Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Dấu ấn Nhà trường 365 ngày: Một năm nhìn lại

Cập nhật : 23/11/2018
Lượt xem: 156

(BBT) - Tính từ ngày 20/11/2017, trong 365 ngày ấy, Trường Hải quan Việt Nam đã có nhiều thay đổi đến chóng mặt, trong đó có những thay đổi xứng đáng được gọi tên là "cột mốc". Bài viết dưới đây như một cái nhìn toàn cảnh 365 ngày Trường Hải quan Việt Nam "thay da đổi thịt".

365 ngày không ngừng nghỉ

Ngày 22/3/2018, Trường Hải quan Việt Nam chính thức nhận bàn giao trụ sở mới tại Hưng Yên, cán bộ, viên chức, nhân viên Trường đã nỗ lực vừa sắp xếp lại toàn bộ hồ sơ, tài liệu, tài sản di chuyển vừa thực hiện quản lý 03 lớp đang mở tại 162 Nguyễn Văn Cừ và tỉnh Bình Dương. Nhờ đó, chỉ sau 10 ngày nhận bàn giao, Trường Hải quan đã thực hiện tổ chức các Hội thảo của Ngành và các khóa đào tạo theo kế hoạch được giao song song với công tác hoàn thiện, trang bị cơ sở vật chất, cải tạo cảnh quan môi trường.

Công tác trọng tâm

Thực hiện Quyết định số 160/QĐ-TCHQ ngày 12/01/2018 của Tổng cục Hải quan về việc Ban hành chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Tổng cục Hải quan, Trường Hải quan Việt Nam thực hiện nhiệm vụ “hoàn thành bộ giáo trình, tài liệu chương trình đào tạo nghiệp vụ hải quan tổng hợp theo Quyết định số 3215/QĐ-TCHQ ngày 02/10/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan”, hạn hoàn thành Qúy III/2018.

Tính đến thời điểm hiện tại, Trường Hải quan Việt Nam biên soạn hoàn thiện công tác biên soạn, thẩm định tại liệu và đang thực hiện công tác biên tập. Dự kiến, trung tuần tháng 12/2018 sẽ hoàn chỉnh bộ tài liệu và trình Lãnh đạo Tổng cục ra quyết định ban hành để sử dụng trong công tác đào tạo năm 2019.

Công tác đào tạo

Vì lý do khách quan trong quá trình triển khai thực hiện một số lớp, Trường Hải quan Việt Nam đã trình Lãnh đạo Tổng cục điều chỉnh 07 lớp sang hoạch đào tạo năm 2019 để đảm bảo chất lượng cũng như nội dung, chương trình đào tạo. Do vậy, kế hoạch đào tạo năm 2018 của Trường Hải quan Việt Nam là 35 lớp, 1645 lượt học viên.

Tính đến ngày 19/11/2018, Trường Hải quan Việt Nam đã và đang tổ chức đào tạo 43 lớp với số lượng 1909 lượt học viên, đạt123% kế hoạch theo đầu lớp và 116% kế hoạch theo số lượng do Tổng cục Hải quan giao, trong đó có 06 lớp ngoài kế hoạch.


Các khóa học liên tục được chiêu sinh, tổ chức (Ảnh: Tư liệu)Một lớp học được tổ chức tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
(Ảnh: Tư liệu)

 
Học viên Lớp NVHQTH học võ thuật (Ảnh: Tư liệu)


Dự kiến đến cuối năm 2018, Nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong Ngành tiếp tục tổ chức một số lớp đào tạo theo nhu cầu của hải quan địa phươn và tiếp tục nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới đối với chương trình, tài liệu đào tạo năm 2019. Dự kiến đến 31/12/2018, Trường Hải quan Việt Nam hoàn thành tổ chức đào tạo 47 lớp với 2030 lượt học viên, đạt khoảng 134% kế hoạch đào tạo do Tổng cục Hải quan giao.

Bên cạnh đó, để thực hiện đổi mới công tác đào tạo ngành Hải quan đáp ứng yêu cầu quản lý Hải quan hiện đại, ngày 15/6/2016, Trường Hải quan Việt Nam đã tổ chức Hội thảo đổi mới công tác đào tạo ngành Hải quan với sự tham gia của các đại biểu thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan, một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tài chính. Thông qua Hội thảo, ngành Hải quan nói chung và Trường Hải quan Việt Nam đã tiếp thu được nhiều ý kiến hữu ích trong cải cách và định hướng phát triển công tác đào tạo trong thời gian tới.

Công tác quản lý đào tạo

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu, tuy mới tiếp quản trụ sở mới, cơ sở vật chất còn chưa đồng bộ và thuận lợi cho hoạt động chung của nhà trường nhưng cán bộ, viên chức, học viên luôn nghiêm túc các quy định, quy chế của Ngành cũng như nề nếp, kỷ cương, kỷ luật của Trường đề ra trong nhiều năm qua.

(Về công tác đào tạo và quản lý đào tạo, Trường Hải quan Việt Nam sẽ có một bài phân tích chuyên sâu đăng tải tiếp sau)


Học viên thi đấu giao hữu bóng đá (Ảnh: Tư liệu)

Công tác biên soạn giáo trình tài liệu giảng dạy

Trong năm 2018, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo các đơn vị Khoa, Phòng phối hợp với các đơn vị Vụ, Cục thực hiện công tác biên soạn tài liệu nghiệp vụ hải quan tổng hợp theo Quyết định 3215/QĐ-TCHQ ngày 02/10/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan” và tham gia biên soạn tài liệu đào tạo kiểm tra viên cao cấp của ngành Hải quan.Khung năng lực vị trí việc làm sẽ là thước đo hiệu quả công tác
 của công chức trong bối cảnh mới (Ảnh: Tư liệu)

Công tác xây dựng đội ngũ giảng viên

Công tác đào tạo đội ngũ giảng viên, đặc biệt là đội ngũ giảng viên trẻ luôn là vấn đề cấp bách vừa để đáp ứng yêu cầu chất giảng dạy và đây cũng là yếu tố quyết định để nâng cao năng lực đào tạo của Nhà trường. Kết hợp với các chuyến đi thực tế tại các Cục Hải quan địa phương của học viên, Ban Giám hiệu thường xuyên yêu cầu giảng viên của đơn vị, đặc biệt là giảng viên trẻ tham gia để học hỏi và nâng cao kiến thức thực tế.

