Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Công tác đào tạo, bồi dưỡng sáu tháng đầu năm 2019: Bám sát kế hoạch và đảm bảo chất lượng

Cập nhật : 18/06/2019
Lượt xem: 168

(BBT) - Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019, trong 6 tháng đầu năm 2019, Trường Hải quan Việt Nam đã thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Công tác quản lý, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng

Theo Kế hoạch năm 2019, Trường Hải quan Việt Nam được giao tổ chức 38 lớp với 1450 lượt học viên,trong đó, có 01 lớp đào tạo cho cộng đồng doanh nghiệp.

Tính đến ngày 04/6/2019, Nhà trường đã và đang tổ chức được 32/38 lớp với 1267/1450 lượt học viên, đạt 84.2% về số lớp và 87.4% về số học viên so với kế hoạch cả năm. Trong đó:

- 21 lớp trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 ( 03 lớp đang chiêu sinh, dự kiến đầu tháng 7/2019 khai giảng).

- 06 đào tạo theo cơ chế tự chủ ngoài kế hoạch.

- 04 lớp đào tạo trực tuyến CLiKC! phối hợp với Dự án Tạo thuận lợi thương mại của USAID.

- 01 lớp Tiếng Anh giao tiếp dành cho cán bộ Trường Hải quan Việt Nam năm 2019 ngoài kế hoạch.

Ngoài ra, Nhà trường còn tổ chức 01 hội thảo về Xuất xứ hàng hóa do chuyên gia Nhật Bản hướng dẫn và 01 hội thảo Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành tài chính năm 2019 ( phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính – Bộ Tài chính tổ). Hiện nay, Nhà trường vẫn tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng và dự kiến tổ chức một số hội thảo liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng trong Quý III, IV.

Công tác xây dựng nội dung, chương trình

Hiện nay, Trường Hải quan Việt Nam đang chủ trì sửa đổi và xây dựng một số chương trình đào tạo, bồi dưỡng như:Chương trình bồi dưỡng ngạch công chức hải quan; chương trình chuyên ngành, cập nhật theo khung năng lực vị trí việc làm. Trong đó:

- Chương trình Kiểm tra viên cao cấp hải quan: Bộ Tài chính đã ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên cao cấp hải quan , các đơn vị nghiệp vụ đã cơ bản thu thập đầy đủ các tài liệu có liên quan và tiến hành biên soạn một số nội dung trong chuyên đề được giao. Dự kiến sẽ hoàn thành đúng tiến độ và đạt yêu cầu về chất lượng do Tổng cục Hải quan đề ra.

- Chương trình bồi dưỡng Kiểm tra viên và Kiểm tra viên chính hải quan: Sau khi Bộ Tài chính ban hành các quy định mới về Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính, Nhà trường đang xây dựng các phương án điều chỉnh phù hợp để trình Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt đối với hai chương trình Kiểm tra viên và Kiểm tra viên chính hải quan.

- Chương trình chuyên ngành, cập nhật theo khung năng lực vị trí việc làm: Nhà trường luôn cập nhật, bổ sung theo yêu cầu của thực tế hoạt động nghiệp vụ hải quan và nhu cầu đào tạo của Cục Hải quan địa phương, doanh nghiệp. Đồng thời, Nhà trường đang triển khai các bước xây dựng các chương trình đào tạo theo khung năng lực vị trí việc làm đối với các khung năng lực vị trí việc làm đã ban hành. Sau khi Tổng cục Hải quan ban hành tất cả các khung năng lực vị trí việc làm mới, Nhà trường sẽ rà soát và điều chỉnh phù hợp.

Công tác hợp tác quốc tế

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Nhà trường đã tích cực tổ chức, tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế đặc biệt là về hợp tác đào tạo. Trong đó, các hoạt động hội thảo và tổ chức lớp học được quan tâm, chú trọng:

- Hợp tác với Hải quan Nhật Bản tổ chức 01 hội thảo về Xuất xứ hàng hóa vào ngày 17/4/2019.

- Phối hợp với Dự án Tạo thuận lợi thương mại tổ chức các khóa tập huấn tại chỗ chương trình đào tạo trực tuyến CLiKC! cho công chức, viên chức ngành Hải quan. Trong Quý II/2019, đã tổ chức được 04 lớp với 133 học viên - Tổ chức đào tạo Nâng cao năng lực cho Hải quan Lào với 10 học viên từ ngày 03/6 - 07/6/2019.

- Hợp tác với Cơ quan bảo vệ biên giới Anh tổ chức khóa tập huấn cho Hải quan Việt Nam trong lĩnh vực quản lý rủi ro, thu thập thông tin và xác định trọng điểm đối với hàng hóa đường biển từ ngày 10/6 – 14/6/2019. - Cử cán bộ Nhà trường tham dự một số hội thảo về đào tạo, nghiệp vụ hải quan do Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) hoặc Hải quan các nước tổ chức tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Mỹ,...

- Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế thực hiện các thủ tục cần thiết cho Đoàn giảng viên Trường Hải quan Việt Nam thăm và làm việc tại Học viên Hải quan Thượng Hải vào Quý III/2019.

Bên cạnh đó, Trường Hải quan Việt Nam thường xuyên tham gia, phối hợp các hoạt động hợp tác quốc tế khác trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Hải quan Việt Nam với Hải quan thế giới, Hải quan các nước khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Tổng cục và đề nghị của các Vụ, Cục nghiệp vụ có liên quan.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức của Nhà trường

Theo Kế hoạch đào tạo, Trường được phân bổ 89 công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngành Hải quan, Bộ Tài chính và các đơn vị ngoài Ngành tổ chức năm 2019. Tính đến hết tháng 5/2019, Nhà trường đã cử 17/89 người, đạt 19.2%% so với kế hoạch cả năm. Trong đó, 16 người tham gia khóa học trong nước và 01 người tham gia khóa học tại nước ngoài.

Như vậy, theo số liệu thống kê của Phòng Đào tạo & Quản lý học viên, Nhà trường đã hoàn thành 2/3 kế hoạch về số lượng và số học viên được đào tạo, bồi dưỡng. So với cùng kỳ năm 2018, số lượng lớp cùng với số lượng học viên các khóa học của Nhà trường đã và đang tổ chức tăng gần 3 lần ( 11/42 lớp đạt 26% và 525/1930 học viên đạt 27.2%). Căn cứ kết quả trên và tình hình triển khai, Nhà trường sẽ hoàn thành kế hoạch đào tạo năm 2019 đảm bảo hiệu quả và chất lượng.

(Hồng Hường - Phòng ĐT&QLHV)