Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Giảng viên Trường Hải quan Việt Nam: Tự tin chinh phục IELTS

Cập nhật : 19/12/2018
Lượt xem: 211

(BBT) - Ngày 20/12/2018, Trường Hải quan Việt Nam tổ chức bế giảng khóa học tiếng Anh mục tiêu IELTS 5.0, diễn ra từ ngày 30/10/2017. BBT website truonghaiquan.edu.vn đăng tải bài viết đánh giá, ghi nhận quá trình, hiệu quả học tập của khóa học này.


Nhằm nâng cao khả năng giao tiếp ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Hải quan, Trường Hải quan Việt Nam đã tổ chức thí điểm khóa học tiếng Anh theo khung tiêu chuẩn quốc tế tại Quyết định số 364/QĐ-THQVN ngày 30/10/2017 với 13 học viên. Theo kế hoạch, khóa học sẽ được diễn ra trong 10 tháng và 100% là giảng viên nước ngoài tham gia giảng dạy. Trong quá trình học, học viên được trải nghiệm và hòa nhập trong môi trường tiếng Anh. Đây là một cơ hội giúp học viên có thêm nhiều kinh nghiệm và có thể tự tin hơn trong giao tiếp sau khi hoàn thành khóa học.


Trải nghiệm khóa học IELTS là một trong những trải nghiệm
đáng nhớ đối với các học viên (Ảnh: HH)Khóa học diễn ra trong 10 tháng học chính thức và 02 tháng ôn tập. Học viên tham gia khóa học trải qua quá trình nghe - nói thực hành tiếng Anh và các kiến thức cơ bản nhất với 03 giai đoạn: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, tiếng Anh nâng cao, luyện thi IELST. Khóa học đã kết thúc vào tháng 11/2018 sau khi các học viên tham gia kỳ thi IELST do Hội đồng Anh tổ chức.

 
Các giảng viên cố gắng truyền đạt bằng những phương pháp dễ hiểu nhất
(Ảnh: HH)


 
Nhưng cũng đòi hỏi sự tư duy, tập trung cao nhất (Ảnh: HH)


 
Học tiếng Anh là phải "face to face" (Ảnh: HH)


 
Dù lúc đầu rụt rè...
(Ảnh: HH)


 
Nhưng khó khăn rồi sẽ qua đi
(Ảnh: HH)


 
Tự tin "one by one"
(Ảnh: HH)


Đây là khóa học thí điểm nên dành được khá nhiều sự quan tâm của Lãnh đạo Tổng cục Hải quan và Ban Giám hiệu Nhà trường. Ngay từ những ngày đầu tổ chức lớp học, các quy chế về kỷ luật, kỷ cương đã được thực hiện rất nghiêm túc và chặt chẽ. Các học viên tham gia khóa học và thực hiện quy chế lớp học một cách tự giác, chủ động và một tinh thần quyết tâm cao độ. Các hoạt động trên lớp đều là những hoạt động lần đầu tiên học viên được trải nghiệm và tham gia như đóng kịch, thuyết trình, vấn đáp,… và “100% English”.

Ngoài ra, lớp học còn có email riêng và group trên facebook được sự quản lý của Ban quản lý lớp, Trung tâm Shelton. Sau các giờ học tập trên lớp, học viên phải hoàn thiện bài tập về nhà và nộp bài trên group hoặc email. Qua đó, các thành viên có thể tự học hỏi và rút kinh nghiệm từ các lỗi thường gặp ở các thành viên khác trong lớp. Đây là một phương pháp luyện tập khá mới so với các chương trình đào tạo nghiệp vụ thông thường của Nhà trường nên tạo ra được hiệu ứng tốt, hứng thú và tính cạnh tranh trong học tập đối với người học.

 
"Other ways to say" là một trong những phương pháp
 nâng cao vốn từ và khả năng diễn đạt nhanh nhất (Ảnh: HH)


 
Tìm các cách diễn đạt khác nhau là một trong những cách tư duy
"buộc phải có" nếu muốn chinh phục IELTS (Ảnh: HH)

 
Quả ngọt cho những cố gắng, miệt mài
(Ảnh: HH)


Trong suốt quá trình học tập, bên cạnh sự hào hứng, học viên không tránh khỏi sự lo lắng bởi tất cả đều ý thức được sự khó khăn của kỳ thi kết thúc. Tuy nhiên, các thành viên lớp học đều quyết tâm hoàn thành bài tập, nghiên cứu thêm các kiến thức có liên quan và trao đổi, chia sẻ thẳng thắn với giảng viên ngay trên lớp hoặc giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong quá trình tự học.

Lớp học hội tụ 13 thành viên đến từ 06 đơn vị trong khối cơ quan Tổng cục và Cục Hải quan TP. Hà Nội với các trình độ, đặc điểm tính cách, hoàn cảnh khác nhau nhưng khi được học tập, sinh hoạt trong cùng một lớp học thì tất cả đều hòa mình vào tập thể, tạo nên khối đoàn kết, gắn bó và tương trợ nhau trong quá trình học tập.

Lớp tiếng Anh dành cho cán bộ, công chức hải quan đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế IELST đã tham gia kỳ thi thử thách với một tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm nhất vì mục tiêu đã đặt ra. Kết thúc khóa học, đa số các học viên đều đạt được kết quả đầu ra theo yêu cầu của Nhà trường. Đây sẽ là nguồn bổ sung lực lượng giảng viên chất lượng cao kịp thời của Trường Hải quan Việt Nam nói riêng đồng thời cũng ghi nhận sự định hướng đúng đắn trong chiến lược đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Ngành nói chung.

Dự kiến các khóa học tương tự sẽ được triển khai tiếp theo trong năm 2019.

(Hồng Hường - Phòng ĐT&QLHV)