Hỏi :

Hỏi:  Thời gian vừa qua có nhiều văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực hải quan. BBT website truonghaiquan.edu.vn có thể thống kê giúp chúng tôi một số văn bản từ tháng 9 năm 2018 đến nay để chúng tôi tiện theo dõi không (Công ty XNK Gỗ Trường An)

Trả lời :

Hỏi:  Thời gian vừa qua có nhiều văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực hải quan. BBT website truonghaiquan.edu.vn có thể thống kê giúp chúng tôi một số văn bản từ tháng 9 năm 2018 đến nay để chúng tôi tiện theo dõi không (Công ty XNK Gỗ Trường An)

Đáp: Công ty có thể tham khảo một số văn bản như sau:

1. Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

2. Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

3. Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022.

4. Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục tại cửa khẩu nhập.

5. Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

6. Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.

7. Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

8. Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

9. Thông tư số 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định và Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

10. Thông tư 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

11. Thông tư 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

(BBT)

Hỏi :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Trả lời :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Đáp: Để nắm được mã HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan, DN có thể lựa chọn phương án đề nghị xác định trước mã số hàng hoá theo quy định hiện hành. Theo đó, tại Khoản 11, Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định “2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan: a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi XNK lô hàng”. Cũng tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: “1. Hồ sơ, mẫu hàng hoá xác định trước mã số. a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này; b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hoá cung cấp (bản phân tích thành phần, catologue, hình ảnh hàng hoá): 1 bản chụp; c) Mẫu hàng hoá dự kiến XNK (nếu có)".

Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Chung tay phủ xanh không gian Trường Hải quan Việt Nam

Cập nhật : 10/05/2018
Lượt xem: 1034
Trường Hải quan Việt Nam được coi cơ sở đào tạo đầu mối của ngành Hải quan. Trong suốt hơn 30 năm, trải qua các giai đoạn phát triển cùng với những khó khăn, thăng trầm, Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo các cấp và các thế hệ công chức hải quan. 

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, ngày 14/03/2018, Trường đã hoàn thành việc tiếp nhận trụ sở mới tại Hưng Yên với kỳ vọng trong tương lai không xa Trường Hải quan Việt Nam sẽ trở thành cơ sở đào tạo hiện đại trong khu vực ASEAN, ngang tầm quốc tế theo đúng mục tiêu Bộ Tài chính đã phê duyệt. 

Trụ sở mới của Nhà trường tại Hưng Yên được đánh giá là công trình quy mô lớn với diện tích 11 hecta đất và các hạng mục hiện đại như: khu hiệu bộ, khu giảng đường, khu ký túc xá. Ngoài ra, Nhà trường còn được trang bị thêm các hạng mục khác phục vụ các hoạt động sinh hoạt, thể thao của học viên như: sân bóng chuẩn quốc tế, nhà thi đấu đa năng (chưa xây dựng)… Khuôn viên trong Trường cũng thoáng rộng và quy mô hơn trước rất nhiều, tạo không gian học tập, vui chơi, sinh hoạt cho học viên. 

Hưởng ứng lời kêu gọi “Chung tay phủ xanh không gian giảng đường Trường Hải quan Việt Nam”, Lãnh đạo Tổng cục, các đơn vị trong Ngành đã đang tích cực ủng hộ Nhà trường với nhiều hình thức. Một số đơn vị đã không quản ngại đường xa, tự tay vận chuyển cây đặc trưng của địa phương về trồng tại khuôn viên như Cục Hải quan Điện Biên, Cục Hải quan Hà Giang, Cục Hải quan tỉnh Nghệ….
 
Với tình đồng đội, đồng chí, một số đơn vị khác đã gửi cây giống tạo những mầm ươm mới cho Trường như Cục Hải quan Đồng Tháp đã gửi 100 cây xoài. Ngoài ra, các thế hệ học viên đã và đang học cũng nhiệt tình tham gia phòng trào này. Đặc biệt, một số Lãnh đạo đơn vị rất tâm huyết đã trực tiếp về Trường, tận tay trồng cây như gửi gắm một lời tri ân rằng sẽ luôn đồng hành cùng Nhà trường trên mọi chặng đường, cùng ươm những mầm xanh thành công của Trường Hải quan Việt Nam nói riêng, của ngành Hải quan nói chung. 

