Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Dấu ấn lớp bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên chính hải quan k12

Cập nhật : 03/07/2017
Lượt xem: 763
Sáng ngày 30/6/2017, Trường Hải quan Việt Nam tổ chức lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên chính hải quan khóa 12 tại trụ sở Trường Hải quan Việt Nam.(BBT) 

Tới dự buổi lễ có đ/c Nguyễn Đình Phiên – Hiệu trưởng Nhà trường và các đồng chí trong Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Khoa, Phòng thuộc Trường. Đặc biệt với sự có mặt đông đủ của hơn 100 học viên đến từ 14 đơn vị Cục Hải quan phía Bắc. Tại buổi lễ  12/120 học viên có thành tích cao trong học tập và phong trào đã được Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam tặng Giấy khen.  

 
(Ảnh: Đ/c Nguyễn Đình Phiên – Hiệu trưởng phát biểu tại lễ bế giảng)

Học viên Trần Văn Hùng -  đại diện học viên khóa học phát biểu tại buổi lễ. Học viên gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu, các Khoa, Phòng thuộc Trường, giáo viên chủ nhiệm, giảng viên,… đã hỗ trợ lớp trong quá trình hoàn thành khóa học. Qua đây, học viên cũng khẳng định khóa học thực sự có ý nghĩa thiết thực đối với công chức. Các kiến thức, kỹ năng học viên đã được trang bị trong khóa học và các trải nghiệm thực tế tại Cục Hải quan tỉnh Lào Cai sẽ là những kinh nghiệm, hành trang quý giá cho mỗi học viên khi trở về đơn vị công tác. Thay mặt hơn 100 học viên khóa học, học viên Trần Văn Hùng xin hứa với Ban Giám hiệu và các thầy cô giáo sẽ ứng dụng có hiệu các kiến thức đã học vào nghiệp vụ tại ví trí chuyên môn công tác.

 
(Ảnh học viên Trần Văn Hùng phát biểu tri ân tại lễ Bế giảng)

Kết lại chương trình lễ bế giảng, đại diện học viên gửi tặng quà kỷ niệm với tấm lòng chân thành và cảm ơn sâu sắc đến Nhà trường. Hiệu trưởng Nguyễn Đình Phiên đã đón nhận tình cảm đó của học viên khóa học. Lễ Bế giảng đã kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày. 

 
(Ảnh: Thầy Nguyễn Đình Phiên nhận lưu niệm của Học viên lớp KTVC K12 tặng Nhà trường)

Cũng trong kế hoạch tổ chức lớp Bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên chính Khóa 12 đã triển khai hoạt động thực tế tại Cục Hải quan tỉnh Lào Cai trong 02 ngày 13 và 14/6/2017 do đ/c Vũ Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo – Trưởng Đoàn. 

 
(Ảnh tập thể lớp KTVC K12 tại Cục Hải quan tỉnh Lào Cai)

Lớp học đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo của Ban lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Lào Cai: đ/c Nguyễn Việt Quang – Phó Cục trưởng phụ trách, đ/c Phạm Ngọc Thạch – Phó Cục trưởng, đ/c Trần Vũ Hoàng – Phó Cục trưởng và các đồng chí là Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lào Cai. 

Tại buổi làm việc, đ/c Đào Duy Tám - đại diện học viên khóa học trình bày tham luận về việc “Sửa đổi thông tư 38 Quy định về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”. Tham luận đã nêu ra những vấn đề chính của thông tư sau khi sửa đổi cũng như những tác động của nó đến hoạt động nghiệp vụ hải quan Việt Nam.   Ban Lãnh đạo Cục cũng trao đổi những tình hình thực tế hoạt động hải quan tại Cục Hải quan tỉnh Lào Cai và chia sẻ những kinh nghiệm công tác của cá nhân. Đó là những kiến thức hết sức quý giá trang bị thêm cho mỗi công chức trên bước đường sự nghiệp. 

Chuyến đi thực tế đã kết thúc thành công tốt đẹp, khóa học Bồi dưỡng ngạch KTVC K12 đã khép lại và để lại thật nhiều dư âm trong mỗi thành viên tham gia. Sau khóa học, có thể các thành viên sẽ ít cơ hội gặp nhau hơn nhưng kỷ niệm đi thực tế tại Cục Hải quan tỉnh Lào Cai thì sẽ mãi luôn ghi dấu trong lòng mỗi học viên. Và rồi sau ngày 30/6/2017, KTVC K12 sẽ là những hồi ức đẹp để lại nơi sân trường, ghế đá mà mỗi ai đều khó có thể quên được. Tất cả những tình cảm, những kỷ niệm về tình bạn, tình đồng chí đã lặng lẽ gói ghém vào sâu trong trái tim mỗi thành viên khóa học, kết thành cuốn lưu bút đầy ý nghĩa với thông điệp “Hạnh phúc không phải là đích đến mà là chặng đường chúng ta cùng nhau đi qua”…
 
Lưu bút của lớp KTVCK12

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG CHUYẾN THỰC TẾ CỦA KHÓA HỌC


(Đồng chí Nguyễn Việt Quang – Phó Cục trưởng (PT) phát biểu chia sẻ kinh nghiệm công tác tại buổi làm việc)
 

Đ/c Vũ Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc


Đ/c Đào Duy Tám – đại diện học viên trình bày tham luận trong buổi thực tế tại Cục Hải quan tỉnh Lào Cai


Đ/c Vũ Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng và Đại diện Ban cán sự lớp tặng quà lưu niệm cho Cục Hải quan tỉnh Lào Cai


Ảnh tập thể lớp KTVC K12 trên đỉnh Fansipan
Ảnh: Lưu bút của khóa học – KTVC K12

Hồng Hường – Phòng ĐT&QLHV