trên đã xây dựng xong. Sau khi trao đổi, xin ý kiến các đơn vị Vụ, Cục nghiệp vụ và Cục Hải quan địa phương thông qua các hội thảo sơ bộ về các nội dung, chương trình trên đã được tổng hợp, điều chỉnh phù hợp và trình Bộ Tài chính phê duyệt. Ngày 12/11/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã chính thức ký Quyết định số 2062/QĐ-BTC về việc ban hành chương trình bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên cao cấp hải quan. Đồng thời, giao Tổng cục Hải quan chủ trì biên soạn tài liệu theo nội dung chương trình ban hành kèm theo Quyết định và báo cáo tiến độ thực hiện với Bộ Tài chính định kỳ. Theo kết cấu chương trình được phê duyệt, chương trình bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên cao cấp hải quan có tổng thời lượng là 240 tiết với 13 chuyên đề giảng dạy, 01 chuyên đề báo cáo, đi thực tế và viết đề án, được cụ thể hóa ở 04 phần chính: - Phần 1: Kiến thức hành chính (40 tiết). - Phần 2: Quản ký Nhà nước về hải quan (92 tiết). - Phần 3: Kỹ năng (48 tiết). - Phần 4: Đi thực tế và viết đề án cuối khóa (60 tiết). Ngay sau khi có Quyết định ban hành chương trình trên, ngày 30/11/2018, Ban Xây dựng chương trình và Biên soạn tài liệu bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên cao cấp hải quan đã có công văn thông báo đến các đơn vị khẩn trương triển khai công tác tiếp theo để đảm bảo hoàn thành biên soạn tài liệu trên theo tiến độ đề ra (dự kiến năm 2019). Chương trình bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên cao cấp là một chương trình đào tạo trọng tâm với những yêu cầu, đòi hỏi cao cả về nội dung, phương pháp, đội ngũ giảng viên. Bởi, học viên là những công chức hải quan năng lực chuyên môn cao ở nhiều lĩnh vực, là những người có kinh nghiệm và bản lĩnh nghề nghiệp, mốt số công chức đó giữ vai trò là lãnh đạo các đơn vị. Do vậy, giảng viên phải là các cán bộ có đủ tiêu chuẩn về ngạch, chức vụ, có phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn cao thuộc các khối cơ quan trong và ngoài Ngành. Đây cũng là một thách thức mới đặt ra cho Tổng cục Hải quan nói chung và Trường Hải quan Việt Nam – đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Ngành. Tuy nhiên, với kinh nghiệm đào tạo ngạch công chức (Kiểm tra viên và kiểm tra viên chính hải quan) trong 5 năm qua và sự tin tưởng, ủng hộ của Lãnh đạo Tổng cục cũng như các đơn vị Vụ, Cục, Nhà trường chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ trên một cách tốt nhất. 


Hồng Hường – Phòng ĐT&QLHV