Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Hải quan Việt Nam - Hải quan Lào hợp tác đào tạo trong bối cảnh mới

Cập nhật : 01/06/2019
Lượt xem: 99

(BBT) - Như tin đã đưa, từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019, tại Trường Hải quan Việt Nam sẽ diễn ra lớp Nâng cao năng lực về nghiệp vụ cho Hải quan Lào trong khuôn khổ hoạt động “Xây dựng năng lực cho Hải quan Lào về quản lý rủi ro và cơ chế hoạt động của Trung tâm chỉ huy trực tuyến”. Lớp học được tổ chức với sự phối hợp của các đơn vị: Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Quản lý rủi ro, Cục Điều tra chống buôn lậu và Trường Hải quan Việt Nam, trong đó Trường Hải quan Việt Nam là đơn vị chủ trì. 

1. Hải quan Lào và kỳ vọng với khóa học

Theo Công ước Kyoto (sửa đổi năm 1999), rủi ro về hải quan được định nghĩa là: “nguy cơ tiềm ẩn của việc không tuân thủ pháp luật hải quan”. 

Theo Tổ chức WCO (Cẩm nang về Quản lý rủi ro), quản lý rủi ro về hải quan được hiểu là: “việc áp dụng có hệ thống các thủ tục quản lý và thông lệ mang đến cho Hải quan những thông tin cần thiết để giải quyết vấn đề vận chuyển hàng hóa hoặc lô hàng đặt ra các vấn đề rủi ro”. 

Tại Việt Nam, quản lý rủi ro về hải quan được hiểu là hoạt động “ cơ quan hải quan áp dụng quản lý rủi ro để quyết định việc kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải; hỗ trợ hoạt động phòng, chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan bao gồm việc thu thập, xử lý thông tin hải quan; xây dựng tiêu chí và tổ chức đánh giá việc tuân thủ pháp luật của người khai hải quan, phân loại mức độ rủi ro; tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý hải quan phù hợp. Cơ quan hải quan quản lý, ứng dụng hệ thống thông tin nghiệp vụ để tự động tích hợp, xử lý dữ liệu phục vụ việc áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan ” (Điều 17 Luật Hải quan năm 2014). 

Theo ông Vũ Quốc Bảo, Cục Quản lý rủi ro - Tổng cục Hải quan thì: “Khi áp dụng quản lý về hải quan như một nguyên lý có thể giúp cho Hải quan không chỉ thực hiện được trách nhiệm của mình một cách hiệu quả mà còn giúp cho cơ quan hải quan tổ chức và triển khai nguồn lực theo hướng cải thiện toàn bộ hoạt động của mình, kiểm soát tổn thất hiệu quả”. Quản lý rủi ro giúp cho việc thông quan hàng hoá được nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo quản lý của cơ quan hải quan. 

Quản lý rủi ro đã đem lại những giá trị tích cực cho công tác nghiệp vụ hải quan các nước, góp phần giảm thiểu hành vi gian lận thương mại và hỗ trợ đưa ra các quyết định nghiệp vụ thông qua phân tích bản chất của rủi ro, xem xét các tác động có thể rủi ro, xác định cơ sở cho các quyết định quản lý trong điều kiện hài hòa với các nguồn lực được phân bổ, cũng như các thứ tự ưu tiên của các biện pháp xử lý. Lớp Nâng cao năng lực về nghiệp vụ cho Hải quan Lào
(Ảnh tư liệu)


Hòa chung theo xu thế toàn cầu về đảm bảo an ninh kinh tế khi các hình thức gian lận thương mại đa dạng và phức tạp hơn, Hải quan Lào mong muốn được Hải quan Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề quản lý rủi ro trong nghiệp vụ hải quan - một trong những nghiệp vụ quan trọng của hải quan. Với những thành tựu đã đạt được, Hải quan Việt Nam có thể chia sẽ những bài học thực tiễn hữu ích cho Hải quan Lào trong quá trình triển khai, áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro trong nghiệp vụ hải quan tại Lào. 

2. Khóa học Nâng cao năng lực về nghiệp vụ cho Hải quan Lào

Sau khi thống nhất với phía Hải quan Lào, khóa học sẽ diễn ra tại trụ sở Trường Hải quan Việt Nam với các nội dung sau: 

a. Chương trình đào tạo: gồm 04 chuyên đề tại Nhà trường và 01 hoạt động thực tế tại địa phương 

- Tổng quan về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan. 

- Quản lý doanh nghiệp và đánh giá tuân thủ, xếp hạng doanh nghiệp. 

- Quản lý, áp dụng tiêu chí quản lý rủi ro trong nghiệp vụ hải quan. 

- Giới thiệu về cơ chế hoạt động của Phòng Giám sát hải quan trực tuyến. 

- Đi thực tế. 

b. Thời gian: 05 ngày (từ ngày 03/6/2019 đến 07/6/2019). 

c. Số lượng học viên: 10 người. 

d. Giảng viên: Công chức thuộc Cục Quản lý rủi ro và Cục Điều tra chống buôn lậu. 

Tại Hội nghị cấp cao Hải quan Việt Nam - Lào tháng 10/2018 tại tỉnh Luang Prabang (Lào), Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Công Bình khẳng định, mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống của hai nước, hai dân tộc Việt Nam - Lào đã được xây dựng và gìn giữ từ thế hệ này qua thế hệ khác. Kế thừa tinh thần đó, Hải quan Việt Nam hết sức coi trọng mối quan hệ hợp tác song phương với Hải quan Lào. Đặc biệt, từ năm 2018, hai bên đã triển khai hoạt động với hình thức hoàn toàn mới là: Hải quan Việt Nam đã tiếp nhận cán bộ Hải quan Lào để đào tạo tại Việt Nam. Hình thức hợp tác này được đánh giá cao trong việc nỗ lực nâng cao năng lực cho Hải quan Lào và tăng cường đoàn kết hiểu biết lẫn nhau giữa hai cơ quan hải quan (Dẫn nguồn Báo Hải quan)

Như vậy có thể thấy, hoạt động hợp tác đào tạo lần này của Hải quan Việt Nam - Lào thêm một lần nữa khẳng định quan điểm chỉ đạo của Tổng cục Hải quan trong công tác đối ngoại với Hải quan Lào và mối quan hệ khăng khít, bề chặt giữa hai nước về mọi mặt kinh tế - chính trị - xã hội,… 

(Hồng Hường - Phòng ĐT&QLHV)