 
Hợp tác quốc tế được xác định là nhiệm vụ quan trọng của Trường
(Ảnh: Tư liệu)


Bên cạnh ưu tiên đào tạo các kiến thức thực tế, nhà trường rất trú trọng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho các giảng viên trẻ để tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo. Từ cuối năm 2017, nhà trường đã tổ chức Lớp tiếng Anh dành cho cán bộ, giảng viên và các công chức trong ngành Hải quan, sau gần 10 tháng học tập, trình độ tiếng Anh của các học viên được đánh giá rất tích cực và đạt hiệu quả. Sau khi kết thúc, nhà trường sẽ nghiên cứu, đánh giá và đề xuất mô hình đào tạo phù hợp để nâng cao trình độ tiếng Anh cho cán bộ, công chức ngành Hải quan đáp ứng yêu cầu cải cách, hội nhập quốc tế.

Công tác quản lý cán bộ

Tính đến ngày 19/11/2018, Trường Hải quan Việt Nam có 56 cán bộ, viên chức, nhân viên HĐ theo NĐ68/2000/NĐ-CP (chưa bao gồm 03 viên chức, giảng viên đang đi thực tế tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố). Trong đó: Ban Giám hiệu: 01 người, Lãnh đạo Khoa, Phòng: 04 người. Về trình độ: có 01 tiến sỹ, 16 thạc sỹ, 25 người có trình độ đại học, 06 cao đẳng, trung cấp và nhiều cán bộ, viên chức đang học cao học. Tuy nhiên, các giảng viên là cán bộ của Trường tham gia giảng dạy chiếm tỷ lệ khiêm tốn do đa số các giảng viên hiện tại của Trường đều là giảng viên trẻ, ít kinh nghiệm thực tế. Hiện tại, đối với các lớp đào tạo chuyên sâu chủ yếu là các giảng viên kiêm chức có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tế giảng dạy. Như vậy, hiện tại lực lượng giảng viên của Trường là quá mỏng so với qui mô và yêu cầu đào tạo của Ngành.


Đào tạo giảng viên tiếng Anh chuyên ngành Hải quan theo yêu cầu mới
(Ảnh: Tư liệu)
Rất nhiều giảng viên trụ cột của Trường về nghỉ hưu,
 để lại các khoảng trống cần bù đắp (Ảnh: Tư liệu)


Ngoài ra, Trường có 9 hợp đồng khoán việc phục vụ công tác bếp ăn, tạp vụ, điện, nước.

Công tác xây dựng cơ sở vật chất

Từ ngày 22/3/2018, Trường Hải quan Việt Nam chính thức nhận bàn giao và tiếp quản trụ sở mới tại Hưng Yên với cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đào tạo. Tuy nhiên, việc đầu tư chưa đồng bộ so với dự toán thi công ban đầu nên hiệu quả công tác đào tạo còn chưa cao. Việc thiếu cơ sở chi cục ảo, máy soi, phòng giáo cụ trực quan, bể bơi,...Trường Hải quan đã và đang phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện các hạng mục công trình này để sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng.


Sân bóng Nhà trường nhìn từ trên cao (Ảnh: Tư liệu)Một góc phòng học của Trường (Ảnh: Tư liệu)Chung tay phủ xanh Nhà trường (Ảnh: Tư liệu) 
Những cây nhỏ được trồng ngày hôm nay....
(Ảnh: Tư liệu)Sẽ vươn dậy thành những cây lớn ngày mai
(Ảnh: Tư liệu)


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Hải quan về việc phát động phong trào chung tay trồng cây tại cơ sở đào tạo Ngành để mang lại không gian xanh mát tại Trường Hải quan Việt Nam. Rất nhiều các đơn vị Vụ, Cục và cán bộ, lãnh đạo trong toàn Ngành đã nhiệt tình ủng hộ việc trồng cây, tặng ghế đá tại Trường bằng nhiều hình thức, nhờ vậy, từ khoảng đất trống, hoang sơ nay đã trở thành khuôn viên xanh, sạch, đẹp với nhiều loại cây hoa, quả theo đặc trưng vùng miền đến từ khắp nơi trong cả nước.

Để tiếp lửa cho 365 ngày tới

Trên cơ sở nhiệm vụ lãnh đạo Tổng cục giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018, Ban lãnh đạo Trường Hải quan xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2019, đó là:

Một là: Đổi mới toàn diện công tác đào tạo ngành Hải quan đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2018 - 2020 theo Quyết định 3215/QĐ-TCHQ ngày 02/10/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Hai là : Hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống giáo trình, tài liệu đào tạo đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, hộp nhập.

Ba là : Xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học và khả năng sự phạm phù hợp với định hướng phát triển của Trường Hải quan.

Bốn là: Hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan hiện đại: Chỉ cục giả định, phòng giáo cục trực quan, điểm cầu trực tuyến, máy soicontainer,…

Năm là: Xây dựng phương án và thực hiện cơ chế tự chủ theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan để định hướng hoạt động của Trường theo yêu cầu của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

(Nguyễn Trang Thu)