Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Hoạt động thực tế của lớp KTV K10 tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Cập nhật : 22/11/2017
Lượt xem: 746
Theo kế hoạch, lớp Bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên hải quan Khóa 10 đã triển khai hoạt động thực tế tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn trong 02 ngày 07 và 08/11/2017. Đây là một hoạt động quan trọng trong khuôn khổ chương trình bồi dưỡng ngạch công chức hải quan, cũng là điểm nhấn kết nối nên luôn được mọi học viên tất cả các khóa học hào hứng tham gia. Vì vậy, chỉ có 02/64 học viên của khóa học này, vì lý do bất khả kháng, không thể tham gia đợt đi thực tếcùng lớp với tâm trạng đầy tiếc nuối.

Ngày thứ nhất, Đoàn thực tế có buổi làm việc tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị. Đồng chủ trì buổi làm việc là đồng chí Lê Đức Thọ - Phó cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn và đồng chí Vũ Hồng Vân - Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo Trường Hải quan Việt Nam. Tham gia buổi làm việc gồm đ/c Trần Bằng Toàn - Chi Cục trưởng, các đồng chí Lãnh đạo các Tổ, Đội nghiệp vụ Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và các thành viên thuộc Đoàn đi thực tế của Nhà trường.

 
(Toàn cảnh buổi làm việc tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn trong chuyến đi thực tế của lớp KTV khóa 10)

Mở đầu buổi làm việc, đồng chí Lê Đức Thọ thay mặt Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn phát biểu chào mừng đoàn đến thăm và làm việc tại đơn vị.Sau khi khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của Lạng Sơn cũng như cơ cấu tổ chức, hoạt động nghiệp vụ chủ đạo của Cục Hải quan, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cũng như của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị như: kiểm soát khách xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu.

Đồng chí cho biết, các hoạt động gian lận thương mại, buôn lậu qua cửa khẩu, nhất là vào thời điểm cuối năm, luôn rất phức tạp, đòi hỏi đơn vị phải có một đội ngũ công chức giỏi về nghiệp vụ, nhiệt tình, năng động, dám dấn thân và có bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng. Trong những năm qua, với sự đoàn kết, quyết tâm trong chi bộ Đảng, cán bộ, công chức và người lao động của đơn vị, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn và chính quyền địa phương giao.

Đại diện Đoàn đi thực tế, đồng chí Vũ Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo Trường Hải quan Việt Nam đã phát biểu cảm ơn và ghi nhận sự phối hợp, giúp đỡ nhiệt tình, hiệu quả từ phía Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, nhất là Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị. Đây là lần thứ ba Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng Nhà trường tổ chức cho học viên các bồi dưỡng ngạch công chức hải quan đi thực tế tại đơn vị và cũng như các lần trước, Đoàn đi thực tế của lớp KTV khóa 10 đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ phía Lãnh đạo, cán bộ công chức Cục và các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục. Đồng chí nhấn mạnh, chuyến đi thực tế này không chỉ giúp cho học viên gắn kết kiến thức lý luận được học tập vào thực tế nghiệp vụ hải quan mà còn là một sự trải nghiệm, tiếp cận thực tế tại một đơn vị Hải quan địa phương với hoạt động nghiệp vụ rất đa dạng, qua đó giúp học viên định hình rõ hơn về đặc thù nghề nghiệp, trách nhiệm của công chức hải quan và cách thức vượt qua những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình công tác.

Đặc biệt, chuyến đi sẽ giúp ích rất nhiều trong việc hoàn thành bài Thu hoạch cuối khóa của học viên. Kết thúc bài phát biểu, đồng chí Trưởng Đoàn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Lãnh đạo Cục, các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục và tin tưởng rằng,mối quan hệ tốt đẹp đã có từ lâu giữa Nhà trường và Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn sẽ ngày càng phát triển đi vào chiều sâu và Nhà trường sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp, giúp đỡ chân tình, hiệu quả của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn trong công tác đào tạo.

