Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Hội thảo xây dựng chương trình đào tạo theo KNLVTVL: Chủ động, bám sát thực tiễn và phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị hải quan

Cập nhật : 26/10/2018
Lượt xem: 322
(BBT) - Ngày 01/08/2018, Trường Hải quan Việt Nam phối hợp với Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan tổ chức Hội thảo xây dựng chương trình đào tạo theo khung năng lực vị trí việc làm. Đây không chỉ là vấn đề thời sự, nhận được sự quan tâm của tất cả các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan mà còn là nội dung ưu tiên số một trong nửa sau của năm công tác 2018 tại Nhà trường.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Vũ Hồng Vân - Phó Hiệu trưởng trân trọng cảm ơn Ban Cải cách hiện đại hóa đã tích cực hỗ trợ Nhà trường giải một “bài toán” đang rất “nóng” của toàn Ngành. Theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan, tới ngày 31/12/2018, Trường Hải quan Việt Nam phải hoàn thiện và ban hành Khung chương trình đào tạo theo vị trí việc làm, tiến tới biên soạn, biên tập giáo trình, đưa vào giảng dạy. Bởi thế, Hội thảo có ý nghĩa trong việc hệ thống hóa lại các khái niệm cốt lõi của khung năng lực, giúp các giảng viên Nhà trường có một cái nhìn toàn cảnh về các vấn đề cơ bản. Bên cạnh đó, các “chuyên gia” của Ban Cải cách hiện đại hóa còn tư vấn cho Trường cách thức xác định và xây dựng module môn học bằng các ví dụ thực tiễn sinh động, thuyết phục.

 
Đ/C Lương Khánh Thiết - Phó Trưởng Ban cải cách hiện đại hóa

Lý giải tầm quan trọng của việc đào tạo theo khung năng lực vị trí việc làm, đồng chí Lương Khánh Thiết - Phó Trưởng Ban Cải cách hiện đại hóa khẳng định: “Khái niệm vị trí việc làm, khung năng lực vị trí việc làm xuất hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật của nước ta từ năm 2013, nhưng đã xuất hiện tại các quốc gia khác từ trước đó khá lâu và đã sớm trở thành một trong các tiêu chí quan trọng hàng đầu để tuyển dụng, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt… cán bộ. Một vài năm trở lại đây, vấn đề này từ chỗ “mờ nhạt” đã nhanh chóng xác định được vị thế. Rất nhiều Cục Hải quan địa phương đã tổ chức đánh giá, sát hạch công chức theo vị trí việc làm và lấy đó làm cơ sở, tiêu chuẩn để sử dụng công chức. Sắp tới Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức thi tuyển lãnh đạo căn cứ theo khung năng lực vị trí việc làm. Bởi thế, toàn Ngành kỳ vọng rất lớn vào chương trình và kế hoạch đào tạo của Ngành”.

Hội thảo đã nêu ra sáu nội dung cơ bản liên quan đến công tác đào tạo của Ngành nói chung và của Trường nói riêng liên quan đến khung năng lực vị trí việc làm. Đó là: (1) định hướng đào tạo trong năm 2019 (trong đó xác định một số đối tượng trọng điểm như lãnh đạo hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp), (2) đổi mới về xác định yêu cầu đào tạo và nội dung đào tạo, (3) xác định như cầu đào tạo cho đúng và trúng, (4) đổi mới khung chương trình và giáo trình đào tạo, (5) đổi mới về hình thức đào tạo (kết hợp 4 hình thức hoặc sử dụng linh hoạt các hình thức đào tạo: tập trung, tại chỗ, trực tuyến và giả lập), (6) đổi mới về cách thức tổ chức đào tạo và đổi mới về công tác tổ chức cán bộ.

Hội thảo cũng thảo luận cách hệ thống, xây dựng các lõi trung tâm của module môn học để tránh chồng chéo, trùng lặp với các chương trình đào tạo đang được triển khai tại Nhà trường. Tuy nhiên, nội dung và quá trình thực hiện sẽ phát sinh nhiều vướng mắc. Do đó, Lãnh đạo Trường Hải quan Việt Nam quán triệt tất cả các giảng viên và thành viên Ban soạn thảo khung chương trình đào tạo cần nắm chắc các văn bản đã được ban hành của Tổng cục Hải quan về khung năng lực chuyên môn nghiệp vụ, bản mô tả vị trí việc làm để việc triển khai đảm bảo hiệu quả, chính xác.

Tính đến thời điểm này, Tổng cục Hải quan đã cụ thể hóa và ban hành được 05 khung năng lực chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực giám sát hải quan, thuế xuất nhập khẩu, kiểm tra sau thông quan, xử lý vi phạm hành chính và quản lý rủi ro. Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ ban hành tiếp các khung năng lực chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực còn lại.
 

                    (Trần Khánh Yên)