Với mục tiêu xây dựng và kiện toàn toàn diện, Trường Hải quan Việt Nam đang nỗ lực hết mình để hoàn tất các công tác hậu cần và đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, uy tín và vị thế của Nhà trường với các đơn vị trong Ngành cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn cần có của một cơ sở đào tạo chuẩn khu vực và quốc tế. Trường Hải quan Việt Nam tự tin trong thời gian tới có thể đón tiếp, tổ chức các hoạt động đào tạo, trao đổi, hợp tác, hội thao, hội thảo trong Ngành với các đối tác, tổ chức có liên quan. Do vậy, Nhà trường rất mong nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của các đơn vị trong và ngoài Ngành đưa các hoạt động đó về tổ chức tại trụ sở Nhà trường.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dặn dò: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Trường Hải quan Việt Nam đã và đang chung sức cùng các đơn vị trong Ngành thực hiện đúng lời dạy của Bác. Trên tất cả là một tinh thần đoàn kết, tương trợ vì mục đích chung là phát triển ngành Hải quan Việt Nam của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục. 
Trường Hải quan Việt Nam với một diện mạo mới, sức sống mới, sự nỗ lực không ngừng nghỉ và sự hỗ trợ mọi mặt từ phía các đơn vị trong Ngành là tiền đề vững chắc để Nhà trường hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Trường Hải quan Việt Nam xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Lãnh đạo Tổng cục, các đơn vị trong và ngoài Ngành, các cá nhân đã cùng chung tay xây dựng Nhà trường trong bước đầu với nhiều thách thức. Trường Hải quan Việt Nam sẽ luôn là nơi dừng chân của mỗi người chiến sĩ hải quan nhìn lại chặng đường đã đi qua, là nơi để quay về, một nơi lưu giữ kỷ niệm của mỗi học viên. Để rồi một lúc nào đó, khi gặp lại, bỗng nhận ra sân trường kia, gốc cây và ghế đã nhỏ đã in dấu bước chân ta.

Xin trân trọng cảm ơn tình cảm của các đồng chí Lãnh đạo, các đơn vị trong Ngành./.


(Ảnh: PTCT Hoàng Việt Cường đến thăm và trồng cây lưu niệm tại Trường Hải quan Việt Nam)


(Ảnh: PHT Vũ Ngọc Anh trồng cây tại Trường Hải quan Việt Nam)


(Ảnh: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An trồng cây lưu niệm tại Trường Hải quan Việt Nam)


(Ảnh: Văn phòng Đảng Đoàn thể trồng cây lưu niệm tại Trường Hải quan Việt Nam)


(Ảnh: Cục Hải quan tỉnh Điện Biên trồng cây lưu niệm tại Trường Hải quan Việt Nam)


(Ảnh: Cục Quản lý rủi ro hải quan trồng cây lưu niệm tại Trường Hải quan Việt Nam)


(Ảnh: Cục Điều tra chống buôn lậu trồng cây lưu niệm tại Trường Hải quan Việt Nam)


(Ảnh: Cục Giám sát quản lý trồng cây lưu niệm tại Trường Hải quan Việt Nam )


(Ảnh: Cục Giám sát quản lý trồng cây lưu niệm tại Trường Hải quan Việt Nam)

 
(Ảnh: Cục Kiểm định Hải quan trồng cây lưu niệm tại Trường Hải quan Việt Nam)

 
  (Ảnh: Văn phòng Tổng cục Hải quan trồng cây lưu niệm tại Trường Hải quan Việt Nam)

     
(Ảnh: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai trồng cây lưu niệm tại Trường Hải quan Việt Nam)


(Ảnh: Lớp Tiếng Anh chuyên ngành Hải quan khóa 19 trồng cây lưu niệm tại Trường Hải quan Việt Nam)(Nguyễn Hồng Hường - Chuyên viên Trường Hải quan Việt Nam)