Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Giảng viên Trường Hải Quan Việt Nam tham dự hội thảo lựa chọn ứng viên để xây dựng nguồn chuyên gia đào tạo trong lĩnh vực thực thi kiểm soát thương mại chiến lược của WCO

Cập nhật : 17/04/2017
Lượt xem: 710
Từ ngày 12/3/2017 đến ngày 24/3/2017, đ/c Đặng Thị Quỳnh, Phó trưởng khoa, Khoa  Nghiệp vụ, Trường Hải quan Việt Nam đã tham dự Hội thảo lựa chọn ứng viên để xây dựng nguồn chuyên gia đào tạo trong lĩnh vực Thực thi Kiểm soát Thương mại Chiến lược (STCE) tại Trụ sở Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) - Brussels, Bỉ. Hội thảo này là một phần trong chiến lược của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) hỗ trợ các thành viên trong việc chống lại việc buôn bán bất hợp phát vũ khí hủy diệt hàng loạt và các hàng hóa lưỡng dụng liên quan đến việc sản xuất, phổ biến và sử dụng các vũ khí này.Tham gia Hội thảo gồm có 17 đại diện đến từ 15 tổ chức hải quan gồm có: Azerbaijan, Hongkong, Indonesia, Italia, Jordan, Lithuania, Macedonia, Norway, Pakistan, Srilanka, Thailand, Turkey, the United Kingdom, Uknaire, Vietnam. (BBT)

Trong suốt 2 tuần, các thành viên đại diện cho các tổ chức hải quan đã nghiên cứu và thảo luận các nội dung trong cuốn tài liệu “Hướng dẫn thực hiện về thực thi kiểm soát thương mại chiến lược (STCE)” của WCO. Cuốn tài liệu này nhằm hỗ trợ các thành viên của WCO thực hiện các công việc ban đầu về thực thi kiểm soát thương mại chiến lược cũng như tăng cường hiệu quả hơn nữa đối với các thành viên đã triển khai hệ thống thực thi kiểm soát thương mại chiến lược.

 
Đại diện từ các cơ quan Hải quan tham dự Hội thảo

Tại Hội thảo, các thành viên đại diện cho các tổ chức hải quan đều phải thuyết trình về vấn đề thực thi kiểm soát thương mại chiến lược của quốc gia. Thực hành về công tác nhận diện hàng hóa lưỡng dụng. Giảng thử các nội dung chuyên sâu về hàng hóa lưỡng dụng theo yêu cầu của chuyên gia tại Hội thảo. Đánh giá về việc thực hiện kiểm soát thương mại chiến lược tại các quốc gia khác trên cơ sở trao đổi và làm việc nhóm. Hoàn thành bài thi đánh giá kết thúc chương trình Hội thảo của WCO.

Qua Hội thảo có thể thấy vấn đề thực thi kiểm soát thương mại chiến lược là một vấn đề đang được WCO rất quan tâm trong thời gian gần đây nhất là trong bối cảnh tình hình an ninh có nhiều bất ổn, các hoạt động khủng bố ngày càng gia tăng. Vai trò của Hải quan đang ngày càng mở rộng ngoài việc chú trọng vào nguồn thu thuế, bảo vệ thị trường nội địa thì  Hải quan các nước ngày càng quan tâm đến vấn đề bảo vệ xã hội, tạo thuận lợi thương mại và cao nhất đó là quan tâm đến vấn đề an ninh, chống khủng bố. WCO sẵn sàng hỗ trợ các thành viên liên quan đến vấn đề tăng cường an ninh biên giới trong đó bao gồm vấn đề thực thi kiểm soát thương mại chiến lược.

 
Thành viên tham dự Hội thảo đang làm bài kiểm tra đánh giá của WCO

Trong khuôn khổ Hội thảo này, WCO khuyến nghị Hải quan các nước nghiên cứu và sử dụng tài liệu hướng dẫn thực hiện thực thi kiểm soát thương mại chiến lược vào đào tạo nâng cao nhận thức và tăng cương năng lực cho công chức hải quan về kiểm soát thương mại chiến lược

Các nước ngày càng quan tâm đến vấn đề thực thi kiểm soát thương mại chiến lược được thể hiện cụ thể thông qua việc ban hành cơ sở pháp lý đầy đủ về Kiểm soát thương mại chiến lược, ban hành Danh mục kiểm soát quốc gia và đưa nhiệm vụ bảo vệ an ninh vào nhiệm vụ của hải quan cũng như trong Kế hoạch chiến lược phát triển. Trong khu vực ASEAN, Singapore và Malaysia là 02 quốc gia đầu tiên trong khu vực đã ban hành Luật Kiểm soát thương mại chiến lược cụ thể Singapore ban hành năm 2003 và Malaysia ban hành năm 2010. 

