Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Đào tạo nghiệp vụ cho Hải quan Lào: Cảm nhận từ người trong cuộc

Cập nhật : 08/10/2018
Lượt xem: 202

(BBT) - Trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Hải quan Lào và Hải quan Việt Nam theo Chương trình hợp tác Hải quan Việt Nam - Lào 2018 đã được Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan phê duyệt, từ ngày 24-28/9/2018, Trường Hải quan Việt Nam đã tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao năng lực nghiệp vụ cho Hải quan Lào” với 10 cán bộ, lãnh đạo Hải quan Lào”. Ông Singsombath Souliyet, Phó Cục trưởng vùng 3 Hải quan Lào cho biết: “Chúng tôi thực sự rất vui và cảm động trước sự đón tiếp chu đáo, nhiệt tình của các thầy, cô Nhà trường” .

Sau 05 ngày học tập, các cán bộ, giảng viên Trường Hải quan Việt Nam đã nỗ lực để cung cấp các kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn được tích lũy trong quá trình tác nghiệp để truyền đạt và chia sẻ cho các học viên Lào ở 04 lĩnh vực: Trị giá hải quan, Phân loại hàng hóa, Quản lý rủi ro, xuất xứ hàng hóa,... và 01 ngày đi thực tế tại tỉnh Ninh Bình. Khóa học được đánh giá chất lượng cao, có sự tương tác, trao đổi sôi nổi giữa “thầy” và “trò” cũng như là sự chia sẻ giữa đồng nghiệp Hải quan hai nước Việt - Lào.


Các học viên Lào nhận chứng chỉ tại Lễ bế giảng
(Ảnh: NTD)


Ông Singsombath Souliyet, Phó Cục trưởng vùng 3 Hải quan Lào chia sẻ: 
“Thời gian 05 ngày học tập tại Trường Hải quan Việt Nam tuy ngắn ngủi nhưng chúng tôi thực sự rất vui và cảm động trước sự đón tiếp chu đáo, nhiệt tình của các thầy, cô nhà trường. Qua đây, chúng tôi cảm nhận được tình đoàn kết - hữu nghị sâu sắc mà Hải quan Việt Nam dành cho Hải quan Lào. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tới các đồng chí Lãnh đạo Nhà trường, các thầy giáo, cô giáo đã tận tình giảng dạy và truyền đạt các kiến thức hữu ích một cách ngắn gọn, dễ hiểu giúp chúng tôi lĩnh hội được các kiến thức bổ ích, những kinh nghiệm và phương pháp giải quyết vấn đề hiệu quả để áp dụng phục vụ trong quá trình làm nghiệp vụ sắp tới”. 

Bên cạnh đó, ông Singsombath Souliyet cũng gửi lời chia buồn sâu sắc về sự ra đi của đồng chí Trần Đại Quang, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.Ông Singsombath Souliyet, Phó Cục trưởng vùng 3 Hải quan Lào chia sẻ cảm nhận
(Ảnh: NTD)

Ông Nguyễn Anh Tài, Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế cho rằng: “Chương trình đào tạo lần này là chương trình hỗ trợ kỹ thuật của Hải quan Việt Nam dành cho Hải quan Lào. Hoạt động hỗ trợ Hải quan Lào không chỉ dừng lại ở đào tạo mà ở nhiều lĩnh vực khác nhau từ cấp Tổng cục đến Chi cục và biên giới Lào. Mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào là mối quan hệ đặc biệt, vì vậy, Hải quan Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho Hải quan Lào trong thời gian tới đây. Hy vọng hai bên đều cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm để công tác quản lý Hải quan 2 nước ngày càng phát triển hơn”. 


 
Ông Nguyễn Đình Phiên - Hiệu trưởng Nhà trường hy vọng công tác đào tạo
của Nhà trường đáp ứng được những yêu cầu của Hải quan Lào (Ảnh: NTD)

Ông Nguyễn Đình Phiên - Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam kỳ vọng: “Trường Hải quan Việt Nam đang phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo tiên tiến trong khu vực, hiện nay công tác đào tạo của Trường gắn chặt với nhu cầu thực tế công tác nghiệp vụ tại cơ sở, sát với thực tế của Hải quan địa phương, các giảng viên thường xuyên cập nhật những khuyến cáo của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO). Vì vậy, Trường Hải quan Việt Nam hy vọng tiếp tục hợp tác, hỗ trợ mở các Lớp đào tạo về kỹ thuật nghiệp vụ cho Hải quan Lào và các nước trong khu vực”


Chuyến thực tế kết hợp hoạt động dã ngoại giúp các bạn Lào thêm yêu
và có ấn tượng đẹp về đất nước, con người Việt Nam (Ảnh: NTD)


Kết thúc khóa học, Đoàn học viên Hải quan Lào đã có một ngày thực tế tại Cục Hải quan tỉnh Hà Nam Ninh. Tại đây, Đoàn đã nghe Cục báo cáo những nét tổng quan về cơ cấu tổ chức, tình hình hoạt động và nhiệm vụ thu NSNN nổi bật. Ông Phạm Hồng Thanh - Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đánh giá cao hoạt động thực tế của Đoàn và khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trường nhằm hướng đến hiệu quả đào tạo chung của toàn Ngành cũng như các hiệu quả hợp tác quốc tế.


(Nguyễn Trang Thu - Văn phòng Trường Hải quan Việt Nam)