 
(Đ/c Vũ Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc)

Tiếp theo chương trình buổi làm việc, đ/c Trần Bằng Toàn – Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị phát biểu khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa Nhà trường và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị sẽ tiếp tục được duy trì và phát huy. Chi Cục luôn sẵn sàng phối hợp với Trường Hải quan Việt Nam trong công tác đào tạo nói chung và công tác tổ chức các đoàn đi thực tế tại địa phương nói riêng. Đối với hoạt động nghiệp vụ hải quan tại đơn vị, đồng chí nêu thêm một số vướng mắc trong việc giao thương và kiểm soát hàng hóa giữa hai cửa khẩu của Việt Nam – Trung Quốc, nhữngyếu tố cản trở hoạt động xuất – nhập khẩu hàng hóa đối với doanh nghiệp hai nước, đặc biệt là doanh nghiệp Việt Nam.

Chi cục đã có những kiến nghị đối với Tổng cục Hải quan và chính quyền địa phương để tháo gỡ tình trạng trên.Tuy nhiên, hiện nay các chính sách giữa hai bên còn chưa được nhất quán, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho doanh nghiệp. Mặc dù vậy, đồng chí tin tưởng rằng với những lợi thế hiện có của địa phương và sự nỗ lực từ phía Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan, Chi cục quản lý địa bàn thì tình trạng trên sẽ được cải thiện trong một tương lai không xa.

Phần lớn thời gian của buổi làm việc được dành để chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giữa các đồng nghiệp thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và đoàn đi thực tế của Nhà trường. Sự chân tình, thẳng thắn và ấm áp tình đồng nghiệp là cảm nhận thật rõ ràng trong mỗi người có mặt tại buổi làm việc này. 

 
(Đồng chí Trần Bằng Toàn – Chi cục trưởng – Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị phát biểu chia sẻ kinh nghiệm công tác tại buổi làm việc)

Kết thúc buổi làm việc, Ban cán sự lớp lên cảm ơn và tặng quà kỷ niệm Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Đ/c Trần Bằng Toàn thay mặt Chi cục trân trọng đón nhận tình cảm của thầy và trò Nhà trường. 

 
(Đại diện Ban cán sự lớp tặng quà lưu niệm cho Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị)

Sau khi kết thúc buổi làm việc tại hội trường, đoàn thực tế được đại diện Lãnh đạo Chi cục giới thiệu thăm quan địa bàn hoạt động của Chi cục.Tại đây, học viên được thăm quan và chứng kiến tận mắt hoạt động nghiệp vụ của các đồng nghiệp.Đây sẽ là những trải nghiệm thực tế quý giá mà mỗi học viên - công chức hải quan sẽ khắc sâu trong tâm thức.

 
(Ảnh tập thể lớp KTV K10 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị)

Ngày thứ hai, Đoàn thực tế có buổi làm việc tại Chi cục Hải quan Tân Thanh, đại diện Chi cục đ/c Nguyễn Bảo Ngọc - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh phát biểu chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với đoàn thực tế của Nhà trường.

 
(Đồng chí Nguyễn Bảo Ngọc - Chi cục trưởng - Chi cục Hải quan Tân Thanh phát biểu chia sẻ kinh nghiệm công tác tại buổi làm việc)

Kết thúc buổi làm việc, đ/c Vũ Hồng Vân - PHT cùng với đại Ban cán sự lớp lên tặng quà cảm ơn và kỷ niệm Chi cục Hải quan Tân Thanh. Đ/c Nguyễn Bảo Ngọc đã lên đón nhận tình cảm của thầy và trò Nhà trường

 
(Đ/c Vũ Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng và Đại diện Ban cán sự lớp tặng quà lưu niệm cho Chi cục Hải quan Tân Thanh)

Chuyến đi thực tế đã kết thúc thành công tốt đẹp và để lại thật nhiều ấn tượng tốt đẹp đáng nhớ trong mỗi học viên lớp bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên hải quan khóa 10. Hai ngày không đủ dài để thỏa mãn những khát khao lấp đầy kinh nghiệm thực tế của các học viên khóa học, nhưng nó đủ để kết nối tình bạn bè, đồng nghiệp, đồng chí giữa các thành viên của tập thể lớp KTVHQ K10 cũng như giữa các thành viên khóa học đến từ 20 đơn vị Hải quan của toàn quốc và các đồng nghiệp thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn. Sau khi kết thúc khóa học, có thể các thành viên lớp KTVHQ K10 sẽ ít cơ hội gặp nhau hơn nhưng kỷ niệm đợt đi thực tế tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn chắc chắn mãi luôn ghi dấu trong lòng mỗi người. 

(Chu Anh  - Phòng ĐT&QLHV)