Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Họp bàn về đào tạo tiếng Anh với Đại sứ quán Úc

Cập nhật : 23/01/2019
Lượt xem: 220
(BBT) - Ngày 22/1/2019, Ban Giám hiệu Trường Hải quan Việt Nam đã có buổi tiếp và làm việc cùng ông Anthony Kneipp - Bí thư thứ nhất (Cơ quan Nhập cư) - Đại sứ quán Úc tại Việt Nam để bàn về các vấn đề liên quan đến hợp tác đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Hải quan nói chung và Trường Hải quan Việt Nam nói riêng. Dự buổi làm việc có đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế cùng Lãnh đạo các Khoa, Phòng, công chức, viên chức, giảng viên liên quan.


Sau khi nghe ông Nguyễn Đình Phiên - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu về tầm quan trọng của Tiếng Anh đối với cán bộ, công chức ngành Hải quan và khái quát quá trìn, chiến lược đào tạo tiếng Anh cho cán bộ, công chức, viên chức Trường Hải quan Việt Nam, ông Anthony Kneipp đánh giá cao nỗ lực của Trường trên tiến trình hội nhập và nâng cao trình độ cho lực lượng giảng viên. Ông Anthony cũng tóm tắt sơ lược các chương trình đào tạo tiếng Anh cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Chính phủ Việt Nam do Chính phủ Úc tài trợ. Các khóa học tiếng Anh được Đại sứ quán Úc tại Hà Nội phối hợp cùng Trường Đại học RMIT thực hiện với các mục tiêu chính: nâng cao khả năng giao tiếp, tập trung phát triển từ vựng, cải thiện khả năng phát âm, mang lại cho học viên sự tự tin khi sử dụng 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) trong các tình huống giao tiếp thường ngày và trong công việc. Các khóa học được thiết kế dành cho nhiều đối tượng, từ người mới bắt đầu đến người có trình độ tiếng Anh căn bản hoặc nâng cao.


 
Việc hợp tác và nhận được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Úc trong đào tạo tiếng Anh
 mở ra những cơ hội mới cho Nhà trường
(Ảnh: N.V.Đ)

Tại buổi làm việc, bà Vũ Hồng Vân - Phó Hiệu trưởng ghi nhận sự giúp đỡ của Australia với Hải quan Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ nói riêng và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nói riêng. Bà Vũ hồng Vân đưa ra các đề xuất đề nghị phía Úc nghiên cứu hỗ trợ trong thời gian tới:

Một là: Hỗ trợ giảng viên có chất lượng sang giảng dạy các khóa tiếng Anh giao tiếp/IELTS/tiếng Anh chuyên ngành Hải quan cho cán bộ, công chức của Ngành hải quan. Hiện nay, cơ sở vật chất của Nhà trường đủ điều kiện để các giảng viên nước ngoài đến sinh hoạt và giảng dạy cũng như có đủ các phương tiện để thực hiện các phương pháp giảng dạy hiện đại.

Hai là: Hỗ trợ đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho giảng viên của Trường Hải quan Việt Nam. Việc đào tạo có thể tiến hành tại Trường Hải quan Việt Nam và có khoảng thời gian thực tập, trau dồi  ngay tại Australia để tăng hiệu quả "thẩm thấu" ngôn ngữ trong môi trường tiếng Anh chuẩn.

Ba là: Hỗ trợ ghi âm (bằng cách đóng vai hoặc thu âm) các video/audio/clip bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Hải quan bằng ngôn ngữ của người bản địa.

Đáp lại các đề xuất từ phía Nhà trường, ông Anthony khẳng định: Tuy ông không thể cam kết các thực hiện các đề xuất của Trường Hải quan ngay trong buổi làm việc ngày hôm nay có thể trở thành hiện thực hay không nhưng các đề xuất này đã mở ra hướng mới trong quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai Bên. Ông sẽ báo cáo và đệ trình các đề xuất này lên cấp có thẩm quyền cao hơn, nhưng theo ông đây là các đề xuất tích cực và nằm trong định hướng hợp tác, phát triển của Chính phủ hai nước.

Không chỉ dừng lại ở việc hợp tác đào tạo tiếng Anh, ông Anthony còn cho rằng giữa Úc và Hải quan Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chương trình liên quan đến kỹ thuật nghiệp vụ hải quan như giấy chứng nhận xuất xứ, trao đổi thông tin tình báo, huấn luyện chó nghiệp vụ, điều tra chống buôn lậu trên biển,... 

Khi xem tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Hải quan do Nhà trường chủ trì biên soạn, ông Anthony bày tỏ ấn tượng về một cuốn sách được làm khá công phu với các thuật ngữ, tình huống nghiệp vụ đậm tính kỹ thuật và đặc thù. Ông hy vọng có thể xem một số video/audio/clip mẫu do Trường thực hiện để có ý tưởng báo cáo cấp trên về các bước phối hợp, hỗ trợ Nhà trường tiếp theo.

Trước đó, phía Úc và Hải quan Việt Nam đã nhiều lần có những buổi trao đổi, tọa đàm về các nội dung liên quan đến trao đổi chuyên gia, tổ chức các đợt khảo sát, trao đổi kinh nghiệm và các chương trình đào tạo. Buổi gặp gỡ ngày hôm nay thêm một lần nữa giúp Đại sứ quán Úc có thêm các cơ sở để xây dựng và hoạch định các kế hoạch, chiến lược làm việc lâu dài cùng Tổng cục Hải quan và Trường Hải quan Việt Nam.Đại diện Đại sứ quán Úc, Vụ HTQT và Ban Giám hiệu cùng
các thành viên dự buổi họp chụp ảnh lưu niệm
(Ảnh: N.V.Đ)


Ban Giám hiệu Nhà trường trân trọng sự hợp tác của Đại sứ quán Úc. Kết thúc buổi làm việc, ông Anthony đi thăm quan Nhà trường và tỏ ra ấn tượng với không khí, cảnh quan của Trường.

(BBT)