Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

K30A - Hè của Ký ức và kỷ niệm

Cập nhật : 22/07/2013
Lượt xem: 1842

(BBT) - Ngày hôm nay, đối với mọi người có thể là một ngày rất bình thường. Nhưng đối với K30A, ngày bình thường ấy lại là ngày "xúc cảm hóa thành thơ". "Con đường cũ nay bỗng dưng dài quá - Chỗ ngồi quen sao thân thương đến lạ - Mai xa rồi... biết có gặp lại không?"

30A ơi! Ta sắp phải xa rồi

Bao kỷ niệm trong ta còn hiện hữu

Đỏ rực trời, phượng xưa đầy quyến rũ

Ngẩn ngơ lòng, ve xao động ngân vang.

30A ơi! Ta sắp phải xa rồi

Con đường cũ nay bỗng dưng dài quá

Chỗ ngồi quen sao thân thương đến lạ

Mai xa rồi…biết có gặp lại không ?

Ta nghe như phượng đốt trong lòng.

Nhớ những lúc…

Biết giận hờn, biết buồn - vui bất chợt

Biết ngẩn ngơ nhìn những cánh phượng chao nghiêng!

48 ngày kí ức ta sẽ mãi không quên

Bạn bè, thầy cô, Trường Hải quan yêu dấu

Cả buổi đầu gặp nhau, rụt rè “Chào các cậu…”

Tất cả nhẹ nhàng- tha thiết…mãi trong ta!

Tôi sợ ngày mai chúng mình sẽ chia tay…

Xa cổng trường khép kín với thời gian

Sợ phượng rơi là nỗi nhớ bàng hoàng

Sẽ phải sống trong muôn ngàn tiếc nuối…

Mùa hè, mùa thi cứ cuốn vào vòng xoáy của thời gian, chẳng thể kịp níu giữ. Tiếng tíc tắc của đồng hồ như gõ vào nhịp lòng. Từng giây, từng phút trôi qua biết bao cảm xúc còn neo đậu. Nhưng dẫu có ước muốn, dẫu còn lưu luyến thì mãi mãi thời gian cũng không bao giờ quay trở lại. Đó là những “mong ước kỉ niệm xưa” mà mỗi học viên lớp K30A đều ước ao.

Và đây cũng là thời gian chúng ta đang đếm ngược 48 ngày của những kỷ niệm đong đầy. Chắc hẳn trong lòng mỗi người đều mang một nỗi buồn chia tay ngôi trường với những kỉ niệm về bạn bè, thầy cô, những trò đùa nghịch ngợm, dãy bàn đã gắn với biết bao vui buồn, những tiếng cười khúc khích giờ giải lao..

Lớp chúng mình là “địa điểm hội tụ Bắc- Trung- Nam” với học viên từ khối Tổng cục, Cục Hải quan Hà Nội, Hải phòng, Tây Ninh, Đồng Tháp, Đà Nẵng… Mỗi người một cá tính, phong cách và cả những lứa tuổi khác nhau nữa, 48 ngày đã đủ cho chúng mình hiểu nhau chưa nhỉ? Chưa đâu! Nhưng có điểm chung là chúng mình 1 lớp rất rất vui, rất rất đoàn kết và rất rất “tình củm” nữa chứ. Nhớ ngày đầu mọi người lạ lẫm nhau từ khuôn mặt, cái tên, vào lớp chỉ tìm chỗ ngồi cùng bạn quen. Tưởng ấy là dễ nhưng thầy Lê ( chủ nhiệm lớp) sắp xếp tổ và chỗ ngồi xem kẽ giữa các cơ quan làm ai nấy mặt buồn buồn. Nhưng phải cảm ơn Thầy vì chính sự sắp xếp ấy đã tạo sự gần gũi một cách nhanh chóng giữa chúng mình, có những bạn trở nên thân nhau hơn, hay đi học cùng nhau, hay đi ăn thậm chỉ chọn chỗ ngủ ở lớp cũng gần nhau…

Lớp chúng mình là rất rất vui! 58 thành viên, 58 gương mặt nghịch ngợm, cá tính, 58 cảm xúc khác nhau cho 48 ngày đầy kỷ niệm. Tuy chưa đủ để những con người ấy hiểu nhau hơn, trò chuyện nhiều hơn, đi ăn và hát cùng nhau nhiều hơn nhưng cũng đã đủ họ gần nhau, chia sẻ cho nhau nhưng tâm sự ngắn, trao cho nhau nụ cười tươi nhất và những cái ôm nhẹ nhàng. Sẽ nhớ mãi những cái tên được đặt “gấp rút”: Giang Idol, Thủy top, Bình Supper, Trang Cheng cheng, Ngọc ngáo đá, Hưng nhức nhối, Hà sệ,Tuyết tưng tưng...

Ngày ấy sắp đến rồi, ngày của của sự chia ly, ngày mà mỗi chúng ta trở về với công việc của mình nhưng trong ký ức 58 thành viên 30A sẽ luôn nhớ về nhau. Cảm ơn Thầy cô cho chúng em được gắn kết với nhau, truyền chúng em những kiến thức chuyên môn, lòng nhiệt huyết, lòng yêu nghề. Cảm ơn nhé Ban cán sự lớp nhiệt tình, năng nổ vì hoạt động của lớp. Cảm ơn nhé những cô cậu nghịch ngợm luôn sáng tạo những chiêu trò mới để lớp mình luôn cười sảng khoái. Cảm ơn nhé 48 ngày hè háo hức, bồi hồi và lưu luyến khi chia xa.

Cám ơn nhé lớp chúng mình K30A!

Dù cho tung cánh muôn phương

Ơn thầy, nghĩa bạn, tình trường không phai.

(Học viên Trần Thu Hà- Viện Nghiên cứu Hải quan-Lớp K30A)