Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Đoàn thanh niên Trường Hải quan Việt Nam quyết tâm hưởng ứng cuộc thi thuyết trình “Tư duy đột phá” với tinh thần quyêt tâm và nhiệt huyết nghề

Cập nhật : 03/04/2018
Lượt xem: 763
Ngày 30/3/2018, Chi đoàn Thanh niên Trường Hải quan Việt Nam tham gia cuộc thi thuyết trình “Tư duy đột phá” với tinh thần quyết tâm và đoàn kết tập thể. Theo phát động của Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng cục Hải quan trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018), 17 thí sinh thuộc các đơn vị khối cơ quan Tổng cục Hải quan đã tham dự nghiêm túc với tinh thần giao lưu học hỏi. Về phía Trường Hải quan Việt Nam, tới dự và động viên tinh thần cho thí sinh có đồng chí Vũ Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, đại diện Ban Giám hiệu và các đoàn viên thanh niên thuộc Chi đoàn.

Các thí sinh tham dự cuộc thi với 3 mảng chủ đề:
- Đổi mới tư duy trong công việc – đột phá để thành công.
- Xây dựng hình ảnh Hải quan Việt Nam “Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”.
- Công cuộc hiện đại hóa ngành Hải quan trong thời kỳ cách mạng 4.0.

Đại diện Chi Đoàn Trường Hải quan Việt Nam tham gia cuộc thi thuyết trình Tư duy đột phá với chủ đề “Triển khai áp dụng chương trình đào tạo nghiệp vụ hải quan trực tuyến – Elearning của WCO”, do đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Giảng viên Khoa Kiến thức tổng hợp dự thi. Là một giảng viên có gần 10 năm công tác tại Nhà Trường, đồng chí Nguyễn Thị Thoa đã mang đến cuộc thi tinh thần, sức trẻ, nhiệt huyết của một người giảng viên trẻ, gắn liền với công tác chuyên môn đang đảm nhiệm. Bài thuyết trình đã đề cập đến vai trò, sự cần thiết và hiệu ích của việc áp dụng đào tạo nghiệp vụ hải quan trực tuyến – Elearning cùng với những thách thức của nó đối với công tác đào tạo toàn Ngành trong thời gian tới.

Đồng chí Thoa nhấn mạnh vai trò của phương pháp này, Elearning giúp xóa nhòa giới hạn bởi không gian và thời gian: sự phổ cập rộng rãi của internet đã dần xóa đi khoảng cách về thời gian và không gian cho việc học tập. Người học có thể chủ động học tập, thảo luận bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. 

Đồng thời, E-learning tạo ra tính hấp dẫn, linh hoạt, cập nhật, tương tác rất cao giữa người học và người dạy, phát triển vai trò chủ động, là trung tâm của người học thông quan sự hỗ trợ của của công nghệ multimedia, những bài giảng tích hợp text, hình ảnh minh họa, âm thanh của bài học. Người học có thể tự điều chỉnh quá trình học, lựa chọn cách học phù hợp nhất với hoàn cảnh của mình. Mọi rào cản về tâm lí giao tiếp của cả người dạy và người học dần dần bị xóa bỏ, mọi người tự tin hơn trong việc trao đổi quan điểm. Các kĩ năng làm việc hợp tác, tự điều chỉnh để thích ứng của người học sẽ được hoàn thiện không ngừng.

Do đó, khi đến với E-Learning, mọi thành phần, không phân biệt trình độ, giới tính tuổi tác đều có thể tìm cho mình một hướng tiếp cận khác nhau với vấn đề mà không bị ràng buộc trong một khuôn khổ cụ thể nào (cá nhân hoặc người học).

Đề tài của đại diện Trường Hải quan Việt Nam dự thi được đánh giá là một chủ đề hoàn toàn không mới so với xu thế phát triển của thế giới nói chung song nó được hội thi đánh giá cao với tính thiết thực, khả thi và phù hợp với yêu cầu của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Hải quan trong xu thế hội nhập. Đồng thời, bài thi đảm bảo tính logic, bố cục chặt chẽ và thể hiện tinh thần, điểm khác biệt rõ rệt so với các bài thi của đơn vị khác. Bài thi đã lồng ghép được quan điểm, đặc trưng nghiệp vụ đang công tác và thể hiện tư duy dám nghĩ, dám làm của thế hệ trẻ.

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, hội thi với những kết quả công tâm, xứng đáng dành cho mỗi thí sinh tham dự. Với những nỗ lực và hỗ trợ của Chi Đoàn, giải nhất thuộc về thí sinh Hoàng Anh Đức – Cục Kiểm tra sau thông quan. Đại diện Trường Hải quan Việt Nam, thí sinh Nguyễn Thị Thoa đạt giải khuyến khích. 

 
(Ảnh: đ/c Nguyễn Thu Hoài – Bí thư Đoàn Thanh niên khối cơ quan Tổng cục Hải quan trao giải khuyến khích cho các thí sinh)

Cuộc thi đã kết thúc trong không khí phấn khởi, đoàn kết giữa các thí sinh nói riêng và các đơn vị thuộc khối cơ quan Tổng cục Hải quan nói riêng. Đây là hoạt động thiết thực, lần đầu tiên được Đoàn thanh niên cơ quan Tổng cục Hải quan tổ chức song nó đã góp phần mang lại sự chuyển biến trong nhận thức, khuyến khích tư duy đột phá, sáng tạo, tăng cường ý thức trách nhiệm cửa đoàn viên thanh niên đối với những thay đổi của Đất nước và yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao trong công việc. Mặt khác, tăng cường rèn luyện sự tự tin, khả năng thuyết trình của đoàn viên thanh niên và một số kỹ năng mềm khác. 

Cuộc thi diễn ra trong bối cảnh Trường Hải quan Việt Nam chuyển trụ sở nên thí sinh dự thi phải nỗ lực rất nhiều trong công tác chuẩn bị. Kết quả đạt được phản ánh sự cố gắng và quyết tâm cao của Chi Đoàn và đồng chí Thoa. Đây được coi như một thắng lợi đầu năm, báo hiệu cho một năm thành công của Nhà trường với tinh thần quyết tâm tập thể.

Hồng Hường – Phòng ĐT&QLHV