Các nước khác trong khu vực như Thái Lan và Indonesia cũng đang từng bước tiến hành xây dựng cơ sở pháp lý và danh mục kiểm soát quốc gia theo Danh mục kiểm soát của EU, tổ chức đào tạo nâng cao nhận thức về kiểm soát thương mại chiến lược. Dự kiến năm 2018, Luật điều chỉnh về Kiểm soát thương mại chiến lược của Thái Lan sẽ có hiệu lực thi hành. Bên cạnh đó khu vực ASEAN đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc chống phổ biến toàn cầu.

 

Khu vực ASEAN đang là khu vực xuất hiện các chương trình năng lượng hạt nhân, các ngành hóa học và sinh học ngày càng phát triển, do đó liên quan rất nhiều đến hàng hóa lưỡng dụng. Một vài nước trong khu vực cũng được xem là những điểm quá cảnh và chuyển tải quan trọng mà buôn lậu các hàng hóa lưỡng dụng liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt có thể khai thác nếu như việc kiểm soát thương mại chiến lược không được áp dụng.

Việt Nam là thành viên của Liên Hiệp quốc do đó sẽ phải có nghĩa vụ thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc 1540 (UNSCR 1540). UNSCR 1540 yêu cầu các nước thành viên ban hành và thực thi các biện pháp hiệu quả để chống phổ biến vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học và các phương thức phổ biến các vũ khí này. Theo đó các nước thành viên sẽ phải thực hiện và thực thi cơ sở pháp luật cấm các tổ chức phi nhà nước sản xuất, thu mua, sở hữu, phát triển, vận chuyển, trao đổi và sử dụng WMD và các phương tiện phổ biến vũ khí này; đồng thời thiết lập các biện pháp kiểm soát hiệu quả đối với hoạt động xuất khẩu, quá cảnh và chuyển tải. 

Trong bối cảnh đó, mặc dù có rất nhiều các bộ, ngành và cơ quan liên quan đến kiểm soát thương mại chiến lược, tuy nhiên cơ quan Hải quan đóng vai trò trung tâm vì trực tiếp kiểm tra, giám sát và kiểm soát hàng hóa, hành khách, phương tiện qua biên giới.

Hiện tại Việt Nam đã tham gia một số Công ước, Hiệp ước quốc tế về chống phổ biến WMD như Hiệp ước chống phổ biến vũ khí (NPT), Công ước vũ khí hóa học (CWC), Công ước vũ khí sinh học (BWC); tuy nhiên Việt Nam chưa tham gia bất kỳ một thỏa thuận kiểm soát xuất khẩu đa phương nào như Nhóm các nhà cung cấp hạt nhân, Nhóm Úc, Cơ chế kiểm soát công nghệ tên lửa, Thỏa ước Wassenar. Do đó, chưa có Danh mục kiêm soát xuất khẩu quốc gia mà các hàng hóa kiểm soát được quy định và chịu sự quản lý của các Bộ liên quan (Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ...).

 
Đ/c Đặng Thị Quỳnh thuyết trình về thực hiện kiểm soát thương mại chiến lược tại Việt Nam

Năm 2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3642/QĐ-TCHQ thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Tổng cục Hải quan và Quyết định số 2579/QĐ-TCHQ về việc thành lập Nhóm làm việc biên soạn tài liệu đào tạo quốc gia về nhận diện hàng hóa lưỡng dụng. Trong khuôn khổ Chương trình Kiểm soát xuất khẩu và an ninh biên giới liên quan (EXBS), Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã phối hợp với Tổng cục Hải quan tổ chức các Hội thảo xây dựng tài liệu đào tạo quốc gia về nhận diện hàng hóa lưỡng dụng (CIT) và dự kiến tổ chức đào tạo thí điểm 02 khóa đào tạo trong năm 2017 về nhận diện hàng hóa lưỡng dụng.

Để đạt được hiệu quả cao hơn về thực thi kiểm soát thương mại chiến lược, trong thời gian tới cần có những ưu tiên cho vấn đề thực thi kiểm soát thương mại chiến lược như việc đề xuất, kiến nghị xây dựng Danh mục kiểm soát quốc gia trong bối cảnh các nước trong khu vực ASEAN đã triển khai thực hiện; Chú trọng đến công tác đào tạo nhận diện hàng hóa lưỡng dụng, trong đó tận dụng kiến thức, kỹ năng trong tài liệu hướng dẫn thực hiện của WCO; Tiếp tục kêu gọi sự trợ giúp của WCO liên quan đến thực thi kiểm soát thương mại chiến lược bao gồm cử chuyên gia đào tạo của WCO về kiểm soát thương mại chiến lược hỗ trợ các chương trình đào tạo về nhận diện hàng hóa lưỡng dụng tại Việt Nam, hỗ trợ kinh phí dịch tài liệu, tham gia các Hội thảo quốc tế do WCO tổ chức để tăng cường năng lực cho cán bộ, công chức hải quan; Học tập kinh nghiệm về thực thi kiểm soát thương mại chiến lược tại một số nước đã triển khai thành công về kiểm soát thương mại chiến lược.

( Đặng Thị Quỳnh - Phó trưởng khoa Nghiệp vụ)